Vaalien lähestyessä oppositiopuolueet kertovat yhä kovemmalla äänellä, että vähemmän on enemmän. Velalla pelottelu on yksi tärkeimpiä vaaliaseita, ja se uppoaa varsinkin politiikkaa huonosti seuraaviin.

Ta­val­li­nen tal­laa­ja miel­tää hel­pos­ti val­ti­on­ta­lou­den sa­man­lai­sek­si kuin oman ko­ti­ta­lou­ten­sa, jos­sa asun­to­vel­ka mak­se­taan pois ja ele­tään lop­pui­kä ve­lat­to­mas­sa asun­nos­sa.

Ei­hän se näin mene, vaan jo­kai­nen val­tio ot­taa jat­ku­vas­ti vel­kaa ja mak­saa sen ko­rot ja ly­hen­nyk­set. Kyse on ve­lan suh­tees­ta brut­to­kan­san­tuot­tee­seen, ja mitä pa­rem­min maal­la me­nee, sitä pie­nem­mät ovat ve­lan­hoi­to­ku­lut suh­tees­sa tu­loi­hin. Tä­män te jo var­maan tie­sit­te­kin, mut­ta kat­so­taan mitä op­po­si­tio meil­le tar­jo­aa.

En­ti­seen ta­paan ko­koo­mus tar­jo­aa leik­kauk­sia, vaik­ka ne ei­vät ole toi­mi­neet en­nen­kään. En­nen Ma­ri­nin hal­li­tus­ta ko­koo­mus oli hal­li­tuk­ses­sa lä­hes 20 vuot­ta, ja koko ajan lei­kat­tiin. Sii­tä huo­li­mat­ta val­ti­on vel­ka kas­voi koko ajan, sil­lä ra­hat käy­tet­tiin suu­ri­tu­lois­ten ve­ro­na­len­nuk­siin. Näin piti saa­da nii­tä dy­naa­mi­sia vai­ku­tuk­sia, jol­loin hy­vin­voin­ti oli­si va­lu­nut alas­päin. Ei va­lu­nut, mut­ta ko­koo­mus ha­lu­aa jää­rä­päi­ses­ti jat­kaa sa­mal­la lin­jal­la odot­ta­en ih­met­tä ta­pah­tu­vak­si. Leik­kaus­lin­jan huip­pu ko­et­tiin Si­pi­län hal­li­tuk­sen ai­ka­na, jol­loin yh­dek­sän kym­me­nes­tä suo­ma­lai­ses­ta köyh­tyi. He oli­vat jo en­nes­tään pie­ni­tu­loi­sia, ja juu­ri he mak­soi­vat suu­ri­tu­lois­ten ve­ro­na­len­nuk­set. Si­pi­län ki­kyyn si­säl­ty­nyt pal­kan si­vu­ku­lu­jen siir­to työn­te­ki­jöi­den mak­set­ta­vak­si on tä­hän men­nes­sä ai­heut­ta­nut pal­kan­saa­jien os­to­voi­maan yli 11 mil­jar­din eu­ron me­ne­tyk­set, ja las­ku­ri pyö­rii koko ajan.

Jul­ki­sen sek­to­rin me­no­leik­kauk­set hei­ken­tä­vät kaik­kia jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ku­ten kou­lu­tus­ta ja ter­vey­den­hoi­toa. Ne leik­kauk­set ovat suo­raan pois las­tem­me tu­le­vai­suu­des­ta.

Me­no­leik­kaus­ten on­gel­ma il­me­nee kah­del­la ta­val­la. So­si­aa­li­tur­van leik­kaa­mi­nen hei­ken­tää pie­ni­tu­lois­ten os­to­voi­maa, ja se nä­kyy suo­raan kaup­po­jen kas­soil­la. Jul­ki­sen sek­to­rin me­no­leik­kauk­set hei­ken­tä­vät kaik­kia jul­ki­sia pal­ve­lu­ja ku­ten kou­lu­tus­ta ja ter­vey­den­hoi­toa. Ne leik­kauk­set ovat suo­raan pois las­tem­me tu­le­vai­suu­des­ta. Tämä kan­nat­taa muis­taa sil­loin, kun kuu­lee sy­dän­tä­sär­ke­vää pu­het­ta ve­lan jää­mi­ses­tä las­tem­me mak­set­ta­vak­si.

Ko­koo­mus tar­joa pa­luu­ta Si­pi­län hal­li­tuk­sen leik­kauk­siin, mut­ta pe­rus­suo­ma­lai­set pa­ne­vat pa­rem­mak­si ja lu­paa­vat pa­luu­ta pal­jon kau­em­mak­si. Po­pu­lis­ti­seen ta­paan heil­lä ei ole ide­o­lo­gi­aa ei­kä kau­as­kan­toi­sia suun­ni­tel­mia, vaan he haa­vei­lei­vat suun­nil­leen van­ho­jen ko­ti­mais­ten elo­ku­vien fik­tii­vi­ses­tä ajas­ta. He vaa­ti­vat ener­gi­ao­ma­va­rai­suut­ta, mut­ta vas­tus­ta­vat vih­re­ää siir­ty­mää sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä Jus­si Hal­la-aho jo vuo­si sit­ten piti sitä vält­tä­mät­tö­mä­nä. Pe­rus­suo­ma­lais­ten vas­taus ener­gi­a­ta­lou­den on­gel­miin on tur­peen ja muun fos­sii­li­sen polt­to­ai­neen käy­tön li­sää­mi­nen.

Kan­san pi­täi­si siis ru­ve­ta ve­te­le­mään tur­vet­ta sei­päil­le, ei­kä se vie­lä rii­tä. Sen li­säk­si pe­rus­suo­ma­lai­set aja­vat eroa EU:sta ja tie­ten­kin maa­han­muu­ton ra­joit­ta­mis­ta. Se on­kin hei­dän va­ki­o­rat­kai­sun­sa oli­pa kyse sit­ten työl­li­syy­des­tä, pal­kois­ta, kou­lu­tuk­ses­ta tai ihan mis­tä ta­han­sa. Usein tun­tuu sil­tä, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set on tu­le­vai­suus­pel­kois­ten puo­lue, joka ha­lu­aa kan­san sul­keu­tu­van luk­ko­jen taak­se ja peit­tä­vän ik­ku­nat, jot­ta paha maa­il­ma ei pää­se pe­lot­ta­maan.

Pi­tää­kö sitä sit­ten pe­lä­tä ja ovat­ko asi­at nyt huo­nos­ti? Ei pidä ei­vät­kä ole. Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen an­si­os­ta työl­li­syys on en­nä­tyk­sel­li­sen kor­ke­al­la, Suo­men kil­pai­lu­ky­ky on pa­rem­pi kuin kym­me­niin vuo­siin, in­ves­toin­te­ja tu­lee en­nä­tys­tah­tia, sote-uu­dis­tus saa­tiin pää­tet­tyä ja ope­tuk­ses­sa teh­tiin suu­ri re­for­mi ai­em­pien leik­kaus­ten kor­jaa­mi­sek­si. Jopa Na­ton ovet ovat avau­tu­mas­sa. Tämä kaik­ki on teh­ty kes­kel­lä so­tien jäl­kei­sen ajan suu­rim­pia krii­se­jä.

Nyt ko­koo­mus ker­too, et­tä on ai­ka muut­taa suun­taa ja pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­ti­vat pe­ruut­ta­maan kau­as men­nei­syy­teen. Ko­koo­muk­sel­le hy­vin­voin­ti­val­tio tar­koit­taa hy­vin­vointia har­voil­le, ja vail­la ide­o­lo­gi­aa ja suun­taa toi­mi­vat pe­rus­suo­ma­lai­set tai­pu­vat en­ti­seen ta­paan hel­pos­ti ko­koo­muk­sen peh­too­rik­si.

Täl­lä het­kel­lä 63 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pi­tää Ma­rin hal­li­tuk­sen on­nis­tu­mis­ta hy­vä­nä tai erit­täin hy­vä­nä. Kuu­kau­den ku­lut­tua me ää­nes­tä­jät pää­täm­me jat­kaa­ko Suo­mi suo­ral­la ja hy­väk­si ha­vai­tul­la tiel­lä, kään­nym­me­kö oi­ke­al­le leik­kaus­ten kint­tu­po­lul­le vai pe­ruu­tam­me­ko myyt­ti­seen men­nei­syy­teen, jota ei ole ol­lut ole­mas­sa­kaan.

Saku Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.