Vuoden ajan on hallitus tätä valtakuntaa hallinnut ja jälki on karmeaa katsottavaa. Työttömyys on noussut entisestään ja työllisten määrä laskenut.

Elin­kei­no­e­lä­mäs­sä olem­me näh­neet epä­toi­voa lo­mau­tus­ten, ir­ti­sa­no­mis­ten ja jopa kon­kurs­sien myö­tä. Työ­mark­ki­nat ovat se­ka­sor­ros­sa ja hal­li­tus jat­kaa va­lit­se­mal­laan tiel­lä. Työt­tö­miä ku­ri­te­taan toi­meen­tu­loa hei­ken­tä­mäl­lä. Ikään kuin tämä sai­si hei­dät työl­lis­ty­mään. Osa-ai­kai­sil­ta on myös lei­kat­tu vä­häs­tä toi­meen­tu­los­ta, kos­ka hal­li­tuk­sen po­li­tiik­ka läh­tee sii­tä, et­tä heil­tä­kin leik­kaa­mal­la he työl­lis­ty­vät ko­ko­ai­kai­sek­si. Fak­ta kui­ten­kin on, et­tä maas­sam­me on 100 000 työn­te­ki­jää, jot­ka ha­lu­ai­si­vat teh­dä enem­män työ­tun­te­ja mut­ta työ­nan­ta­jat ei­vät tätä mah­dol­lis­ta.

SDP on tar­jon­nut vaih­to­eh­to­ja ja nyt on jul­kis­tet­tu ra­ken­ne- työl­li­syys ja kas­vu­toi­mi­pa­ket­ti.

SDP on tar­jon­nut vaih­to­eh­to­ja ja nyt on jul­kis­tet­tu ra­ken­ne- työl­li­syys ja kas­vu­toi­mi­pa­ket­ti. Tämä vaih­to­eh­to läh­tee sii­tä, et­tä hei­kos­sa ase­mas­sa ole­val­ta ei lei­ka­ta. SDP esit­tää konk­reet­ti­sia toi­mia joil­la muun mu­as­sa osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuus voi­daan tur­va­ta, tuot­ta­vuus­ke­hi­tys­tä sekä in­ves­toin­te­ja voi­daan vauh­dit­taa ja Suo­men osaa­mis­ta­soa voi­daan nos­taa. Esi­täm­me myös kei­no­ja, joil­la työ­mark­ki­nat saa­daan tu­ke­maan kas­vua ja joil­la vih­reä siir­ty­mä edis­tyy. Nämä esi­te­tyt toi­met pa­ran­ta­vat työl­li­syyt­tä, li­sää­vät ta­lous­kas­vua ja vah­vis­ta­vat jul­kis­ta ta­lout­ta.

Ra­ken­ne, työl­li­syys ja kas­vu­toi­mien yh­teis­vai­ku­tuk­set vah­vis­ta­vat Suo­men jul­kis­ta ta­lout­ta pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä ar­vi­oi­tu­na yli 6 mil­jar­dia eu­roa. Työl­li­syy­den po­ten­ti­aa­li­nen li­säys on noin 120 000 työl­lis­tä. Vai­ku­tus on mit­ta­va ja vas­taa suu­ruu­del­taan val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön ar­vi­o­ta jul­ki­sen ta­lou­den kes­tä­vyys­va­jees­ta.

Tär­ke­äs­sä roo­lis­sa on myös työ­mark­ki­noi­den va­kaut­ta­mi­nen. Ha­lu­am­me pa­ran­taa työ­mark­ki­noi­den dy­na­miik­kaa. Kun työ­voi­ma liik­kuu vä­hem­män tuot­ta­vis­ta työ­pai­kois­ta enem­män tuot­ta­viin, tu­kee tämä po­si­tii­vis­ta ra­ken­ne­muu­tos­ta ja tuot­ta­vuus­kas­vua Suo­mes­sa. Tar­jo­am­me siis vaih­to­eh­don hal­li­tuk­sen ha­pa­roi­val­le lin­jal­le.

Ai­om­me uu­dis­taa muu­tos­tur­vaa niin, et­tä ir­ti­sa­no­tut voi­vat kou­lut­tau­tua ja ha­kea töi­tä pal­kal­li­ses­ti jo ir­ti­sa­no­mi­sa­jan puit­teis­sa. Tämä pa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti ir­ti­sa­not­tu­jen työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä vah­vis­taa hei­dän työ­mark­ki­na-ar­vo­an­sa. Li­säk­si eh­do­tam­me työn­te­ki­jöi­den siir­ty­mi­sen hel­pot­ta­mis­ta työs­tä toi­seen. Tämä teh­dään sal­li­mal­la työ­suh­teen päät­tä­mi­sen työn­te­ki­jän aloit­tees­ta myös mää­rä­ai­kai­sis­sa työ­suh­teis­sa.

Ai­kuis­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen on en­si­si­jais­ta. Ta­voit­tee­nam­me on tar­jo­ta jat­ku­vas­ti mah­dol­li­suuk­sia työn­te­ki­jöi­den ke­hit­ty­mi­seen ja so­peu­tu­mi­seen työ­mark­ki­noi­den muu­tok­siin, il­man hal­li­tuk­sen leik­kaus­toi­mia. Myös työ­voi­man liik­ku­vuut­ta on edis­tet­tä­vä tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siä ke­hit­tä­mäl­lä ju­na­ra­to­jen ja pää­väy­lien var­rel­la. Osoi­tam­me, et­tä työ­e­lä­mää on mah­dol­lis­ta uu­dis­taa il­man, et­tä aje­taan työ­mark­ki­nat kaa­ok­seen.

Itäi­nen Suo­mi kär­sii mer­kit­tä­väs­ti val­lit­se­vas­ta tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta. Vai­ke­as­ta ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta alu­eel­le on ra­ken­tu­mas­sa mer­kit­tä­vä klus­te­ri puh­taan ener­gi­an, ve­dyn, bi­o­ta­lou­den ja met­sä­o­saa­mi­sen ym­pä­ril­le. Myös näi­den tee­mo­jen tut­ki­mus­toi­min­taa vah­vis­te­taan alu­een kor­ke­a­kou­luis­sa. Klus­te­rin ke­hit­ty­mis­tä pi­tää vauh­dit­taa itäi­sen Suo­men tu­ke­mi­sek­si.

Timo Su­ho­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja

Savo-Kar­ja­la