Viimeiset viikot keskustelua on käyty presiden­tin­vaa­leista.

Olen har­mis­sa­ni ku­ten moni muu­kin sii­tä, et­tä mei­dän oma eh­do­kas Jut­ta jäi niin pa­has­ti al­ta­vas­taa­jak­si. En­sim­mäi­sen kier­rok­sen rat­kai­si tak­ti­koin­ti, sitä tus­kin ku­kaan kiel­tää. Ja ei­hän ku­kaan de­ma­ri ää­neen myön­nä Haa­vis­toa ää­nes­tä­neen. Mut­ta niin vaan ää­nes­ti.

En­täs nyt? En­nak­ko­ää­nes­tys on al­ka­nut ja kun tämä kir­joi­tuk­se­ni jos­kus jul­kais­ta­neen, en­nak­ko­ää­nes­tys lie­nee jo ohi ja var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on edes­sä. Toi­von, et­tei ra­hal­la näi­tä vaa­le­ja rat­kais­ta. Tun­nus­tau­dun rei­lus­ti ole­va­ni Haa­vis­ton tu­ki­jou­kois­sa. Oman pie­nen ro­po­ni myös sii­hen kas­saan pis­tin.

Mik­si Pek­ka? Olet eh­kä lu­ke­nut ja kuul­lut hä­nen ede­sot­ta­muk­si­aan vii­meis­ten viik­ko­jen ai­ka­na? Mei­dän Pek­ka on poik­keuk­sel­li­sen ja esi­mer­kil­li­nen ka­ve­ri. Hä­nel­lä on ti­lan­ne­ta­jua ja maa­lais­jär­keä, ja vah­va ko­ke­mus vai­keis­sa ja haas­ta­vis­sa ti­lan­teis­sa työs­ken­te­lys­tä. Hä­nen ih­mis­lä­hei­syy­ten­sä, em­paat­ti­suu­ten­sa ja rau­hal­li­suu­ten­sa ovat omi­aan ra­ken­ta­maan luot­ta­mus­ta ja rau­haa. Hä­nel­lä on rau­tai­nen ko­ke­mus ul­ko­po­li­tii­kas­ta.

Näin laa­jaa osaa­mis­ta ei mo­nel­ta löy­dy. Hän on se, joka huo­maa­mat­to­mas­ti ja pie­nil­lä te­oil­laan muut­taa maa­il­maa pa­rem­mak­si. Hän on se ka­ve­ri, joka kuun­te­lee ja on läs­nä. Ei voi kun ihail­la hä­nen sin­nik­kyyt­tään ja pe­rik­si­an­ta­mat­to­muut­taan yh­tei­sen hy­vän ja pa­rem­man maa­il­man eteen. Juu­ri näi­den kaik­kien ko­ke­muk­sien myö­tä hän on juu­ri se Pek­ka, jon­ka Suo­mi tar­vit­see pre­si­den­tik­seen täs­sä epä­va­kaas­sa maa­il­man­ti­lan­tees­sa.

Erääl­lä myös suu­res­ti ar­vos­ta­mal­la­ni pre­si­dent­tieh­dok­kaal­la oli slo­gan ”va­kaa kuin Kal­lio”; lie­nee­kö sat­tu­maa, mut­ta Pe­kan ni­men vas­ti­ne tu­lee krei­kan sa­nas­ta Kee­fas, Kal­lio. Hän on tyy­lil­leen us­kol­li­nen ja va­kaa kuin kal­lio.

Stubb sa­mas­sa lau­sees­sa pu­hui am­mat­ti­lii­tois­ta ja lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mi­ses­ta.

Sa­maan ai­kaan am­mat­ti­lii­tot ko­et­ta­vat pi­tää ta­val­li­sen pal­kan­saa­jan oi­keuk­sis­ta huol­ta ja tur­va­ta myös sen hei­kom­pi­o­sai­sen puol­ta. Tiis­tai­na 30.1. kat­so­es­sa­ni eh­dok­kai­den kak­sin­tais­te­lua kor­vi­a­ni suo­ras­taan sär­ki, kun Stubb sa­mas­sa lau­sees­sa pu­hui am­mat­ti­lii­tois­ta ja lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mi­ses­ta.

Toi­mit­ta­jan ky­sy­myk­seen lak­ko-oi­keu­den ra­joit­ta­mi­ses­ta hän vas­ta­si, et­tei ota kan­taa ja kun pu­hut­tiin hal­li­tuk­sen esi­tyk­sis­tä. Stubb sa­noi, et­tä pre­si­dent­ti voi kuis­kail­la, “pie­ni kuis­kaus voi ol­la me­ga­fo­ni”. Vä­hä­tel­lään­kö täl­lä pal­kan­saa­jia? Kuis­kai­lee­ko se Stubb hal­li­tuk­sen suun­taan vai hal­li­tus­ko se kuis­kii?

Ja nos­tan­pa vie­lä ten­tis­tä esil­le, et­tä Haa­vis­to oli val­mis pis­tä­mään pre­si­den­tin pal­kan ve­rol­li­sek­si ja Stubb sa­noi, et­tä edus­kun­ta päät­tää. Nyt sit­ten joku roh­kea aloi­tet­ta te­ke­mään!

Suo­mi tar­vit­see ih­mi­sen, joka yh­dis­tää ei­kä ha­jo­ta. Hän on täy­si kymp­pi, mei­dän Pek­ka! Näil­lä aja­tuk­sil­la koh­ti vaa­le­ja.

Sari Pot­to­nen

Kun­nan­val­tuu­tet­tu Kon­ti­o­lah­ti

SAK:n alu­e­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja