Jos yk­si kuva voi ker­toa enem­män kuin tu­hat sa­naa, niin tä­mä­kin ko­lum­ni oli­si oi­ke­as­taan pa­rem­pi ku­va­na kuin merk­kien sar­ja­na. Mikä ku­van si­säl­tö sil­loin oli­si?

Olen työs­ken­nel­lyt lä­hes koko työ­u­ra­ni ajan ku­vien pa­ris­sa. Olen vi­su­a­li­soi­nut ta­ri­noi­ta va­li­ten ku­va­vir­ras­ta juu­ri ne si­säl­töä par­hai­ten tu­ke­vat ja ryt­mit­tä­vät ku­vat, vi­su­a­li­soi­nut tie­don in­fog­ra­fiik­kaan tai ku­vit­ta­nut ta­ri­nat it­se piir­tä­en tai va­lo­ku­va­ten. Työ­vä­li­nei­nä kynä, ka­me­ra, tie­to­ko­ne ja Ado­ben oh­jel­mat.

Te­ko­ä­lyn ai­ka­kau­si on mah­dol­lis­ta­nut ko­ne­ä­lyi­sen ku­vit­ta­mi­sen. Ih­mi­nen an­taa käs­kyn ja te­ko­ä­ly to­teut­taa. Olen näh­nyt upei­ta ku­via, jot­ka te­ko­ä­ly on luo­nut vain muu­ta­mis­sa se­kun­neis­sa vii­den sa­nan virk­kees­tä. Pääs­sä­ni vi­li­si uh­ka­ku­via oman am­mat­ti­kun­ta­ni tu­le­vai­suu­des­ta ja ku­vien vää­rin­käy­tön mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Te­ko­ä­ly­ku­vit­ta­ja vaa­tii ku­van­sa luo­mi­sek­si tai­ta­van käs­kyt­tä­jän, jol­la on kir­kas kä­si­tys ku­van si­säl­lös­tä ja joka osaa tii­vis­tää sen ko­ne­ä­lyn ym­mär­tä­mään muo­toon.

Myös te­at­te­reis­sa on kiin­nos­tut­tu te­ko­ä­ly­a­vus­tei­ses­ti val­mis­te­tuis­ta mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­leis­ta, kos­ka te­at­te­rei­den myyn­ti no­jaa vah­vas­ti vi­su­aa­li­suu­teen. Esi­tys­ten en­nak­ko­ku­vat val­mis­te­taan yleen­sä jo sii­nä vai­hees­sa, kun muu­ta suun­nit­te­lu­työ­tä star­ta­taan. On vain kä­si­kir­joi­tus ja oh­jaa­jan nä­ke­mys tu­le­vas­ta.

Käy­tän­tö on osoit­ta­nut, et­tä te­ko­ä­ly­ku­vit­ta­ja vaa­tii ku­van­sa luo­mi­sek­si tai­ta­van käs­kyt­tä­jän, jol­la on kir­kas kä­si­tys ku­van si­säl­lös­tä ja joka osaa tii­vis­tää sen ko­ne­ä­lyn ym­mär­tä­mään muo­toon. Juu­ri oi­ke­an ku­van ha­ke­mi­seen ku­luu ai­kaa ei­kä kuva val­mis­tu vält­tä­mät­tä no­pe­am­min kuin am­mat­ti­tai­toi­sen graa­fi­kon ja va­lo­ku­vaa­jan te­ke­mä­nä.

Suo­men Te­at­te­rit ry. jär­jes­tää Te­ko­ä­lyn käyt­tö mark­ki­noin­nis­sa ja vies­tin­näs­sä -kou­lu­tuk­sen tänä ke­vää­nä. Eh­kä siel­lä näen va­lon, mut­ta tois­tai­sek­si luo­tan enem­män te­ko­ä­lyt­tö­män ku­van luon­tip­ro­ses­siin. Toi­saal­ta te­ko­ä­lys­tä saat­taa saa­da oi­van as­sis­ten­tin var­sin­kin ku­van luon­nos­te­lu­vai­hee­seen.

Ja mil­lai­nen kuva ker­toi­si tä­män ko­lum­nin si­säl­lön par­hai­ten? Sii­nä te­ko­ä­ly­ku­vit­ta­ja ja ih­mi­nen pais­kai­si­vat ken­ties ylä­fem­mat yh­des­sä luo­man­sa ku­vi­tuk­sen ää­res­sä.

Eve­lii­na Sa­lo­maa

Te­at­te­rin tie­dot­ta­ja, graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja