Kolmas sektori, järjestöt ja yhdistykset mukaan lukien, tuottaa Suomessa monenlaisia palveluita; mm. kerhoja, harrastuksia, tukea ja apua nuorille vaikeissa elämäntilanteissa, ikäihmisten toimintakykyä vahvistavaa toimintaa, kotouttavaa toimintaa maahanmuuttajille, arjessa jaksamista ja iloa elämään kaikenikäisille.

Toi­min­taa tuo­te­taan va­paa­eh­tois­ten ja myös pal­kat­tu­jen työn­te­ki­jöi­den avul­la.

Vuo­den 2026 alus­ta al­ka­en STEA, eli so­si­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen avus­tus­kes­kus, leik­kaa jär­jes­tö­jen avus­tuk­sis­ta 50 mil­joo­naa eu­roa. Se on nel­jä­so­sa kai­kis­ta sen ja­ka­mis­ta avus­tuk­sis­ta. Jo en­si vuon­na tul­laan nä­ke­mään leik­kauk­sia use­an jär­jes­tö­toi­mi­jan bud­jet­tiin. Tämä tu­lee joh­ta­maan sii­hen, et­tä moni jär­jes­tö- ja yh­dis­tys­toi­mi­ja jou­tuu lo­pet­ta­maan toi­min­tan­sa ko­ko­naan en­si vuo­den ai­ka­na.

"Pie­ni­kin sääs­tö voi saa­da pal­jon tu­hoa ai­kaan, kun se koh­dis­tuu oi­ke­aan asi­aan”.

On sa­not­tu, et­tä Suo­mi on jär­jes­tö­jen ja yh­dis­tys­ten lu­vat­tu maa; kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­ta on maas­sam­me usei­ta tu­han­sia. Ylei­sim­piä näis­tä ovat voit­toa ta­voit­te­le­mat­to­mat yh­dis­tyk­set. Näis­sä yh­dis­tyk­sis­sä teh­dään kor­vaa­mat­to­man tär­ke­ää so­si­aa­li-ja ter­vey­sa­laa tu­ke­vaa ja täy­den­tä­vää, ja ai­ka ajoin jopa paik­kaa­vaa, työ­tä. Täs­tä työs­tä ol­laan nyt leik­kaa­mas­sa isoil­la sak­sil­la. Kun ra­hoi­tus­ta lei­ka­taan, lei­ka­taan myös pal­ve­luis­ta. Useis­sa kun­nis­sa, ku­ten myös Jo­en­suus­sa, jär­jes­töt ja yh­dis­tyk­set tuot­ta­vat kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti nii­tä nuo­ri­so­työn ja ikäih­mis­ten pal­ve­lui­ta, joi­ta kun­ta ei pys­ty it­se tuot­ta­maan, kos­ka se tu­li­si jul­ki­sel­le sek­to­ril­le lii­an kal­liik­si.

Kun nyt sääs­te­tään, tai ”so­peu­te­taan”, niin pi­de­tään mie­les­sä, et­tä kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­hin si­joit­ta­mi­nen on it­ses­sään sääs­tö­toi­men­pi­de. Il­man tätä jär­jes­tö­jen ja yh­dis­tys­ten te­ke­mää en­nal­ta­eh­käi­se­vää (ja ajoit­tain jopa kor­jaa­vaa) työ­tä, kun­tam­me kus­tan­nuk­set kas­vai­si­vat hol­tit­to­mas­ti tu­le­vi­na vuo­si­na. Ku­ten eräs vii­sas ih­mi­nen sa­noi: ”Pie­ni­kin sääs­tö voi saa­da pal­jon tu­hoa ai­kaan, kun se koh­dis­tuu oi­ke­aan asi­aan”.

Hen­na kar­ha­pää