Uudenlaisessa turval­li­suus­po­liit­tisessa tilanteessa Euroopan Unionin merkitys on vahvistunut ja unioni on Suomelle tärkeämpi kumppani kuin koskaan aiemmin 30 vuoden aikana.

Ve­nä­jän hyök­käys­so­ta Uk­rai­nas­sa muut­ti py­sy­väs­ti tur­val­li­suus­ti­lan­net­tam­me ja osoit­ti, kuin­ka tär­ke­ää on, et­tä em­me ole yk­sin.

Ke­sä­kuun Eu­roo­pan par­la­men­tin vaa­lit käy­dään jän­nit­ty­neis­sä tun­nel­mis­sa, kun sa­maan ai­kaan oi­keis­to­po­li­tiik­ka on nou­sus­sa eri puo­lil­la Eu­roop­paa ja uh­kaa myös yh­teis­työ­tä. Nyt tu­lee ve­tää sel­keä raja yh­tei­sen po­li­tii­kan hor­jut­ta­mi­sel­le. Ve­neen kei­kut­ta­mi­nen ei hyö­dy­tä mui­ta kuin Ve­nä­jää täs­sä ti­lan­tees­sa.

Ve­neen kei­kut­ta­mi­nen ei hyö­dy­tä mui­ta kuin Ve­nä­jää täs­sä ti­lan­tees­sa.

Tä­män ajan suu­ret ky­sy­myk­set, niin tur­val­li­suu­den, työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sien kuin myös il­mas­ton­muu­tok­sen osal­ta, vaa­ti­vat kan­sal­lis­val­ti­oi­ta isom­mat har­ti­at. Te­ke­mäl­lä yh­teis­työ­tä niin puo­lus­tuk­sen vah­vis­ta­mi­sek­si, yri­tys­vas­tuun edis­tä­mi­sek­si kuin vih­re­än siir­ty­män tu­ke­mi­sek­si pää­sem­me pa­rem­min kaik­kia hyö­dyt­tä­viin tu­lok­siin.

Esi­mer­kik­si SDP on eh­dot­ta­nut EU:n yh­tei­sen in­ves­toin­ti­vä­li­neen luo­mis­ta, jol­la voi­tai­siin tu­kea vih­re­än siir­ty­män in­ves­toin­te­ja koko uni­o­nin alu­eel­la. Täl­lä oli­si suu­ri mer­ki­tys Suo­mel­le. Meil­lä on maa­il­man­luo­kan osaa­mis­ta ja tut­ki­mus­ta näil­lä aloil­la, jois­ta mer­kit­tä­vä osa tu­lee myös Itä-Suo­mes­ta. Yh­teis­työl­lä voi­tai­siin myös suit­sia jä­sen­mai­den vä­lis­tä kil­pai­lua tu­ki­po­li­tii­kas­sa, joka uh­kaa nyt var­sin­kin pien­ten jä­sen­mai­den ta­louk­sia.

Vaa­leil­la on suu­ri mer­ki­tys myös Itä-Suo­men kan­nal­ta, kun eri­tyi­ses­ti ra­ken­ne­ra­has­to­po­li­tii­kas­ta ja sen toi­meen­pa­nos­ta lin­ja­taan. EU:n ra­ken­ne­ra­has­to­jen myön­tä­mä tuki ja nii­hin kyt­kök­sis­sä ole­va kan­sal­li­nen ra­hoi­tus ovat tar­koi­tet­tu alu­eel­lis­ten ero­jen ta­saa­mi­seen mai­den si­säl­lä ja täs­tä pe­ri­aat­tees­ta on syy­tä pi­tää kiin­ni jat­kos­sa­kin.

Ra­has­to­jen tu­el­la on pys­tyt­ty to­teut­ta­maan mo­nia elin­voi­maa pal­ve­le­via hank­kei­ta, joi­den mer­ki­tys alu­een ke­hit­ty­mi­seen on ol­lut suu­ri. Esi­mer­kik­si ra­has­to­jen ja kan­sal­li­sen ra­hoi­tuk­sen yh­teis­työl­lä on Itä-Suo­mes­sa tu­et­tu yri­tys­ten ke­hit­tä­mis­tä, joka vas­ta­vuo­roi­ses­ti tuo­nut vuo­si­ta­sol­la jopa sa­to­jen mil­joo­nien li­säyk­sen lii­ke­vaih­toon ja luo­nut usei­ta sa­to­ja uu­sia työ­paik­ko­ja.

Ke­sä­kuun vaa­lien mer­ki­tys on siis suu­ri. Tar­vit­sem­me Eu­roop­paan edus­ta­jia, jot­ka ym­mär­tä­vät yh­teis­työn ja so­pi­mi­sen mer­ki­tyk­sen, puo­lus­ta­vat työn­te­ki­jöi­den oi­keuk­sia sekä ym­mär­tä­vät myös tasa-ar­voi­sen alu­e­po­li­tii­kan ja koko maan ke­hit­tä­mi­sen mer­ki­tyk­sen. Sik­si ha­lu­an­kin roh­kais­ta jo­kais­ta käyt­tä­mään oi­keut­taan ja läh­te­mään ke­sä­kuus­sa uur­nil­le.

Sep­po Es­ke­li­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)