Hallituksen valtio­va­rain­mi­nis­teriön budjettiehdotus tuo nyt tietoomme niitä kovia päätöksiä, joita ounastelimme tulevaksi heti hallituksen nimeämisen ja hallitusohjelman julkaisemisen jälkeen.

Bud­jet­tieh­do­tuk­sen lop­pu­sum­ma on 87,2 mil­jar­dia eu­roa. Tu­lo­ja ker­tyy eh­do­tuk­sen mu­kaan noin 77 mil­jar­dia eu­roa, mikä tar­koit­taa noin 10,1 mil­jar­din ali­jää­mää. Ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­tee­mo­jen kär­jet oli­vat en­nen vaa­le­ja, et­tä suo­men vel­kaan­tu­mi­nen tu­lee kat­kais­ta ja näin ei nyt käy, vel­kaa ote­taan vaik­ka ny­kyi­sel­lä hal­li­tuk­sel­la ei ole sa­mo­ja haas­tei­ta kuin edel­li­sel­lä hal­li­tuk­sel­la. Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ta­lou­den ke­hit­ty­mi­seen vai­kut­ti tie­tys­ti val­ta­vas­ti ko­ro­na- sekä Uk­rai­nan so­das­ta ai­heu­tu­vat ta­lous­vai­ku­tuk­set.

Vel­kaan­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta hal­li­tus to­teut­taa mer­kit­tä­viä, yh­teis­kun­nal­li­ses­ti vai­kut­ta­via leik­kauk­sia, ide­o­lo­gi­an­sa mu­kai­ses­ti. Kaik­ki so­peu­tus ha­e­taan leik­kauk­sil­la ja ra­ken­teel­li­sil­la uu­dis­tuk­sil­la, jois­ta useim­mat ovat työn­te­ki­jöi­den so­si­aa­li­tur­van ta­soon tai sen saa­mi­sen eh­toi­hin liit­ty­viä hei­ken­nyk­siä.

Työt­tö­myys­tur­va­me­no­ja su­pis­te­taan lä­hes 340 mil­joo­nal­la. An­si­o­si­don­nai­ses­ta työt­tö­myys­tur­vas­ta ai­o­taan lei­ka­ta noin 182 mil­joo­naa eu­roa ja pe­rus­päi­vä­ra­has­ta noin 157 mil­joo­naa eu­roa. Muu­tok­set to­teu­te­taan an­si­o­si­don­nai­sen työt­tö­myys­tur­van por­ras­ta­mi­sel­la, oma­vas­tuu­päi­vien nos­ta­mi­sel­la vii­des­tä seit­se­mään, lap­si­ko­ro­tus­ten lak­kaut­ta­mi­sel­la, jää­dyt­tä­mäl­lä työt­tö­myy­se­tuuk­siin tu­le­vat in­dek­si­ko­ro­tuk­set sekä lak­kaut­ta­mal­la vuo­rot­te­lu­va­paa ja ai­kuis­kou­lu­tus­tu­ki.

Voi­daan ai­dos­ti ky­syä, tä­tä­kö ää­nes­tä­jät to­del­la ha­lu­si­vat, esi­mer­kik­si juu­ri pe­rus­suo­ma­lai­sia ää­nes­tä­neet duu­na­rit?

Var­hais­kas­va­tuk­sen ja esi- ja pe­ru­so­pe­tuk­sen ja va­paan si­vis­tys­työn käyt­tö­kus­tan­nuk­siin osoi­te­taan 150 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­set.

Työ­mark­ki­nau­u­dis­tus tu­lee ole­maan val­tai­sa, mi­kä­li Or­po-Pur­ra hal­li­tuk­sen esi­tyk­set me­ne­vät läpi. Hal­li­tus on to­teut­ta­mas­sa en­nen työ­e­lä­mä­hei­ken­nyk­siä his­to­ri­al­li­sen lak­ko-oi­keu­den mur­ta­mi­sen, jot­ta työn­te­ki­jät ei­vät voi­si vai­kut­taa Eu-ih­mi­soi­keus­so­pi­muk­sen mu­kai­ses­ti omien työ­eh­to­jen ja la­kien säi­ly­mi­sek­si en­nal­laan.

Hal­li­tuk­sen tah­to­ti­la si­säl­tää esi­mer­kik­si yleis­si­to­vuu­den hei­ken­tä­mi­sen, pai­kal­lis­ta so­pi­mis­ta ohi työ­eh­to­so­pi­mus­ten sekä luot­ta­mus­mies­ten. Sai­ras­lo­ma­päi­vän pal­kat­to­muus, lo­mau­tu­sil­moi­tu­sai­ko­jen ly­hen­tä­mi­nen ja yt-neu­vot­te­lu­jen vel­vol­li­suus päät­tyy al­le 50 hen­gen työ­pai­koil­la. Työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mis­ta hel­po­te­taan, vuo­den mää­rä­ai­kai­set työ­so­pi­muk­set voi­daan teh­dä pe­rus­teet­ta ja ta­kai­si­not­to­vel­voi­te pois­tuu.

Voi­daan ai­dos­ti ky­syä, tä­tä­kö ää­nes­tä­jät to­del­la ha­lu­si­vat, esi­mer­kik­si juu­ri pe­rus­suo­ma­lai­sia ää­nes­tä­neet duu­na­rit? Olen asi­aa ky­sy­nyt Savo-Kar­ja­lan vaa­li­pii­rin pe­rus­suo­ma­lai­sel­ta ison yri­tyk­sen pää­luot­ta­mus­mie­hel­tä mut­ta mi­tään vas­taus­ta en ole saa­nut. Täs­tä voi­daan teh­dä joh­to­pää­tös, et­tä tätä he ha­lu­si­vat.

Timo Su­ho­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)