Hallitus­tun­nus­telija Orpo kutsui kokoomuksen seuraksi neuvotteluihin perussuomalaiset, RKP:n ja kristil­lis­de­mok­raatit.

Vaik­ka mo­net kiis­tat ja­ka­vat­kin ne­lik­koa, yh­tei­nen nä­ke­mys ta­lou­des­ta muo­dos­tui rat­kai­se­vak­si te­ki­jäk­si ja tätä kir­joit­ta­es­sa­ni por­va­ri­hal­li­tuk­sen oh­jel­maa neu­vo­tel­laan­kin Sää­ty­ta­lol­la.

Vaa­li­kes­kus­te­luis­sa ko­koo­mus maa­la­si Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tii­kan vas­tuut­to­mak­si ja sama lin­ja on lei­man­nut myös hal­li­tus­neu­vot­te­lu­ja. No­pe­as­ti jul­ki­ses­ta kes­kus­te­lus­ta on tun­tu­nut unoh­tu­van, et­tä vii­me hal­li­tus­kau­del­la Suo­mea koh­ta­si­vat ken­ties mer­kit­tä­vim­mät haas­teet sit­ten so­ta­vuo­sien niin glo­baa­lin pan­de­mi­an kuin eu­roop­pa­lai­sen so­dan sekä nous­sei­den ener­gi­an­hin­to­jen muo­dos­sa.

Neu­vot­te­luis­ta on tih­ku­nut vain var­sin vä­hän tie­toa. Eri­tyi­ses­ti juu­ri muo­dos­tet­ta­van hal­li­tuk­sen ta­lous­po­li­tiik­ka on pi­det­ty pi­men­nos­sa. Ko­koo­mus rum­mut­ti voi­mak­kaas­ti en­nen vaa­le­ja kuu­den mil­jar­din so­peu­tus­toi­mis­ta al­ka­neel­la hal­li­tus­kau­del­la, mut­ta kei­no­jen osal­ta sen omis­sa­kin vaa­li­oh­jel­mis­sa lii­kut­tiin var­sin ylä­ta­sol­la. Se ei myös­kään ole ol­lut ha­lu­kas jul­kai­se­maan neu­vot­te­luis­sa käy­tet­tä­vää ta­lous­raa­mia, jon­ka ym­pä­ril­le myös mui­den sek­to­rien pää­tök­sen vah­vas­ti kie­tou­tu­vat.

Ei kuu­den mil­jar­din so­peu­tus­toi­mia voi­da teh­dä kos­ke­mat­ta hy­vin­voin­ti­val­ti­on yti­meen eli kou­lu­tuk­seen, ter­vey­den­huol­toon ja so­si­aa­li­tur­vaan.

Vaik­ka ko­koo­mus muu­ta vaa­lien al­la pu­hui­kin, ei kuu­den mil­jar­din so­peu­tus­toi­mia voi­da teh­dä kos­ke­mat­ta hy­vin­voin­ti­val­ti­on yti­meen eli kou­lu­tuk­seen, ter­vey­den­huol­toon ja so­si­aa­li­tur­vaan. Me­di­a­tie­to­jen mu­kaan mer­kit­tä­viä leik­kaus­pai­nei­ta on­kin koh­dis­tu­nut juu­ri sote-alu­eil­le, joi­den kus­tan­nus­ten kas­vua Or­po eh­ti­kin jo ih­me­tel­lä, vaik­ka esi­mer­kik­si val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö nos­ti asi­an esil­le omas­sa kat­sauk­ses­saan en­nen vaa­le­ja. Nyt tu­li­si an­taa aloit­ta­neil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le työ­rau­ha, ei­kä kei­kut­taa ve­net­tä leik­kauk­sil­la uh­kaa­mal­la.

Ko­koo­mus nap­pa­si it­sel­leen jo edus­kun­ta­ryh­mien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­den, mikä on he­rät­tä­nyt va­ka­via poh­din­to­ja tu­le­vas­ta po­li­tii­kas­ta. Pal­jon jää kui­ten­kin hä­mä­räk­si, min­kä­lais­ta ta­lous­po­li­tiik­kaa tu­le­vai­suu­des­sa on lu­vas­sa. Jos ta­lous­ti­lan­ne oleel­li­ses­ti heik­ke­nee, toi­vot­ta­vas­ti hal­li­tus­puo­lu­eil­ta löy­tyi­si malt­tia pi­dät­täy­tyä äk­ki­näi­sis­tä leik­kauk­sis­ta, jot­ka vain pa­hen­tai­si­vat ti­lan­net­ta.

Ku­ten mo­net ta­lou­den asi­an­tun­ti­jat ovat tois­tu­vas­ti va­roit­ta­neet, nyt ei tule hirt­täy­tyä ide­o­lo­gi­siin leik­kauk­siin, vaan huo­leh­tia kas­vun eväi­den vah­vis­ta­mi­ses­ta sekä ih­mis­ten toi­meen­tu­lon riit­tä­vyy­des­tä, muu­toin mak­sam­me pal­jon kal­liim­paa las­kua tu­le­vai­suu­des­sa. Jul­kis­ta ta­lout­ta tu­lee vah­vis­taa oi­keu­den­mu­kai­ses­ti, mak­su­ky­ky huo­mi­oi­den.

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)