Tämän jutun julkaisupäivänä järjestetään Helsingin Senaatintorilla suurmielenosoitus, jossa melkoinen määrä Suomen kansalaisia kertoo mielipiteensä maan hallituksen yksipuolisesti sanelemista työelämän heikennyksistä.

Hal­li­tus ai­koo muun mu­as­sa aset­taa ma­ta­la­palk­kai­sil­le ja jul­ki­sen sek­to­rin aloil­le pal­kan­ko­ro­tus­ka­ton vien­ti­mal­lil­la, hei­ken­tää työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mis­suo­jaa ja no­peut­taa lo­mau­tus­me­net­te­lyä, sää­tää en­sim­mäi­sen sai­raus­pois­sa­o­lo­päi­vän pal­kat­to­mak­si, lak­kaut­taa ai­kuis­kou­lu­tus­tu­en ja vuo­rot­te­lu­va­paan, ra­joit­taa mer­kit­tä­väs­ti lak­ko-oi­keut­ta ja mah­dol­lis­taa vuo­den mit­tai­set mää­rä­ai­kai­set työ­so­pi­muk­set il­man pe­rus­tet­ta.

Li­säk­si hal­li­tus ai­koo jat­kaa jo aloit­ta­mi­aan työt­tö­myys- ja so­si­aa­li­tur­van leik­kauk­sia. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Riik­ka Pur­ra on vä­läy­tel­lyt jopa kah­den mil­jar­din eu­ron li­sä­leik­kauk­sia. Epäi­le­mät­tä ne tu­le­vat koh­dis­tu­maan juu­ri sa­moi­hin hen­ki­löi­hin kuin jo teh­dyt ja te­keil­lä ole­vat leik­kauk­set, ja lie­nee ihan tur­ha odo­tel­la täl­lä­kään ker­taa mi­tään yh­teis­vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia. Hal­li­tus käs­kee me­ne­mään töi­hin, mut­ta ei ker­ro mi­ten leik­kauk­set muut­tu­vat työ­pai­koik­si ti­lan­tees­sa, jos­sa työ­paik­ko­jen mää­rä vä­he­nee ja työt­tö­mien mää­rä kas­vaa.

Hal­li­tuk­sen vas­tauk­set esi­tet­tyyn kri­tiik­kiin ovat yli­mie­li­siä. Leik­kauk­set on ihan pak­ko teh­dä, ja on ve­dot­tu kan­san hal­li­tuk­sel­le an­ta­maan man­daat­tiin. Jopa mi­nis­te­ri­ta­sol­la on pu­hut­tu hal­ven­ta­vas­ti ay-ma­fi­as­ta, joka pyr­kii vai­kut­ta­maan ul­ko­par­la­men­taa­ri­ses­ti kan­san va­lit­se­man hal­li­tuk­sen toi­min­taan. Pu­hu­taan lait­to­mis­ta la­kois­ta, vaik­ka pe­rus­tus­la­ki ta­kaa lak­ko-oi­keu­den myös po­liit­ti­sis­ta syis­tä. Tv:n ajan­koh­tai­soh­jel­mis­sa EK:n edus­ta­jat pu­hu­vat hal­li­tu­soh­jel­mas­ta ihan kuin oli­si­vat mi­nis­te­rei­tä.

Ei kan­sa ole hal­li­tus­ta va­lin­nut. Vaa­leis­sa kan­sa va­lit­si edus­kun­nan, joka va­lit­si hal­li­tuk­sen.

Ei kan­sa ole hal­li­tus­ta va­lin­nut. Vaa­leis­sa kan­sa va­lit­si edus­kun­nan, joka va­lit­si hal­li­tuk­sen. Vaa­li­tu­los oli­si mah­dol­lis­ta­nut myös toi­sen­lai­sia ko­koon­pa­no­ja. Ny­kyi­sel­lä­kin hal­li­tuk­sel­la oli­si mah­dol­li­suus teh­dä toi­sen­lai­sia va­lin­to­ja, mut­ta se on lyö­nyt luk­koon hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ku­rit­ta­mi­sen leik­kauk­sil­la ja hy­vä­tu­lois­ten hel­li­mi­sen ve­ron­ke­ven­nyk­sil­lä.

Kyse on ar­vo­va­lin­nois­ta, ku­ten ny­ky­sin on ta­pa­na sa­noa.Hal­li­tus on tie­toi­ses­ti va­lin­nut hei­ken­tää ih­mis­ten ar­jen edel­ly­tyk­siä, lei­ka­ta niil­tä, joil­la on kaik­kein vä­hi­ten, hei­ken­tää työ­mark­ki­noi­hin ai­em­min liit­ty­nyt­tä neu­vot­te­lu­kult­tuu­ria ja mää­rä­tä asi­ois­ta lain­sää­dän­nöl­lä. Työ­e­lä­män hei­ken­nyk­set kir­jat­tiin jo hal­li­tu­soh­jel­maan, ei­kä niis­tä ole sen jäl­keen ai­dos­ti neu­vo­tel­tu. Työ­mark­ki­na­jär­jes­töt vain kut­sut­tiin neu­vot­te­lu­pöy­tään al­le­kir­joit­ta­maan val­mis pa­pe­ri. Jos ma­fi­a­mei­nin­gis­tä ha­lu­taan pu­hua, niin ay-liik­kel­le teh­tiin tar­jous, jos­ta ei voi kiel­täy­tyä.

Tä­män sa­no­mi­nen ei ole de­mok­ra­ti­an vas­tus­ta­mis­ta, vaan de­mok­ra­ti­aa ai­doim­mil­laan. Vaa­leil­la ei va­li­ta dik­ta­tuu­ria nel­jäk­si vuo­dek­si ker­ral­laan, vaan kan­sa­lai­sil­la on oi­keus pyr­kiä vai­kut­ta­maan po­liit­ti­siin pää­tök­siin myös vaa­lien vä­lil­lä. Sii­hen on syy­tä nyt eri­tyi­ses­ti sik­si, et­tä en­nen vaa­le­ja ei ol­lut mi­tään pu­het­ta työ­mark­ki­na­jär­jes­tel­män ro­mut­ta­mi­ses­ta. Ei myös­kään kaik­kein köy­him­mil­tä leik­kaa­mi­ses­ta, vaan eri­tyi­ses­ti pe­rus­suo­ma­lai­set ko­ros­ti­vat, et­tä se ei mis­sään ta­pauk­ses­sa käy. Kum­mas­ti se ru­pe­si käy­mään heti puo­lu­een pääs­tyä hal­li­tuk­seen, ja nyt näis­tä val­heel­li­sis­ta lu­pauk­sis­ta muis­tut­ta­mi­nen si­vuu­te­taan ko­ko­naan.

Hal­li­tuk­sel­la on kuu­lem­ma kan­san an­ta­ma man­daat­ti teh­dä kan­sal­le mitä ha­lua, mut­ta kan­sa­lai­set siel­lä Se­naa­tin­to­ril­la ovat eri miel­tä.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.