Seuraavan Euroopan parlamentin on päätettävä turkistarhauksen kieltämisestä kaikkialla Euroopan unionissa, sanoo SDP:n eurovaaliehdokas, Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka.

– Tur­kis­tar­haus on eet­ti­ses­ti kes­tä­mä­tön elin­kei­no, jota ai­heut­taa eläi­mil­le huo­mat­ta­vaa kär­si­mys­tä ja stres­siä. Se myös muo­dos­taa mer­kit­tä­vän kan­san­ter­vey­del­li­sen ris­kin lin­tuinf­lu­ens­san muun­tu­mi­sen ja ih­mi­seen tart­tu­mi­sen muo­dos­sa. Tur­kis­tar­haus­kiel­toa EU-ta­sol­la kan­nat­ta­van kan­sa­lai­sa­loit­teen on al­le­kir­joit­ta­nut yli 1,5 mil­joo­naa eu­roop­pa­lais­ta, ja tut­ki­mus­ten mu­kaan myös enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta vas­tus­taa ny­ky­muo­tois­ta tur­kis­tar­haus­ta.

– Jo 20 EU-maa­ta on kiel­tä­nyt tur­kis­tar­hauk­sen joko osit­tain tai ko­ko­naan, mut­ta Suo­mes­sa sen jat­ku­mi­nen sal­li­taan edel­leen – ja sitä jopa tu­e­taan tänä vuon­na kym­me­nil­lä mil­joo­nil­la eu­roil­la, vaik­ka sa­maan ai­kaan pie­ni­tu­loi­sil­ta, so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta ja il­mas­ton­muu­tok­sen ja luon­to­ka­don tor­jun­nas­ta lei­ka­taan. Tä­hän tar­vi­taan muu­tos. Tur­kis­tuo­tan­non tu­ke­mi­sen si­jas­ta on siir­ryt­tä­vä tur­kis­tar­hauk­sen hal­lit­tuun ala­sa­joon, jos­sa tur­va­taan tuot­ta­jien uu­del­le alal­le siir­ty­mi­nen niin, et­tei ku­kaan jää tyh­jän pääl­le, Kan­gas­kolk­ka to­te­aa.

– Suo­mes­sa kaik­ki hal­li­tus­puo­lu­eet vas­tus­ta­vat tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mis­tä, vaik­ka muu maa­il­ma ete­nee toi­seen suun­taan.

Jou­lu­kuus­sa Eu­roo­pan ko­mis­sio il­moit­ti har­kit­se­van­sa tur­kis­tar­hauk­sen ja tur­kis­tuot­tei­den myyn­nin kiel­tä­mis­tä EU-ta­sol­la sel­vi­tyk­sen jäl­keen. Pää­tös jää kui­ten­kin seu­raa­van par­la­men­tin ja ko­mis­si­on teh­tä­väk­si, ei­kä ole mi­kään it­ses­tään­sel­vyys.

– Suo­mes­sa kaik­ki hal­li­tus­puo­lu­eet vas­tus­ta­vat tur­kis­tar­hauk­sen kiel­tä­mis­tä, vaik­ka muu maa­il­ma ete­nee toi­seen suun­taan. Tar­vit­sem­me Eu­roo­pan par­la­ment­tiin mah­dol­li­sim­man mon­ta edus­ta­jaa, jot­ka ovat si­tou­tu­neet kiel­tä­mään tur­kis­tar­hauk­sen ja tur­kis­ten myyn­nin kaik­ki­al­la Eu­roo­pan uni­o­nis­sa. Sik­si on tär­keä käyt­tää ään­tään eu­ro­vaa­leis­sa, Kan­gas­kolk­ka päät­tää.