Viimeistään nyt on käynyt selväksi, mikä oikeis­to­hal­li­tukselle on kaikkein tärkeintä. Saksien ja leikkuulautojen kanssa ilakoiva valtio­va­rain­mi­nisteri tyrmistyttää myös niitä, joihin hallituksen leikkaukset eivät osu.

Pur­ra il­mei­ses­ti nä­kee huu­mo­ria sii­nä, et­tä osa-ai­ka­työ­tä te­ke­väl­tä lei­ka­taan pa­him­mil­laan työt­tö­myys­kor­vauk­sen suo­ja­o­sa, lap­si­ko­ro­tus sekä asu­mis­tu­es­ta. Hen­ki­lö on täl­löin ti­lan­tees­sa, jos­sa har­kin­taan voi tul­la se, et­tä toi­meen­tu­lo­tu­el­la voi­si pär­jä­tä pa­rem­min kuin osa-ai­ka­työ­tä teh­den.

Hal­li­tus on pe­rus­tel­lut suo­ja­o­san pois­ta­mis­ta sil­lä, et­tä osa-ai­ka­työ­tä te­ke­vää kan­nus­te­taan näin työl­lis­ty­mään ko­ko­ai­kai­sek­si. Pe­rus­te­lu on suo­ras­taan kä­sit­tä­mä­tön. Suo­mes­sa on täl­lä­kin het­kel­lä yli 100 000 osa-ai­ka­työ­tä te­ke­vää, jot­ka ha­lu­ai­si­vat teh­dä työ­tun­te­ja enem­män, mut­ta se ei työ­nan­ta­jan ta­kia ole mah­dol­lis­ta. Työt­tö­mil­tä leik­kaa­mi­sen ker­ro­tut työl­li­syys­vai­ku­tuk­set jou­tu­vat ou­toon va­loon. Rin­teen-Ma­ri­nin-hal­li­tus pe­rui en­si­töik­seen ak­tii­vi­mal­lin leik­kauk­set työt­tö­mil­tä ja täs­tä huo­li­mat­ta maas­sam­me oli kor­kein työl­li­syy­sas­te kos­kaan.

Lap­si­per­he­köy­hyys voi vie­dä lap­sel­ta ja nuo­rel­ta toi­von ja us­kon tu­le­vai­suu­teen.

Vaik­ka Or­pon oi­keis­to­hal­li­tus ot­taa­kin vel­kaa nyt enem­män kuin edel­li­sen kau­den hal­li­tus, on Suo­men ta­lou­den ko­ko­nais­ku­va var­mas­ti kai­kil­la tie­dos­sa. Kan­sa­lai­set ei­vät kui­ten­kaan ym­mär­rä sitä, mik­si pää­tök­sen­te­ol­la hei­ken­ne­tään nii­den ase­maa, joil­la jo en­nes­tään me­nee hei­kos­ti. Tämä he­rät­tää ky­sy­myk­siä sii­tä, ym­mär­tä­vät­kö mi­nis­te­rit oi­ke­as­ti pää­tök­sien vai­ku­tuk­sia. Usei­den sa­to­jen eu­ro­jen leik­kauk­set kuu­kau­des­sa aja­vat ih­mi­siä pa­him­mil­laan köy­hyy­teen. Lap­si­per­he­köy­hyys voi vie­dä lap­sel­ta ja nuo­rel­ta toi­von ja us­kon tu­le­vai­suu­teen. Tämä on in­hi­mil­li­ses­ti ja yh­teis­kun­nal­li­ses­ti mit­taa­mat­to­man kal­lis­ta.

Olen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti var­ma sii­tä, et­tä pää­tök­sen­te­os­sa on ol­ta­va re­a­lis­min ja fak­to­jen li­säk­si in­hi­mil­li­syyt­tä. Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­rin ai­em­mat lau­sun­not sii­tä, et­tä pää­tök­sen­te­koon ei kuu­lu em­pa­tia ker­too pal­jon. Lap­si­per­he­köy­hyy­den li­sään­ty­mi­nen pää­tök­sen­te­on vai­ku­tuk­sis­sa tu­li­si soit­taa hä­ly­tys­kel­lo­ja. Omat ko­ke­muk­set lap­suu­sa­jal­ta oh­jaa­vat vah­vas­ti nä­kö­kul­maa pää­tök­sen­te­os­sa, ne ovat teh­neet mi­nus­ta hen­ki­lö­nä ja päät­tä­jä­nä sel­lai­sen kuin nyt olen. Huos­taa­not­to 9-vuo­ti­aa­na oli mer­kit­tä­vä asia elä­mäs­sä­ni. Olo­suh­teet ja ta­pah­tu­mat en­nen huos­taa­not­toa ovat jät­tä­neet jäl­jet, jot­ka vai­kut­ta­vat omiin pää­tök­siin. Us­kon ai­dos­ti sii­hen, et­tä hei­kos­sa ase­mas­sa ole­van lap­sen koh­dal­la on mer­kit­tä­vää oi­kea-ai­kai­nen apu ja tuki. Mi­nul­la se oli, kun iso­van­hem­mat ot­ti­vat vas­tuun kas­vat­ta­mi­ses­ta­ni. Päät­tä­jät, jot­ka ei­vät ai­dos­ti ym­mär­rä esi­mer­kik­si lap­si­per­he­köy­hyy­den vai­ku­tuk­sia, ei­vät ole sitä konk­reet­ti­ses­ti ko­ke­neet. Hal­li­tuk­sen te­ke­mät pää­tök­set hei­ken­tä­vät 17 000 alai­käi­sen lap­sen elä­män edel­ly­tyk­siä. Kan­sa­ne­dus­ta­ja­na tie­dän mitä on lap­si­per­he­köy­hyys, sik­si en kos­kaan tule hy­väk­sy­mään näi­tä pää­tök­siä.

Timo Su­ho­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja

Savo-Kar­ja­la