Pohjois-Karjala menestyy niin kauan, kun panostamme tutkimukseen, koulutukseen, kehittämiseen ja hyvän elämänpiirin rakentamiseen.

Tämä on vies­ti­ni, kun käyn ker­to­mas­sa maa­kun­nan ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta eri­lai­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa. Mitä muu­ta maa­kun­nan me­nes­tys vaa­tii? Tie­dän, et­tä seu­raa­va on jää­kiek­koi­li­jan pa­tent­ti­vas­taus, mut­ta sa­non sen sil­ti: kaik­ki läh­tee sii­tä, et­tä us­koo omaan te­ke­mi­seen.

Mi­nul­le us­koa maa­kun­nan tu­le­vai­suu­teen luo­vat vaik­ka­pa vie­rai­lut yri­tyk­sis­sä. Yrit­tä­jien ja yri­tys­joh­ta­jien kans­sa kes­kus­tel­les­sa käy sel­väk­si, et­tä hans­ko­ja ei to­del­la­kaan ol­la ri­pus­ta­mas­sa nau­laan. Eri puo­lil­la maa­kun­taa on vi­reil­lä run­saas­ti iso­ja in­ves­toin­te­ja vih­re­äs­tä te­ol­li­suu­des­ta mat­kai­luun ja uu­sia kaup­pa­suh­tei­ta luo­daan en­tis­tä ko­vem­mal­la tar­mol­la me­ne­te­tyn itä­naa­pu­rin ti­lal­le. Jää­kiek­koi­li­ja sa­noi­si, et­tä krop­paa li­koon.

Hy­väl­tä tun­tu­vat myös vie­rai­lut op­pi­lai­tok­sis­sa: meil­lä on laa­ja kou­lu­tus­pa­let­ti, ja pel­käs­tään Jo­en­suus­sa on noin 25 000 opis­ke­li­jaa. Voim­me it­se vai­kut­taa sii­hen, kuin­ka moni jää ja al­kaa ra­ken­taa tu­le­vai­suut­taan tääl­lä. Hyvä al­ku on tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le har­joit­te­lu­paik­ko­ja – myös ul­ko­mail­ta tul­leil­le, sil­lä hei­tä tar­vit­sem­me. Lai­na­taan kiek­koa, ku­ten kau­ka­los­sa.

Nyt tar­vi­taan tii­vis­tä jouk­ku­e­pe­laa­mis­ta ja jää­hyn­tap­pa­jia.

Us­koa luo­vat myös yk­sit­täi­set ta­pah­tu­mat ja on­nis­tu­mi­set, pie­net ja isot. En vedä yh­tään ko­tiin­päin, kun sa­non, et­tä Poh­jois-Kar­ja­lan osas­to oli yli­voi­mai­ses­ti va­lo­voi­mai­sin taan­noi­sil­la Mat­ka­mes­suil­la Hel­sin­gis­sä. Maa­kun­nan mat­kai­lu­toi­mi­jat näyt­ti­vät, et­tä mat­kai­lun ym­pä­ril­lä käy­ty kes­kus­te­lu ja uu­del­leen­jär­jes­te­lyt ei­vät ol­leet va­lo­jen sam­mu­tus vaan uu­den al­ku. Sel­keä game chan­ger.

Omaan te­ke­mi­seen us­ko­mis­ta on myös puo­lem­me pi­tä­mi­nen. Ku­ten mo­nes­sa yh­tey­des­sä on tul­lut esil­le, Poh­jois-Kar­ja­la ja Itä-Suo­mi ovat jää­neet pait­si­oon kan­sal­li­ses­sa ke­hit­tä­mi­ses­sä. Em­me saa lan­nis­tua epä­rei­luik­si ko­ke­mis­tam­me pää­tök­sis­tä, vaan mei­dän tuo­ta­va nä­kö­kan­tam­me sel­ke­äs­ti ja pe­rus­tel­len esil­le. Nyt tar­vi­taan tii­vis­tä jouk­ku­e­pe­laa­mis­ta ja jää­hyn­tap­pa­jia.

Omaan te­ke­mi­seen us­ko­mis­ta on myös vai­kei­den asi­oi­den hy­väk­sy­mi­nen ja nii­hin re­a­goi­mi­nen. Kun ti­las­tot näyt­tä­vät al­hais­ta syn­ty­vyyt­tä, em­me voi jat­kaa en­ti­seen ta­paan toi­vo­en, et­tä jos­pa se ti­lan­ne kor­jaan­tui­si it­ses­tään. Ve­to­voi­mai­nen maa­kun­ta niin kan­ta­suo­ma­lai­sil­le kuin maa­han­muut­ta­jil­le on täs­sä se rat­kai­se­va te­ki­jä, iso maa­li.

Lai­te­taan myl­ly pyö­ri­mään!

Mar­kus Hir­vo­nen

maa­kun­ta­joh­ta­ja

Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­liit­to