Veturinkuljettajien lakko pysäytti maanantaina junaliikenteen. Lakkoon jouduttiin, koska työnantajapuolella on päätetty, ettei veturinkuljettajien hyvinvointia ja jaksamista edesauttavia työehto­so­pi­mus­kir­jauksia viikkolevosta ole mahdollista parantaa, Kuljetusliitot toteaa kannanotossaan.

Kul­je­tus­liit­to­jen mu­kaan ve­tu­rin­kul­jet­ta­jan työ on ää­rim­mäi­sen epä­sään­nöl­lis­tä ja si­säl­tää pal­jon yö­työ­tä. Kul­jet­ta­jan on usein pys­tyt­tä­vä työ­put­ken­sa si­säl­lä kään­tä­mään kel­lo­aan niin, et­tä vä­lil­lä nu­ku­taan aa­mul­la, il­lal­la, päi­väl­lä ja on­nek­si jos­kus myös yöl­lä. Kul­je­tus­teh­tä­vis­sä vä­sy­nyt työn­te­ki­jä on li­säk­si iso tur­val­li­suus­ris­ki, lii­tot muis­tut­ta­vat.

KL:n mu­kaan ko­ke­mus on osoit­ta­nut, et­tä jos työ­nan­ta­ja esi­mer­kik­si epäin­hi­mil­li­sel­lä vuo­ro­ra­ken­teel­la las­kee sääs­tä­vän­sä eu­ron, niin se eu­ro tie­tys­ti sääs­te­tään. Sen mu­kaan Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to on mää­ri­tel­lyt neu­vot­te­lu­kier­rok­sen ”ylei­sen lin­jan” ja sii­tä pi­tää jää­rä­päi­ses­ti kiin­ni niin työ­nan­ta­ja­lii­tot kuin val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja­kin.

Kul­je­tus­lii­tot tu­ke­vat RAUn ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lak­koa ja ei­vät tule si­tou­tu­maan EK:n yk­si­puo­li­ses­ti päät­tä­mään työ­mark­ki­na­mal­liin vaan ra­di­kaa­lim­pi työ­nan­ta­ja­puo­li saa vas­taan­sa ra­di­kaa­lim­man ay-liik­keen, lii­tot to­te­a­vat.

Kul­je­tus­lii­tot KL ry:n jä­sen­liit­to­ja ovat Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­liit­to AKT ry, Pos­ti- ja lo­gis­tiik­ka-alan uni­o­ni PAU ry, Rau­ta­tie­a­lan uni­o­ni RAU ry ja Suo­men Me­ri­mies-Uni­o­ni SMU ry.