Elämme jo vaalikauden puolivä­li­tar­kastelun aikaa. Työskentely on edennyt ripeästi ja päätöksiä yhteistyössä on saatu aikaan.

Luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä ta­voi­te on teh­dä pää­tök­siä tie­toon pe­rus­tu­en, en­na­koi­den, har­ki­ten ja tu­le­vai­suu­teen kat­so­en. Tänä päi­vä­nä sii­hen kuu­luu myös pää­tös­ten vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia. Toi­si­naan saa lu­kea ja kuul­la, mi­ten ei ole ym­mär­ret­ty tai aja­tel­tu mi­tään, kun jos­ta­kin on pää­tet­ty. Näin, tot­ta­han se on tie­tys­ti näin ko­ke­val­le.

Pää­tök­set ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti ole ai­na kai­kil­le mie­lei­siä. De­mok­ra­ti­as­sa enem­mis­tön ää­ni rat­kai­see ja pää­tök­sen syn­nyt­tyä mah­dol­li­ses­ta eri­lai­ses­ta omas­ta nä­ke­myk­ses­tä huo­li­mat­ta pi­täi­si toi­mia syn­ty­nei­den pää­tös­ten mu­kai­ses­ti. Mie­les­tä­ni kes­kus­te­luis­sa kuu­lee har­mil­li­ses­ti myös vas­tak­kain aset­te­lua kau­pun­gin eri asui­na­lu­ei­den tai eri toi­min­to­jen kes­ken. Mie­les­tä­ni päät­tä­jien vas­tuul­la on toi­mia yh­tei­sen laa­jan Jo­en­suun puo­les­ta.

Olem­me jat­ku­vas­ti uu­sien ja no­pe­as­ti muut­tu­vien asi­oi­den edes­sä ku­ten tie­däm­me, tu­le­vai­suut­ta em­me var­muu­del­la ai­na osaa en­na­koi­da tai tie­tää.

Kau­pun­gin­val­tuus­to­työ pe­rus­tuu yh­des­sä so­vit­tui­hin toi­min­nan suun­ni­tel­miin, stra­te­gi­oi­hin kuin myös pää­tök­sen­te­koa tu­ke­vaan kou­lu­tuk­seen, tut­kit­tuun tie­toon, unoh­ta­mat­ta ar­vo­maa­il­maa. Val­tuus­to­kau­den alus­sa lin­ja­sim­me Jo­en­suun toi­min­nan ja ta­lou­den pit­kän ai­ka­vä­lin ta­voit­teet. Stra­te­gi­an ”Idän hou­kut­te­le­vin”, ta­voit­tei­na ovat muun mu­as­sa mo­ni­nai­set kau­pun­gi­no­sat hyö­dyn­tä­vä ja elin­voi­mai­nen Jo­en­suu, hy­vin­voi­vat ja on­nel­li­set asuk­kaat. Tääl­lä on kai­kil­la help­po hen­git­tää. Pal­ve­luis­sa ta­voit­tee­na on kun­ta­lais­ten ja alu­ei­den tar­peet, en­na­koin­ti, laa­duk­kuus, kus­tan­nus­te­hok­kuus, yh­teis­työ mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

Olem­me tien­neet sote-uu­dis­tuk­seen liit­ty­vis­tä vai­ku­tuk­ses­ta kun­tien tu­lo­ta­soon. Myös Jo­en­suun tu­lo­ta­so ale­nee mer­kit­tä­väs­ti. Sa­maan ai­kaan huo­mi­oi­ta­va­na on ko­ro­na­pan­de­mi­an sekä Uk­rai­nas­sa käy­tä­vän so­dan mo­ni­nai­set hei­jas­tus­vai­ku­tuk­set. Par­hail­laan ole­vien hal­li­tus­neu­vot­te­lu­jen tu­lok­set ovat vie­lä ar­vai­lu­jen va­ras­sa.

Pää­tök­set ei­vät va­li­tet­ta­vas­ti ole ai­na kai­kil­le mie­lei­siä.

Työn al­la on stra­te­gi­an puo­li­vä­li­ar­vi­oin­ti. Se on pää­tet­tä­vä­nä val­tuus­ton elo­kuun ko­kouk­ses­sa. Stra­te­gi­an rin­nal­la val­mis­te­lus­sa ovat ke­sä­kuun ko­kouk­ses­sa pää­tök­seen tu­le­vat ta­lous- ja in­ves­toin­ti­lin­jauk­set. Teh­tä­vät lin­jauk­set ovat kes­kei­nen osa myös stra­te­gi­an ko­ko­nai­suut­ta. Al­ku­vuo­den to­teu­mas­sa ko­ros­tuu käyt­tö­ta­lou­teen koh­dis­tu­vat yli­tys­pai­neet. Lä­hi­vuo­sien so­peu­tus­tar­peek­si on ar­vi­oi­tu lä­hes 20 mil­joo­naa eu­roa ja­et­ta­vak­si nel­jäl­le vuo­del­le. Ku­lu­van vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa py­sy­mi­nen tu­li­si­kin var­mis­taa, et­tei so­peu­tu­mis­tar­ve tuos­ta enää kas­va. Val­mis­te­lua tar­vit­ta­vien konk­reet­tis­ten toi­men­pi­tei­den osal­ta teh­dään, jot­ta ta­lou­den so­peut­ta­mi­nen käyn­nis­tyy suun­ni­tel­mal­li­ses­ti ja et­tä nii­tä voi­daan huo­mi­oi­da en­si vuo­den ta­lou­sar­vi­os­sa.

Pää­tök­sen­te­on taus­toit­ta­mi­sek­si on päät­tä­jil­le ol­lut usei­ta yh­tei­siä kou­lu­tus- ja työs­ken­te­ly­ti­lai­suuk­sia. Nyt teh­tä­vil­lä rat­kai­suil­la ja pää­tös­ten on­nis­tu­mi­sil­la on eri­tyi­sen suu­ri ker­tau­tu­va mer­ki­tys tu­le­vaan.

Olem­me myös uu­den edes­sä, kun kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see tou­ko­kuun lo­pul­la kau­pun­gil­le uu­den kau­pun­gin­joh­ta­jan, an­si­oi­tu­neen yh­teis­työn­ra­ken­ta­ja Kari Kar­ja­lai­sen siir­ty­es­sä eläk­keel­le.

Toi­vot­ta­vas­ti myös si­nua kiin­nos­taa yh­teis­ten asi­oi­den hoi­to. Se on oi­ke­as­ti mo­ni­puo­lis­ta ja kiin­nos­ta­vaa. Val­tuus­to­kau­si on nyt puo­li­vä­lis­sä, jo­ten on ai­kaa pe­reh­tyä asi­oi­hin en­nen tu­le­via kun­ta­vaa­le­ja. Sa­mal­la voit tu­tus­tua mui­hin toi­mi­joi­hin ja kau­pun­ki­lai­siin yh­tei­sis­sä ta­pah­tu­mis­sa. Muu­tok­sis­ta huo­li­mat­ta työ jat­kuu po­si­tii­vi­sin ja luo­vin­kin kei­noin yh­tei­sen SDP:n kun­ta­vaa­li­ta­voit­teen eteen, In­hi­mil­li­nen ja oi­keu­den­mu­kai­nen Jo­en­suu on elin­voi­mai­nen hy­vin­voin­nin, työn ja puh­taan ym­pä­ris­tön kau­pun­ki. Jo­en­suu ei syr­ji ei­kä syr­jäy­tä ke­tään.

Hy­vää ke­sää Si­nul­le!

Ei­la Hei­no­nen

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja -hal­li­tuk­sen jä­sen, SDP