Jo­en­suun kau­pun­gin päät­tä­jil­lä ja vir­ka­mie­hil­lä sekä kun­nal­lis­jär­jes­töl­lä on edes­sä tiu­kat ja työn­täy­tei­set huh­ti- ja tou­ko­kuu sekä ke­sä­kuun al­ku, kun pää­tet­tä­väk­si tu­lee kon­sult­tien esi­tys kau­pun­gin so­peut­ta­mi­soh­jel­mas­ta, jos­sa ta­voit­tee­na on 20 mil­joo­nan eu­ron py­sy­vät sääs­töt ja/tai tu­lo­jen li­säyk­set. Kon­sult­tie­si­tys si­säl­tää kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien ja pal­ve­lu­ver­kon kar­si­mis­ta ran­kal­la kä­del­lä, sa­moin kiin­teis­töis­tä luo­pu­mis­ta ja pal­ve­lu­mak­su­jen ko­ro­tuk­sia. Kau­pun­ki on käyn­nis­tä­nyt myös yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut, joi­den ta­voit­tee­na on vä­hen­tää hen­ki­lö­kun­taa, jos sii­hen löy­tyy van­kat pe­rus­teet. Kaik­ki edel­lä ker­rot­tu on vie­lä kon­sult­tien esi­tys­tä, mut­ta ei vie­lä täy­del­li­se­nä. Esi­mer­kik­si kon­ser­niyh­ti­öt vie­lä puut­tu­vat.

Kuu­le­mis- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Jo­en­suun työ­vä­en­ta­lol­la 21.4.2024. Kon­sult­tie­si­tyk­sen esit­te­lee kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­lä.

Kau­pun­ki jär­jes­tää asi­as­ta tie­do­tus- ja kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia kai­kis­sa lii­tos­kun­nis­sa ja kan­ta­kau­pun­gis­sa huh­ti­kuun ai­ka­na. Kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­ses­sa on pää­tet­ty jär­jes­tää yh­des­sä val­tuus­to­ryh­män kans­sa ylei­nen kuu­le­mis- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus Jo­en­suun työ­vä­en­ta­lol­la 21.4.2024, jos­sa kon­sult­tie­si­tyk­sen esit­te­lee kau­pun­gin­joh­ta­ja Jere Pent­ti­lä. Kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sien jäl­keen kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tus kä­sit­te­lee yh­teis­työs­sä kau­pun­gin­val­tuus­ton ja hal­li­tus­ryh­mien kans­sa esi­tyk­sen ja päät­tää kan­nas­taan teh­tyi­hin esi­tyk­siin ja te­kee tar­vit­ta­vat muu­to­se­si­tyk­set, hy­vis­sä ajoin en­nen val­tuus­ton ke­sä­kuun ko­kous­ta, jos­sa asia tu­lee pää­tet­tä­väk­si. Kun­nal­lis­jär­jes­tön edus­ta­ja osal­lis­tuu myös tar­vit­ta­viin puo­lu­e­ryh­mien yh­tei­siin ta­paa­mi­siin, jois­sa asi­aa kä­si­tel­lään var­maan­kin use­am­man ker­ran en­nen lo­pul­lis­ta pää­tös­tä.

Toi­nen kau­pun­ki­lai­sil­le ja eten­kin lii­tos­kun­tien asuk­kail­le pal­jon huo­lia ja mur­hei­ta ai­heut­ta­va uu­dis­tus on käyn­nis­sä ole­va pal­ve­lu­verk­kou­u­dis­tus hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la. Alu­e­val­tuus­to päät­ti asi­as­ta jo syk­syl­lä 2023 tu­le­vas­ta pal­ve­lu­ver­kos­ta ja nyt hy­vin­voin­ti­a­lue on käyn­nis­tä­nyt sen toi­meen­pa­non. Täy­den­pal­ve­lun ter­vey­sa­se­mia jää jat­kos­sa alu­eel­le 8 ja lo­put hoi­de­taan pää­tök­sen mu­kaan liik­ku­vi­na pal­ve­lui­na kiin­teis­sä alu­eel­li­sis­sa pal­ve­lu­pis­teis­sä tar­peen mu­kaan 1-5 päi­vä­nä vii­kos­sa. Uu­dis­tus­työ on käyn­nis­ty­nyt Nur­mes – Juu­ka alu­eel­la ja ta­voit­tee­na on saa­da työ val­miik­si kai­kil­la pää­te­tyil­lä alu­eil­la vie­lä tä­män vuo­den ai­ka­na. Kun­nat omis­ta­vat täl­lä het­kel­lä lä­hes kaik­ki ter­veys­kes­kus- ja muut pal­ve­lu­kiin­teis­töt, jot­ka hy­vin­voin­ti­a­lue on vuok­ran­nut, mut­ta vuo­den 2025 jäl­keen ne ei­vät voi enää toi­mia ti­lo­jen vuok­raa­ji­na, jo­ten pää­tet­tä­väk­si tu­lee myös se, mi­ten hom­ma jat­kos­sa hoi­de­taan.

Kun­nal­lis­jär­jes­tö on käyn­nis­tä­nyt yh­des­sä puo­lu­eo­sas­to­jen ja pii­rin kans­sa eh­dok­kait­ten haun ja aset­ta­mi­sen tu­le­viin vuo­den 2025 ke­vääl­lä pi­det­tä­viin kun­ta- ja alu­e­vaa­lei­hin. Kiin­nos­tus­ta aset­tua eh­dol­le on jo il­maan­tu­nut mu­ka­vas­ti, mut­ta mu­kaan mah­tuu vie­lä niin uu­sia kuin ai­em­min eh­dol­la ol­lei­ta sekä tie­ten­kin is­tu­vat val­tuu­te­tut ja lau­ta­kun­tien jä­se­net. Ole yh­tey­des­sä puo­lu­eo­sas­toi­hin, kun­nal­lis­jär­jes­töön tai pii­riin kun ha­lu­at li­sä­tie­toa tai aset­tua eh­dok­kaak­si tu­le­viin vaa­lei­hin.

Mat­ti Pe­so­nen

kun­nal­lis­jär­jes­tön hal­li­tuk­sen jä­sen