”Jos vaikka saisin yhden uuden kaverin.” Näin totesi nuori, jonka kanssa juttelin mahdollisuudesta tulla nuorten työpajalle.

Moni nuo­ri kär­sii yk­si­näi­syy­des­tä ja mie­lek­kään te­ke­mi­sen li­säk­si kai­paa it­sel­leen ys­tä­viä. Jut­te­lim­me nuo­ren kans­sa jon­kin ai­kaa ja kä­vim­me läpi hä­nen elä­män­ti­lan­net­taan. Opin­not oli­vat jää­neet kes­ken. Ys­tä­viä oli vai­kea saa­da, jos oli päi­vät ko­to­na.

Ker­roin, et­tä työ­pa­jal­la har­joi­tel­laan omaan tah­tiin työ­e­lä­mä­tai­to­ja ja suun­ni­tel­laan seu­raa­via as­ke­lei­ta omal­la po­lul­la koh­ti opin­to­ja, työ­e­lä­mää tai mui­ta pal­ve­lu­ja. Nuo­ren kas­voil­le tuli pie­ni hymy ja hän ha­lu­si tul­la tu­tus­tu­maan paik­kaan ja työ­pa­joi­hin. Yh­des­sä mie­tim­me hä­nen vah­vuuk­sia ja kiin­nos­tuk­sen koh­tei­ta, joi­ta voi­sim­me työ­pa­jal­la vah­vis­taa aut­taa löy­tä­mään se oma jut­tu. Tämä kes­kus­te­lu on jää­nyt mi­nul­le mie­leen. Toi­veik­kuus, mah­dol­li­suu­det ja uu­si al­ku aloit­taa seu­raa­va vai­he elä­mäs­sä.

Tätä vuo­si­päi­vää juh­lin ole­mal­la läs­nä nuor­ten ar­jes­sa työ­pa­joil­la, kuun­te­le­mal­la ja kes­kus­te­le­mal­la.

Nuor­ten työ­pa­ja on mo­ni­puo­li­nen paik­ka nuo­ril­le, jot­ka ovat kou­lu­tuk­sen ja työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la. Olen nyt ol­lut ai­ka tar­kal­leen vuo­den mu­ka­na yh­dis­tyk­ses­sä, joka jär­jes­tää et­si­vää nuo­ri­so­työ­tä ja nuor­ten työ­pa­ja­toi­min­taa Jo­en­suun ja sen lä­hi­a­lu­een nuo­ril­le. Tuo­na ai­ka­na pal­jon uut­ta on ta­pah­tu­nut työ­pa­ja­ken­täl­lä. Nuor­ten työ­pa­jat ovat al­ka­neet toi­mia op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­nä 2. as­teen op­pi­lai­tos­ten nuo­ril­le ja op­pi­vel­vol­li­sil­le nuo­ril­le. Op­pi­mi­sym­pä­ris­tö­nä työ­pa­jat mah­dol­lis­ta­vat oman tah­ti­sen opis­ke­lu­ryt­min sekä työs­sä­op­pi­mi­sen me­ne­tel­mät osa­na uu­den op­pi­mis­ta. Het­kel­li­ses­ti vaih­to­eh­to fyy­si­sel­le kou­lu­ym­pä­ris­töl­le voi ol­la juu­ri se jut­tu, joka an­taa oi­kea-ai­kai­sen tuen opin­to­jen eteen­päin saa­mi­sek­si.

Täs­sä vuo­den ai­ka­na myös ver­kos­to­työn mer­ki­tys on kir­kas­ta­nut mi­nul­le. Laa­ja pal­ve­lu­ver­kos­to mah­dol­lis­taa mo­ni­puo­li­sen tuen esi­mer­kik­si asu­mi­seen,-ter­vey­teen ja/tai työl­li­syy­teen liit­ty­en. Vuo­den ai­ka­na olen tu­tus­tu­nut mo­niin toi­mi­joi­den ja pal­ve­lui­hin, jot­ka yh­des­sä mah­dol­lis­ta­vat su­ju­van ar­jen ja pal­ve­lut.

Tätä vuo­si­päi­vää juh­lin ole­mal­la läs­nä nuor­ten ar­jes­sa työ­pa­joil­la, kuun­te­le­mal­la ja kes­kus­te­le­mal­la.

San­na Hei­no­nen