Oikeistohallituksen leikkaukset osuvat kansalaisiin, jotka jo muutoinkin ovat toimeentulon suhteen tiukalla.

Näi­den li­säk­si hal­li­tus ha­lu­aa hei­ken­tää vie­lä jär­jes­tö­jen toi­min­taa, eli nii­den ta­ho­jen, jot­ka ovat mo­nel­le se ”vii­mei­nen apu” tiu­kas­sa ti­lan­tees­sa. Ky­sees­sä on jär­jes­tö­jä, jot­ka aut­ta­vat va­ka­vas­ti sai­ras­tu­nei­ta, apua tar­vit­se­via lap­si­per­hei­tä sekä esi­mer­kik­si omais­hoi­ta­jia. Omais­hoi­ta­jat ovat erit­täin tär­kei­tä hen­ki­löi­tä, joi­den avul­la moni apua tar­vit­se­va pys­tyy elä­mään pa­rem­paa elä­mää. Näil­tä­kin hal­li­tus on siis leik­kaa­mas­sa en­sin suo­raan ja sit­ten epä­suo­ras­ti jär­jes­tö­leik­kauk­sien kaut­ta.

Hal­li­tus­neu­vot­te­lu- ja ke­hys­rii­hi­pää­tös­ten yh­teis­vai­ku­tuk­se­na sote-jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus vä­he­nee noin kol­ma­so­san vuo­teen 2027 men­nes­sä. So­si­aa­li- ja ter­veys­jär­jes­tö­jen te­ke­mään työ­hön oh­ja­taan tänä vuon­na run­saat 380 mil­joo­naa eu­roa. Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus­ta­sos­ta pää­tet­tiin lei­ka­ta vuon­na 2027 yh­teen­sä 100 mil­joo­naa eu­roa. Rii­hi­pää­tös­ten myö­tä jo en­si vuon­na mää­rä­ra­haa vä­hen­ne­tään 25 mil­joo­naa eu­roa ja sitä seu­raa­va­na 50 mil­joo­naa eu­roa. Näi­den li­säk­si leik­kauk­sia tu­lee val­ti­o­na­vus­tus­ten sääs­tö­jen myö­tä joka vuo­si 30 mil­joo­naa eu­roa.

Usei­den tu­kien leik­kaa­mi­nen sa­mal­la ker­taa li­sää to­del­la te­hok­kaas­ti lap­si­per­he­köy­hyyt­tä ja las­ten sekä nuor­ten pa­hoin­voin­tia.

Köy­hil­tä lap­si­per­heil­tä lei­ka­taan sa­mal­la ker­taa pal­jon ja no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la. Usei­den tu­kien leik­kaa­mi­nen sa­mal­la ker­taa li­sää to­del­la te­hok­kaas­ti lap­si­per­he­köy­hyyt­tä ja las­ten sekä nuor­ten pa­hoin­voin­tia. Yh­teis­vai­ku­tus on to­del­la suu­ri ja epä­oi­keu­den­mu­kais­ta. Pää­mi­nis­te­ri Or­po on use­aan ot­tee­seen sa­li­kes­kus­te­lus­sa to­den­nut, et­tä pää­tök­set ovat oi­keu­den­mu­kai­sia. Tätä on to­del­la vai­kea us­koa, kun sa­maan ai­kaan pie­ni­tu­loi­sil­ta lei­ka­tes­sa pa­rem­pi­tu­loi­sil­le jää enem­män kä­teen ve­ro­hel­po­tuk­sen kaut­ta.

Suo­ma­lai­sis­ta hal­li­tuk­seen luot­taa vain 36 pro­sent­tia, se on sur­kein tu­los val­ti­o­neu­vos­ton Kan­sa­lais­puls­si-mit­tauk­sen his­to­ri­an ai­ka­na. Mik­si luot­tai­si­vat­kaan?

Timo Su­ho­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja

Savo-Kar­ja­la