Näillä näkymin maahan saadaan oikeistolaisin hallitus sitten 1930-luvun, ja se on kansan enemmistön tahto.

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den vii­me per­jan­tai­na jul­kai­se­man ky­se­lyn mu­kaan yli 40 pro­sent­tia kan­sas­ta kan­nat­taa ko­koo­muk­sen jo en­nen vaa­le­ja lu­paa­mia kuu­den mil­jar­din eu­ron me­no­leik­kauk­sia. Ei ole mi­tään syy­tä olet­taa, et­tei­vät­kö leik­kauk­set so­pi­si myös ko­koo­muk­sen tu­le­vil­le hal­li­tus­kump­pa­neil­le.

Tu­los­sa on kyl­mää kyy­tiä, sil­lä leik­kauk­set koh­dis­tu­vat en­sim­mäi­sek­si työt­tö­myys­tur­vaan, so­si­aa­li­tur­vaan, ter­vey­den­hoi­toon ja kou­lu­tuk­seen. Kai­kis­ta näis­tä on pak­ko lei­ka­ta, sil­lä val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö ker­toi heti vaa­lien jäl­keen, et­tä muu­ten ta­voi­tel­tua sääs­töä ei saa­da ai­kaan. Sen oli­si voi­nut ker­toa jo en­nen vaa­le­ja, mut­ta jos­tain syys­tä asia pää­si unoh­tu­maan.

Mitä sit­ten on tu­los­sa? Ihan en­sim­mäi­sek­si lei­ka­taan an­si­o­si­don­nais­ta työt­tö­myys­tur­vaa, vaik­ka se leik­kaus ei sääs­tä val­ti­on ra­haa yh­tään. Val­tio mak­saa an­si­o­si­don­nai­ses­ta päi­vä­ra­has­ta vain pe­rus­päi­vä­ra­han ver­ran, ja an­si­o­si­don­nai­nen osuus ke­rä­tään työ­nan­ta­jil­ta ja työn­te­ki­jöil­tä ke­rät­tä­vil­lä mak­suil­la sekä kas­so­jen jä­sen­mak­suil­la. An­si­o­si­don­nai­sen leik­kaa­mi­nen to­den­nä­köi­ses­ti li­sää toi­meen­tu­lo­tu­ki­me­no­ja. Tä­mä­kin jäi ker­to­mat­ta.

Tu­los­sa on kyl­mää kyy­tiä, sil­lä leik­kauk­set koh­dis­tu­vat en­sim­mäi­sek­si työt­tö­myys­tur­vaan, so­si­aa­li­tur­vaan, ter­vey­den­hoi­toon ja kou­lu­tuk­seen.

Seu­raa­vak­si lei­ka­taan ko­koo­muk­sen lu­pauk­sen mu­kai­ses­ti asu­mis­tu­kea. Näis­sä­kään leik­kaus­pu­heis­sa ei ker­rot­tu koko to­tuut­ta, vaan an­net­tiin ym­mä­rää asu­mis­tu­en kat­ta­van koko vuok­ran. Tä­mä­hän ei pidä paik­kaan­sa, sil­lä tu­es­sa on oma­vas­tuu­o­suus. Toi­meen­tu­lo­tu­es­sa sitä ei vie­lä ole, mut­ta sel­lai­nen on to­den­nä­köi­ses­ti tu­los­sa. Aja­tus on ihan jär­je­tön, sil­lä toi­meen­tu­lo­tu­ki on vii­me­si­jai­nen tu­ki­muo­to, ja sitä saa vas­ta sit­ten, kun muut tu­lot ei­vät rii­tä kat­ta­maan vält­tä­mät­tö­miä elin­kus­tan­nuk­sia. Kun tu­lo­ja ei ole, niin oma­vas­tuu­o­suu­den voi saa­da ka­saan vain epä­re­hel­li­sin kei­noin.

Seu­raa­vak­si jää­dy­te­tään eläk­kei­den ja tu­kien in­dek­sit, ku­ten teh­tiin Si­pi­län hal­li­tuk­sen ai­ka­na. Se tar­koit­taa sitä, et­tä tuet ja ja eläk­keet ei­vät nou­se, vaik­ka hin­nat nou­se­vat.

Kun köy­hil­tä on lei­kat­tu, niin siir­ry­tään leik­kaa­maan jul­ki­sel­ta sek­to­ril­ta. So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut ovat en­sim­mäi­nen koh­de, sil­lä ko­koo­muk­sen ta­voit­tee­na on yhä edel­leen koko toi­min­nan yk­si­tyis­tä­mi­nen. Kun jul­ki­sen sek­to­rin sote ram­pau­te­taan toi­min­ta­ky­vyt­tö­mäk­si, niin sit­ten huu­de­taan yk­si­tyis­sek­to­ria apuun. Se aut­taa mie­lel­lään, sil­lä val­tio vas­taa kai­kis­ta kus­tan­nuk­sis­ta nii­den hin­nas­ta riip­pu­mat­ta.

Kou­lu­tuk­ses­ta lu­vat­tiin ol­la leik­kaa­mat­ta, mut­ta niin on lu­vat­tu en­nen­kin. Sil­ti Si­pi­län hal­li­tus li­ki­pi­tä­en tu­ho­si koko am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen, ja jo nyt on vä­läy­tet­ty am­ma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen ly­hen­tä­mis­tä. Saa näh­dä mitä ta­pah­tuu Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen to­teut­ta­mal­le toi­sen as­teen mak­sut­to­muu­del­le.

Mut­ta meil­le­hän on lu­vat­tu, sa­noo moni pet­ty­mään tu­le­va. On­han meil­le to­si­aan lu­vat­tu kai­ken­lais­ta. Pe­rus­suo­ma­lai­set lu­pa­si­vat hal­paa ben­saa, säh­köä ja ruo­kaa, kun­han vain ra­jat saa­daan kiin­ni ja maa­han­muut­ta­jien tuet leik­ku­riin. Nämä lu­pauk­set ovat vas­toin mark­ki­na­ta­lout­ta, kan­sain­vä­li­siä so­pi­muk­sia, Suo­men pe­rus­tus­la­kia ja ter­vet­tä jär­keä, jo­ten en ih­met­te­le yh­tään, et­tei puo­lu­eel­la ol­lut edes vaa­li­oh­jel­maa. Niin­pä jo­kai­nen eh­do­kas sai pu­hua ihan mitä ta­han­sa.

Pe­rus­suo­ma­lai­set suos­tu­vat leik­kauk­siin, kun­han vain pää­se­vät sork­ki­maan ul­ko­maa­lais­lain­sää­dän­töä ja lyö­mään pää­tään pe­rus­tus­lain kul­maan. Kris­til­lis­de­mok­raa­tit ovat unoh­ta­neet kris­til­li­set ope­tuk­set jo ai­ko­ja sit­ten, tai kor­kein­taan muis­ta­vat sen raa­ma­tun­koh­dan, jos­sa pu­hu­taan an­ta­mi­ses­ta niil­le, joil­la jo on ja lop­pu­jen­kin ot­ta­mi­ses­ta niil­tä, joil­la ei ole. RKP:lle tär­kein­tä näyt­tää ole­van hal­li­tuk­seen pää­se­mi­nen.

Mut­ta tätä kan­san enem­mis­tö ha­lu­aa. Isä­vai­na­ja­ni sa­noi, et­tä tyh­mien eväät syö­dään en­sin, ja niin tul­laan te­ke­mään. De­mok­ra­ti­as­sa kan­sa ei ää­nes­tä vää­rin.

Saku Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.