Vuosi on vaihtunut mukavassa talvisäässä, mutta monen mieltä painaa arjessa selviytyminen nousseiden elinkustannusten ja varsinkin energian hinnan suhteen.

Eri­tyi­ses­ti säh­kön hin­ta on vaih­del­lut suu­res­ti ja aja­nut ih­mi­siä hy­vin epä­ta­sa-ar­voi­seen ase­maan riip­pu­en säh­köyh­ti­öi­den toi­min­ta­ta­vois­ta eri maan kol­kis­sa.

Ve­nä­jän hyök­käys­so­das­ta Uk­rai­naan käyn­nis­ty­nyt ener­gi­ak­rii­si ja Ve­nä­jän Eu­roop­paa vas­taan käy­mä ener­gi­a­so­ta ovat nos­ta­neet säh­kön hin­nat het­kit­täin en­nä­tys­kor­ke­al­le. Lop­pu­syk­syl­lä tal­ven nä­ky­miä säh­kön hin­nan osal­ta pi­det­tiin vie­lä koh­tuul­li­si­na, kun esi­mer­kik­si Ol­ki­luo­to 3:n us­kot­tiin ole­van käyn­nis­sä vuo­den lop­puun men­nes­sä, va­li­tet­ta­vas­ti näin ei käy­nyt.

Täl­lä het­kel­lä on uh­ka­na, et­tä tal­ven ai­ka­na Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa voi kor­kei­den hin­to­jen li­säk­si ol­la edes­sä jopa säh­kö­pu­la sekä kier­tä­vät säh­kö­kat­kot. On­nek­si näil­tä on tois­tai­sek­si väl­tyt­ty. Kan­nus­tan sil­ti kaik­kia jat­ka­maan ener­gi­an­sääs­töä. Se las­kee kaik­kien säh­kön hin­taa ja eh­käi­see mah­dol­lis­ten säh­kö­kat­kos­ten vaa­raa. Suo­ma­lai­set ovat täs­sä­kin asi­as­sa ol­leet kuu­li­ai­sia ja sääs­tä­neet säh­köä.

Pelk­kä säh­kön sääs­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan rii­tä, jon­ka vuok­si vuo­den lo­pus­sa hal­li­tus teki usei­ta esi­tyk­siä, joil­la hel­po­te­taan ih­mis­ten säh­köön liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia. Ai­em­mat toi­met bud­je­tis­sa, alv-alen­nus, säh­kö­vä­hen­nys ja säh­kö­tu­ki oli­vat to­del­la tar­peen, mut­ta ti­lan­teen muut­tu­mi­sen, eli Ol­ki­luo­don vii­väs­ty­mi­sen myö­tä, tar­vi­taan vie­lä mää­rä­tie­toi­sia li­sä­toi­mia. Ai­em­mat tuet jää­vät voi­maan, uu­det tu­le­vat nii­den li­säk­si ei­vät­kä ole ris­ti­rii­das­sa kes­ke­nään. Näis­tä pää­te­tään nyt.

Ol­ki­luo­to 3:n us­kot­tiin ole­van käyn­nis­sä vuo­den lop­puun men­nes­sä, va­li­tet­ta­vas­ti näin ei käy­nyt.

Ko­ti­ta­louk­sil­le laa­di­taan mal­li ku­lu­val­le tal­vel­le mää­rä­ai­kai­ses­ta säh­kön hin­ta­ka­tos­ta ja ky­syn­tä­jous­tos­ta. Mal­lia to­teu­te­tuis­ta vas­taa­vis­ta mal­leis­ta voi­daan ot­taa, esi­mer­kik­si Nor­jas­ta, Sak­sas­ta, Rans­kas­ta tai Vi­ros­ta.

He­rää ky­sy­mys mis­tä ra­hat säh­kö­tu­el­le, mer­kit­tä­vät tu­lon­läh­teet ovat säh­köyh­ti­öil­le tu­le­va vä­li­ai­kai­nen voit­to­ve­ro niin sa­not­tu Wind­fall-vero sekä tu­lou­tus niin sa­not­tu pul­lon­kau­la­tuot­to­jen kaut­ta. Muun mu­as­sa näin ra­hoi­te­taan säh­kön hin­nan tuki ko­ti­ta­louk­sil­le.

Suo­men pa­nos­tuk­set ener­gi­ao­ma­va­rai­suu­teen ja ener­gi­a­te­hok­kuu­teen uu­siu­tu­vil­la ener­gi­an­läh­teil­lä ovat nyt säh­kö­pu­laa eh­käi­se­vä te­ki­jä. Il­man vih­re­ää siir­ty­mää säh­kön hin­ta oli­si Suo­mes­sa nyt pal­jon kor­ke­am­pi. Väit­teet vih­re­än siir­ty­män ja ener­gi­ak­rii­sin yh­tey­des­tä ovat ti­las­to­jen­kin mu­kaan ihan vää­riä. Pääs­tö­oi­keu­den osuus fos­sii­li­sil­la polt­to­ai­neil­la tuo­te­tun säh­kön tuo­tan­to­kus­tan­nuk­sis­ta on suu­ruus­luok­kaa 20–30 eu­roa/MWh, kun ko­ko­nais­hin­ta on 300–400 eu­roa/MWh. Ero on hui­ma.

Ener­gi­a­kes­kus­te­lu säh­köis­tää il­maa, ei pel­käs­tään nyt vaan myös tu­le­vai­suu­des­sa.

Tuu­la Vää­täi­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja SDP