Itä-Suomen maakunnilla on kasvava huoli rappeutuvasta rataverkosta itäisessä Suomessa.

Rai­de­lii­ken­teen kriit­ti­siä pul­lon­kau­lo­ja kä­si­tel­tiin 16.5. Itä-Suo­men neu­vot­te­lu­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa jul­kis­tet­tiin maa­kun­tien laa­ti­ma kan­na­not­to Sa­von ja Kar­ja­lan ra­to­jen ke­hit­tä­mi­sek­si.

Itä-Suo­men neu­vot­te­lu­kun­nan mu­kaan Ve­nä­jän Uk­rai­naan aloit­ta­man hyök­käys­so­dan joh­dos­ta ta­pah­tu­neet toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­set nä­ky­vät vah­vas­ti koko itäi­sen Suo­men lii­ken­ne­jär­jes­tel­mäs­sä, eri­tyi­ses­ti Sa­von ja Kar­ja­lan ra­doil­la. Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­co­min stra­te­gi­sen ti­lan­ne­ku­van mu­kaan Sai­maan ka­na­van lii­ken­nöin­nin lop­pu­mi­nen sekä puu­ta­va­ran tuon­nin päät­ty­mi­nen Ve­nä­jäl­tä ovat li­sän­neet kul­je­tuk­sia pää­o­sil­taan yk­si­rai­tei­sil­la Sa­von ja Kar­ja­lan ra­doil­la. Tuo­reet rau­ta­tie­kul­je­tus­ten lii­ken­ne-en­nus­teet vuo­teen 2030 osoit­ta­vat lii­ken­ne­mää­rien kas­vua Sa­von ja Kar­ja­lan ra­doil­le myös jat­kos­sa, ja kul­je­tus­ten mää­rä tu­lee py­sy­mään kor­ke­al­la ai­na vuo­teen 2060 ulot­tu­vis­sa en­nus­teis­sa.

Itä-Suo­men neu­vot­te­lu­kun­nan mu­kaan kor­jaus­vel­ka Sa­von ja Kar­ja­lan ra­doil­la on kas­va­nut sie­tä­mät­tö­mäk­si. Esi­mer­kik­si Kar­ja­lan ra­dan Ki­teen Syr­jä­sal­men sil­lan kor­jauk­sen ja kor­jauk­ses­ta joh­tu­van lii­ken­nöin­nin kat­ke­a­mi­sen vai­ku­tuk­set tu­le­vat li­sää­mään Sa­von ra­dan ta­va­ra­kul­je­tus­ten mää­riä ja haas­ta­maan ra­dan ka­pa­si­tee­tin, kos­ka muu­ta vaih­to­eh­tois­ta reit­tiä ei ole Sa­von­lin­nan Lai­taat­sal­mes­ta pu­re­tun ra­ta­sil­lan vuok­si. Myös Sa­von ra­dal­le on suun­ni­tel­tu ra­ta­töis­tä joh­tu­via lii­ken­ne­kat­ko­ja ke­säl­le 2024.

– Vä­li­tys­ky­kyä on pa­ran­net­ta­va vä­lit­tö­mäs­ti Sa­von ra­dal­la jo en­nen Kar­ja­lan ra­dal­le vuon­na 2024 tu­le­vaa lii­ken­nöin­ti­kat­koa. Kar­ja­lan ra­dal­le tu­le­vaa lii­ken­nöin­ti­kat­koa on hyö­dyn­net­tä­vä si­ten, et­tä sa­maan ai­kaan ra­dal­la teh­dään myös mui­ta vä­li­tys­ky­kyä pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä. Tär­ke­ää on var­mis­taa, et­tä toi­men­pi­teet pa­ran­ta­vat vä­li­tys­ky­vyn li­säk­si myös hen­ki­lö­ju­na­lii­ken­teen no­peut­ta­mis­ta, Itä-Suo­men neu­vot­te­lu­kun­ta ve­to­aa.

Itäi­sen Suo­men maa­kun­ta­lii­tot ker­to­vat tu­le­van­sa mie­len­kiin­nol­la seu­raa­maan val­ta­kun­nal­li­sen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man laa­din­taa ja pi­tä­vät huo­len sii­tä, et­tä alu­een kan­sa­ne­dus­ta­jat ja kaik­ki edus­kun­ta­puo­lu­eet saa­vat riit­tä­väs­ti oi­ke­aa tie­toa ja pe­rus­te­lu­ja Sa­von ja Kar­ja­lan ra­to­jen jä­rei­den ke­hit­tä­mis­toi­men­pi­tei­den saa­mi­sek­si eteen­päin.