Or­pon hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kan iso­na tee­ma­na on me­no­jen leik­kaa­mi­nen, jot­ka pää­o­sin koh­den­tu­vat pie­ni­tu­loi­siin. Vaik­ka eri­tyi­ses­ti ko­koo­mus pe­rus­te­lee po­li­tiik­kaa jul­ki­sen ve­lan vä­hen­tä­mi­sel­lä, te­kee se sa­maa ai­kaan toi­sel­la kä­del­lä mit­ta­vat ve­ron­ke­ven­nyk­set, jos­ta suh­teel­li­ses­ti eni­ten hyö­ty­vät hy­vä­tu­loi­set.

SDP ei voi hy­väk­syä hal­li­tuk­sen eri­ar­vois­ta­vaa po­li­tiik­kaa. Sik­si olem­me esit­tä­neet oman vaih­to­eh­to­bud­jet­tim­me, joka osoit­taa, et­tä jul­kis­ta ta­lout­ta voi­daan vah­vis­taa myös oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, mut­ta sa­mal­la teh­dä ak­tii­vi­sia toi­mia tu­le­van kas­vun ja työ­paik­ko­jen hy­väk­si koko maas­sa. Hal­li­tus ei myös­kään ha­lua teh­dä laa­ja­mit­tais­ta vai­ku­tus­ten ar­vi­oin­tia leik­kauk­sis­taan, jot­ka mon­taa kaut­ta hei­ken­tä­vät pie­ni­tu­lois­ten ase­maa.

Me kan­nam­me myös huol­ta jul­ki­sen ve­lan tait­ta­mi­ses­ta, mut­ta hal­li­tuk­sen epä­oi­keu­den­mu­kai­sia leik­kaus­lis­to­ja em­me hy­väk­sy. Ku­ten mo­net asi­an­tun­ti­jat ovat pai­not­ta­neet tu­lee ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­ses­sa ol­la mu­ka­na kaik­ki ele­men­tit, niin me­not, ve­ro­tu­lot kuin myös kas­vu­toi­met. Hy­vin­voin­ti­val­ti­on pe­rus­teh­tä­vis­tä, ku­ten kou­lu­tuk­ses­ta ja ter­vey­den­huol­los­ta, em­me kui­ten­kaan ole val­mii­ta leik­kaa­maan.

Täs­sä ajas­sa koko maan ja Itä-Suo­men elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen on myös vah­vaa tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa.

Ra­ken­nu­sa­la on nous­sei­den kor­ko­jen myö­tä suu­ris­sa vai­keuk­sis­sa ja mo­nil­la työ­mail­la uh­kaa tul­la to­del­la kyl­mä tal­vi. Me olem­me jo ke­säs­tä as­ti vaa­ti­neet hal­li­tuk­sel­ta konk­reet­ti­sia toi­mia alal­le, mut­ta se edel­leen is­tuu kä­sien­sä pääl­lä. Sik­si esi­täm­me laa­jaa pa­ket­tia asun­to­ra­ken­ta­mi­sen tur­vaa­mi­seen.

Hal­li­tuk­sen alu­e­po­li­tiik­ka ja toi­met Itä-Suo­men hy­väk­si lois­ta­vat pois­sa­o­lol­laan. Sik­si olem­me esit­tä­neet laa­jaa itäi­sen Suo­men tu­ki­pa­ket­tia, jos­sa pa­nos­tet­tai­siin niin saa­vu­tet­ta­vuu­den var­mis­ta­mi­seen, osaa­vaan työ­voi­maan kuin myös alu­e­ke­hi­tys­ra­hoi­tuk­sen pa­laut­ta­mi­seen. Täs­sä ajas­sa koko maan ja Itä-Suo­men elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen on myös vah­vaa tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaa.

Sa­moin hal­li­tuk­sen lii­ken­ne­po­li­tiik­ka on ol­lut pon­ne­ton­ta ja väy­lä­ver­kon kor­jaus­vel­ka kas­vaa edel­leen. Toi­mi­va lii­ken­ne­verk­ko on elin­tär­keä ta­lou­tem­me ja huol­to­var­muu­tem­me kan­nal­ta. Eri­tyi­ses­ti meil­lä Itä-Suo­mes­sa pit­kien etäi­syyk­sien maa­kun­nis­sa tämä ko­ros­tuu vah­vas­ti. Täs­tä syys­tä esi­täm­me vaih­to­eh­dos­sam­me laa­jas­ti toi­mia lii­ken­ne­ver­kon ke­hit­tä­mi­seen, myös alem­pi­as­tei­sel­la tie­ver­kol­la.

Nyt tar­vi­taan laa­jaa ja en­nak­ko­luu­lo­ton­ta kes­kus­te­lua Suo­men ta­lou­des­ta ja ta­lous­po­li­tii­kan suun­nas­ta, jot­ta voim­me vas­ta­ta hi­das­tu­van kas­vun ja jul­ki­sen ta­lou­den haas­tei­siin. SDP tar­jo­aa pe­rus­tel­lun vaih­to­eh­don hal­li­tuk­sen epä­oi­keu­den­mu­kai­sel­le ja eri­ar­vois­ta­val­le lin­jal­le.

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)