Presidentinvaalin ensimmäinen kierros on käyty ja tulos on SDP näkökulmasta sama kuin kahdessa aiemmassa vaalissa.

Vii­mei­sel­le kier­rok­sel­le me­nee ko­koo­muk­sen ja vih­rei­den (va­lit­si­ja­yh­dis­tys) eh­do­kas. Po­liit­tis­ta kent­tää kat­sot­ta­es­sa ei voi kun ih­me­tel­lä. Suo­mes­sa on pe­rus­por­va­ri­hal­li­tus ja por­va­rip­re­si­dent­ti ja jat­koa seu­raa pre­si­den­tin muo­dos­sa.

SDP eh­dok­kaat pre­si­den­tin­vaa­leis­sa ei­vät tie­ten­kään ole ol­leet huo­no­ja. Jut­ta Ur­pi­lai­nen oli hyvä eh­do­kas. Hän toi esiin vaa­li­kes­kus­te­lus­sa vah­vas­ti ar­vo­poh­jan, jo­hon muut eh­dok­kaat ei­vät voi­neet sa­mal­la ta­sol­la vas­ta­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti kam­pan­jan ai­kaik­ku­na oli lii­an ly­hyt, jot­ta kam­pan­ja oli­si voi­nut nous­ta sii­hen oi­keu­tet­ta­vaan len­toon. En pel­käs­tään lai­ta huo­noa tu­los­ta ly­hy­en kam­pan­ja-ajan syyk­si. Isos­sa ku­vas­sa ai­na vaa­lei­hin tu­lee val­mis­tau­tua to­del­la hy­vis­sä ajoin. Pi­ka­voit­to­ja ei ole lu­vas­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa­kaan.

Pi­ka­voit­to­ja ei ole lu­vas­sa pre­si­den­tin­vaa­leis­sa­kaan.

Haa­vis­tol­la on jo use­at pre­si­den­tin­vaa­lien kier­rok­set ta­ka­na. Hän on pro­fi­loi­tu­nut jo vuo­sien ajan po­ten­ti­aa­li­se­na eh­dok­kaa­na pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Stubb on myös ol­lut ky­se­lyis­sä ja spe­ku­laa­ti­ois­sa kau­an esil­lä ko­koo­muk­sen vaih­to­eh­to­na pre­si­den­tin­vaa­leis­sa. Kaik­ki kun­nia toki hei­dän ul­ko­po­liit­ti­sel­le sta­tuk­sel­le ja osaa­mi­sel­le. Tie­tys­ti eh­dok­kaa­na tu­lee täyt­tää osaa­mi­sen edel­ly­tyk­set ei­kä pel­käs­tään ai­ka po­liit­ti­ses­sa nä­ky­vyy­des­sä rii­tä.

En ha­lua jos­si­tel­la SDP eh­dok­kaan osal­ta suu­rem­min, mut­ta on mie­len­kiin­toi­nen aja­tus se, mikä oli­si ti­lan­ne, jos su­per­suo­sit­tu San­na Ma­rin oli­si ol­lut eh­dok­kaam­me näis­sä vaa­leis­sa? Väi­tän et­tä oli­sim­me erit­täin lä­hel­lä saa­da maa­ham­me SDP taus­tai­nen pre­si­dent­ti, en­kä täl­lä vä­hät­te­le lain­kaan Jut­ta Ur­pi­lai­sen osaa­mis­ta ja vah­vuut­ta. On vain niin et­tä San­na nou­si use­as­ti esiin ky­se­lyis­sä ketä kan­sa ää­nes­täi­si pre­si­den­tin­vaa­leis­sa.

Nyt kun pe­rus­por­va­ri­hal­li­tus mou­ka­roi maa­tam­me en­ne­nä­ke­mät­tö­mil­lä leik­kauk­sil­la ja so­pi­mu­syh­teis­kun­nan tu­ho­a­mi­sel­la on tu­le­vil­le vaa­leil­le ti­laus­ta SDP po­li­tii­kal­le. Ar­voil­le, so­li­daa­ri­suu­del­le ja yh­tei­sel­le so­pi­mi­sel­le. Tä­hän taus­taan näh­den on aloi­tet­ta­va jo nyt val­mis­tau­tu­mi­nen 2030 pre­si­den­tin­vaa­lei­hin jot­ta meil­lä on sil­loin vah­va haas­ta­ja is­tu­val­le pre­si­den­til­le. Sitä seu­raa­vas­sa vaa­leis­sa vii­meis­tään mei­dän on re­a­lis­tis­ta saa­da maa­ham­me ar­vo­joh­ta­ja, jat­ka­maan Koi­vis­ton, Ah­ti­saa­ren ja Ha­lo­sen SDP:n pre­si­dent­tiyt­tä. Tätä en­nen me­nem­me uur­nil­le sun­nun­tai­na ja ää­nes­täm­me sitä ”vä­hem­män huo­noa” eh­do­kas­ta.

Timo Su­ho­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja, Savo-Kar­ja­la