Joensuun kaupunginteatteri on mukana Mieli ry:n järjestämässä Mental Health Art Week (MHAW) eli hyvän mielen kulttuuriviikossa, jota järjestävät sen paikal­li­syh­dis­tykset yhteis­työ­kump­pa­neineen eri puolilla Suomea 20.–26.5.2024.

Tut­ki­mus­näy­tön mu­kaan tai­de- ja kult­tuu­ri­o­sal­lis­tu­mi­nen pa­ran­taa mie­li­a­laa, eh­käi­see tai vä­hen­tää ah­dis­tu­nei­suut­ta ja ma­sen­tu­nei­suut­ta. Se vah­vis­taa it­se­tun­te­mus­ta, it­se­tun­toa ja -luot­ta­mus­ta, aut­taa muut­ta­maan it­seen liit­ty­viä ne­ga­tii­vi­sia tai toi­min­taa ra­joit­ta­via kä­si­tyk­siä sekä omak­su­maan uu­den­lai­sia roo­le­ja.

Kau­pun­gin­te­at­te­ri jär­jes­tää Jo­en­suus­sa 50 vuot­ta toi­mi­neen Jo­en­suun seu­dun mie­len­ter­veys­seu­ra ry:n kans­sa tee­ma­vii­kon lau­an­tai­na 25.5. Kaik­ki hie­not ju­tut -esi­tyk­sen ja asi­an­tun­ti­ja­ti­lai­suu­den, jota ve­tää psy­ko­te­ra­peut­ti Nii­na Hä­mä­läi­nen ja ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­ja Jan­ne Pi­ri­nen Jo­en­suun pää­kir­jas­ton Muik­ku-sa­lis­sa.

Tut­ki­mus­näy­tön mu­kaan tai­de- ja kult­tuu­ri­o­sal­lis­tu­mi­nen pa­ran­taa mie­li­a­laa, eh­käi­see tai vä­hen­tää ah­dis­tu­nei­suut­ta ja ma­sen­tu­nei­suut­ta.

Esi­tyk­ses­sä kä­si­tel­lään mie­len on­gel­mia läm­möl­lä ja het­kit­täin ke­vy­en hu­mo­ris­ti­sel­la­kin ot­teel­la. 7-vuo­ti­as tyt­tö yrit­tää toi­veik­kaas­ti pi­ris­tää vai­ke­as­ti ma­sen­tu­nut­ta äi­ti­ään, joka on yrit­tä­nyt it­se­mur­haa. Syn­tyy lis­ta kai­kis­ta elä­mä­nar­voi­sis­ta asi­ois­ta maa­il­mas­sa: on jää­te­lö, tas­ku­lamp­pu­hip­pa tai se kun nau­rat­taa niin, et­tä mai­to suih­ku­aa ne­näs­tä. Ty­tön vart­tu­es­sa ai­kui­sek­si lis­ta kas­vaa tu­han­sien elä­män­myön­tei­sen hie­no­jen jut­tu­jen mit­tai­sek­si.

Näy­tel­män on kir­joit­ta­nut brit­ti­läi­nen kir­jai­li­ja Dun­can Mac­mil­lan ja ir­lan­ti­lai­nen stand up -koo­mik­ko Jon­ny Do­na­ho­en. Esi­tys on näyt­te­li­jä An­na Ojan­teen ja ylei­sön yh­des­sä ra­ken­ta­ma elä­mä­nar­voi­nen ta­ri­na. Ojan­teen mu­kaan se on ran­kas­ta ai­hees­taan huo­li­mat­ta herk­kä, haus­ka ja su­rul­li­nen niin kuin elä­mä­kin.

Tai­de- ja kult­tuu­ri­o­sal­lis­tu­mi­nen tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kor­jaa­viin ja vah­vis­ta­viin ko­ke­muk­siin ja vah­vis­taa so­peu­tu­mis­ky­kyä eli re­si­liens­siä. Se myös vah­vis­taa ar­jes­sa pär­jää­mis­tä mie­len­ter­vey­den haas­tei­den kans­sa sekä so­si­aa­lis­ta osal­lis­tu­mis­ta ja osal­li­suut­ta sekä yh­dis­tyy hy­vään ko­et­tuun ter­vey­teen ja pi­dem­pään eli­ni­ä­no­dot­tee­seen.

Mikä voi­si­kaan ol­la ar­vok­kaam­paa? Tai­teen ra­hoi­tus on täl­tä­kin poh­jal­ta tar­kas­tel­tu­na ar­vo­va­lin­ta, jol­la tu­e­taan mie­len­ter­veyt­tä.

Kaik­ki hie­not ju­tut -esi­tys on Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin oh­jel­mis­tos­sa 3.4.–30.5.2024.

Eve­lii­na Sa­lo­maa

te­at­te­rin tie­dot­ta­ja