Se on muu­ten var­ma ke­sän merk­ki it­sel­le­ni kun pe­sä­pal­lo­kau­si al­kaa. Ja voi et­tä tätä on taas jo use­am­pi kuu­kau­si odo­tet­tu, et­tä pää­see kat­so­moon kan­nus­ta­maan! Pa­hoit­te­lut jo en­nak­koon, jos sa­tut tänä ke­sä­nä is­tu­maan jos­sain lä­het­ty­vil­lä. Pe­sä­pal­lo on mi­nul­le ke­sä­la­jeis­ta se rak­kain. Joma-lip­pik­ses­tä on pö­lyt pyy­hit­ty ja ko­ti­pe­lit on mer­kit­ty ka­len­te­riin.

En osaa mää­ri­tel­lä mil­loin ja mi­ten tämä pe­sis­huu­ma on vuo­sien saa­tos­sa syn­ty­nyt ja kas­va­nut ja mi­hin tämä voi vie­lä ede­tä. Ala­kou­lui­käi­se­nä pe­la­sin pai­kal­li­ses­sa seu­ras­sa eh­kä 1-2 kaut­ta ja vas­ta muu­ta­mia vuo­sia sit­ten pe­sis ko­lah­ti uu­des­taan. In­nos­tus kas­voi li­sää, kun van­hin lap­si aloit­ti pe­laa­mi­sen ja ken­tän lai­dal­la seu­raa­mi­ses­ta on tul­lut lä­hes joka viik­koi­nen koko per­heen jut­tu.

Vuo­si 2019 on ol­lut tä­hä­nas­ti­sen pe­sis­huu­ma­ni hui­pen­tu­ma. Joma voit­ti Suo­men mes­ta­ruu­den ja puo­li­va­hin­gos­sa pää­dyt­tiin il­lan päät­teek­si pai­kal­li­seen, jos­sa sit­ten jouk­kue oli pai­kal­la ja niin­hän se yö meni juh­lies­sa. Joko taas tä­män kau­den päät­teek­si pääs­tään kimp­pa­ku­viin Suo­men mes­ta­rei­den kans­sa, toi­vot­ta­vas­ti.

Joma-lip­pik­ses­tä on pö­lyt pyy­hit­ty ja ko­ti­pe­lit on mer­kit­ty ka­len­te­riin.

Tänä ke­vää­nä pää­tin to­teut­taa pit­kä­ai­kai­sen haa­vee­ni ja aloit­taa it­se­kin pe­laa­mi­sen nais­ten har­ras­te­ryh­mäs­sä. Mi­ten haus­kaa ja vir­kis­tä­vää on ol­lut ko­koon­tua hy­väs­sä po­ru­kas­sa kah­des­ti vii­kos­sa jah­taa­maan pal­loa ja lyö­mään. Tänä ke­sä­nä mei­dän nel­jäs­tä per­heen­jä­se­nes­tä kol­me har­ras­taa pe­sis­tä. Ai­ka­moi­nen työ­mää­rä on seu­roil­la ja tal­koo­lai­sil­la, et­tä tree­nit ja pe­lit pyö­ri­vät joka viik­ko. Ha­tun­nos­to kai­kil­le niil­le, jot­ka te­ke­vät taus­tal­la töi­tä, et­tä täl­lai­nen har­ras­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta.

Yk­sin har­ras­ta­mi­sen si­jaan hyvä po­ruk­ka, jos­sa kan­nus­te­taan toi­nen toi­sia, nau­re­taan ja pi­de­tään haus­kaa liik­ku­mi­sen ohes­sa on sel­lais­ta mitä kan­taa pit­käl­le. Pe­sis on an­ta­nut hy­vää vas­ta­pai­noa ja si­säl­töä ar­keen. Kun tree­nit tai pe­lin seu­raa­mi­nen al­kaa, niin kaik­ki muu unoh­tuu.

San­na Hei­no­nen

Jul­kais­tu 2.6. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa