Uk­rai­nan so­dan ja ko­ro­nan hal­li­tes­sa uu­ti­sia muu edus­kun­nan työ jat­kuu poik­keuk­sel­li­sis­ta ajois­ta huo­li­mat­ta. Maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nas­sa olem­me ke­vään ai­ka­na kä­si­tel­leet lu­kui­sia kan­sa­lai­sa­loit­tei­ta. Va­li­o­kun­nan pöy­däl­lä ovat esi­mer­kik­si val­ko­pos­ki­han­hien met­säs­tys­tä, norp­pien suo­je­lu­toi­mien laa­jen­ta­mis­ta kuin su­sien kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä kos­ke­vat aloit­teet.

Val­ko­pos­ki­han­hien Poh­jois-Kar­ja­lan pel­loil­la ai­heut­ta­mat tu­hot ovat ol­leen en­tis­tä mer­kit­tä­väm­piä ke­vään ai­ka­na. Moni vil­je­li­jä on me­net­tä­nyt suu­ren osan toi­meen­tu­los­taan, kun han­het ruo­kai­le­vat pel­loil­la tu­ho­ten oras­ta­van sa­don. Han­hi­lau­mo­ja on­kin yri­tet­ty tur­haan tor­jua vil­je­li­jöi­den toi­mes­ta niin han­hi­vah­tien, dro­ne­jen, eri pe­lät­ti­mien kuin la­ser­häi­rin­nän­kin avul­la.

Val­ko­pos­ki­han­hi on Suo­mes­sa luon­non­suo­je­lu­lail­la rau­hoi­tet­tu laji, jon­ka kar­kot­ta­mi­seen myön­ne­tään kui­ten­kin poik­keus­lu­pia, mut­ta yk­sit­täis­ten lu­pa­ha­ke­mus­ten si­jaan tar­vit­sem­me Poh­jois-Kar­ja­laan koko maa­kun­nan kat­ta­van poik­keus­lu­van. Jat­kos­sa poik­keus­lu­vat tu­lee myös siir­tää Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen pää­tet­tä­väk­si. Tär­ke­ää on lu­pien ri­peä kä­sit­te­ly ja tu­kien no­pea mak­sa­tus vil­je­li­jöil­le.

Va­li­o­kun­ta on myös kä­si­tel­lyt aloi­tet­ta verk­ko­ka­las­tuk­sen kiel­tä­mi­ses­tä sai­maan­nor­pan le­vin­nei­syy­sa­lu­eil­la ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti, kun ny­kyi­nen kiel­to on voi­mas­sa huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­tä ke­sä­kuun lop­puun. Sai­maa on mer­kit­tä­vim­piä jär­vi­a­lu­ei­ta ka­las­tuk­sel­le eri­tyi­ses­ti am­mat­ti­ka­las­ta­jien osal­ta ja täys­kiel­to is­ki­si erit­täin ko­vaa hei­dän toi­meen­tu­loon­sa.

Norp­pien verk­ko­kuo­le­mat ovat jo ny­kyis­ten ra­joi­tus­toi­men­pi­tei­den myö­tä mer­kit­tä­väs­ti vä­hen­ty­neet ja norp­pa­kan­tam­me on­kin var­sin ly­hy­es­sä ajas­sa lä­hes kak­sin­ker­tais­tu­nut, ei­kä ka­las­tus uh­kaa norp­pa­kan­nan suo­tui­saa ke­hi­tys­tä. Iso kii­tos kuu­luu myös pai­kal­li­sil­le ka­la­o­suus­kun­nil­le, jot­ka ovat jo pit­kään teh­neet hy­vää yh­teis­työ­tä norp­pa­kan­nan kar­toit­ta­mi­ses­sa ja suo­je­lus­sa.

Su­den kan­nan­hoi­dol­lis­ta met­säs­tys­tä on yri­tet­ty edis­tää jo pit­kään. Par­hail­laan Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää niin sa­not­tua suo­tui­san suo­je­lun ta­soa eli raja-ar­voa, jol­loin kan­ta on elin­kel­poi­nen. Kan­nan ylit­tä­es­sä tä­män ta­son voi­daan kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys sal­lia. Sel­vi­tys val­mis­tuu toi­vot­ta­vas­ti lop­pu­ke­säs­tä, jol­loin kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys voi­si al­kaa en­si tal­vel­la.

Vii­saal­la kan­nan­hoi­dol­la ja suo­je­lul­la sekä eri toi­mi­joi­den ja vi­ra­no­mais­ta­ho­jen hy­väl­lä yh­teis­työl­lä voim­me kes­tä­väl­lä ta­val­la so­vit­taa yh­teen niin vil­je­li­jöi­den, ka­las­ta­jien kuin pai­kal­lis­ten asuk­kai­den­kin tar­peet luon­non kan­to­ky­kyä kun­ni­oit­ta­en.

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)

Maa- ja met­sä­ta­lous­va­li­o­kun­nan jä­sen

Jul­kais­tu 16.6. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa