Kun seuraava puolue­kan­na­tus­mittaus julkaistaan, niin keskustelu tulevasta hallituspohjasta kiihtyy taas muutamaksi päiväksi. Näinhän on tapahtunut jo muutaman kuukauden, ja osa puolueista on valinnut kumppaninsa.

San­na Ma­rin to­te­si jo­kin ai­ka sit­ten, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set ei­vät käy SDP:lle hal­li­tus­kump­pa­nik­si, ja sitä pa­hek­sut­tiin jyr­käs­ti unoh­ta­en, et­tä Riik­ka Pur­ra sul­ki pois tä­män hal­li­tu­syh­teis­työn jo elo­kuus­sa 2021.

Ke­tään ei yl­lä­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen ta­lous­po­li­tii­kan sa­man­kal­tai­suus. Ko­koo­mus on il­moit­ta­nut leik­kaa­van­sa so­si­aa­li­tur­vaa ja jul­kis­ta sek­to­ria mil­jar­deil­la, ja pe­rus­suo­ma­lai­set ai­ko­vat käyt­tää sa­maan tar­koi­tuk­seen juus­to­höy­lää. Tätä poh­jus­te­taan jat­ku­vas­ti pu­heel­la val­ti­on ve­las­ta ja sen kor­ko­me­nois­ta, vaik­ka Suo­mi ei ole sen vel­kaan­tu­neem­pi kuin muut­kaan Eu­roo­pan maat. Ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na kaik­ki vaa­ti­vat yri­tys­tu­kia ja Ve­nä­jän aloit­ta­ma sota on saa­nut kaik­ki hy­väk­sy­mään puo­lus­tus­me­no­jen kas­vun. Op­po­si­tio on hy­väk­sy­nyt hal­li­tuk­sen ot­ta­mas­ta ve­las­ta 90 pro­sent­tia ja sa­ma­nai­kai­ses­ti ar­vos­tel­lut vel­kaan­tu­mis­ta. Kan­saa pe­lo­tel­laan las­tem­me mak­set­ta­vak­si jää­väl­lä ve­lal­la ikään kuin val­tio minä päi­vä­nä ta­han­sa lä­het­täi­si las­kun kan­sa­lai­sil­le.

Op­po­si­tio on hy­väk­sy­nyt hal­li­tuk­sen ot­ta­mas­ta ve­las­ta 90 pro­sent­tia ja sa­ma­nai­kai­ses­ti ar­vos­tel­lut vel­kaan­tu­mis­ta.

Ei lä­he­tä, mut­ta jul­ki­suu­teen mars­si­te­taan jat­ku­vas­ti elin­kei­no­e­lä­män eko­no­mis­te­ja to­dis­ta­maan, et­tä hei­koil­la jäil­lä ol­laan.

Ko­koo­muk­sen ta­lous­po­li­tiik­ka täh­tää siis tu­kien leik­kaa­mi­seen ja jul­ki­sen sek­to­rin ala­sa­joon. Puo­lue on vä­läyt­tä­nyt kan­sa­ne­lä­kein­dek­sin ja sii­hen si­dot­tu­jen tu­kien pa­laut­ta­mis­ta vuo­den 2019 ta­sol­le jät­tä­en ker­to­mat­ta, et­tä se tar­koit­taa vuo­den 2014 ta­soa. Sil­le ta­sol­le Si­pi­län hal­li­tus in­dek­sin alen­si ja jää­dyt­ti koko kau­ten­sa ajak­si. Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le tämä ei tuot­ta­ne mi­tään on­gel­maa, ku­ten ei tuot­ta­nut sil­loin­kaan.

Ta­lous­po­li­tii­kas­ta ko­koo­mus ja pe­rus­suo­ma­lai­set pää­se­vät var­mas­ti yh­tei­sym­mär­ryk­seen, sil­lä pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ei ole mi­tään var­si­nais­ta ta­lous­po­liit­tis­ta lin­jaa. He ha­lu­a­vat lei­ka­ta kai­kes­ta toi­sar­voi­ses­ta, ja toi­sar­voi­suus on tie­tys­ti mää­rit­te­ly­ky­sy­mys. So­si­aa­li­tur­vas­ta voi­daan lei­ka­ta, kun­han vain muis­te­taan mai­ni­ta maa­han­muut­ta­jat. Tämä so­pii ko­koo­muk­sel­le, sil­lä yk­sis­tään maa­han­muut­ta­jien so­si­aa­li­tur­vaa ei pe­rus­tus­lain ta­kia voi­da alen­taa. Sen si­jaan pe­rus­tus­la­ki ei es­tä kaik­kien so­si­aa­li­tur­van alen­ta­mis­ta. Tämä saat­taa taas yl­lät­tää pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat ihan sa­mal­la ta­val­la kuin se yl­lät­ti Si­pi­län hal­li­tuk­sen ai­ka­na.

Muis­sa asi­ois­sa ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten lin­jauk­set ovat vai­ke­am­min so­vi­tet­ta­vis­sa yh­teen. Ko­koo­mus kan­nat­taa työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton li­sää­mis­tä, mut­ta pe­rus­suo­ma­lai­sil­le se ei käy, vaik­ka he vä­lil­lä muu­ta sa­no­vat­kin. Suu­rim­man yl­lä­tyk­sen tar­jo­si vii­me vii­kol­la Riik­ka Pur­ra ker­to­mal­la puo­lu­een­sa ta­voit­tee­na ole­van ero EU:sta. Lin­jaus on vuo­del­ta 2019 ja Pur­ran mu­kaan voi­mas­sa sii­hen as­ti, kun­nes puo­lue lin­jaa jo­tain muu­ta.

Se­hän tie­tys­ti on­nis­tuu, sil­lä on­nis­tui­han puo­lue sa­mal­la vii­kol­la ole­maan kah­ta eri miel­tä an­si­si­don­nai­sen por­ras­ta­mi­ses­ta­kin. Puo­lu­een oh­jel­man mu­kaan se on mah­dol­lis­ta, mut­ta en­sin Pur­ra kiis­ti asi­an. Sit­ten hän pa­la­si ta­kai­sin puo­lu­eoh­jel­maan. Joku ky­syi­kin so­mes­sa ei­kö puo­lu­ees­sa ku­kaan ole lu­ke­nut puo­lu­eoh­jel­maa.

Il­mei­ses­ti ei ole, sil­lä po­pu­lis­teil­la ei ole pe­ri­aat­tei­ta. He heit­te­le­vät il­man is­ku­lau­sei­ta ja ko­sis­ke­le­vat kan­saa vaik­ka­pa pu­hu­mal­la trans­lain mah­dol­lis­ta­mas­ta tir­kis­te­lys­tä, mut­ta kes­tä­vää lin­jaus­ta isois­sa asi­ois­sa ei ole. Ko­koo­muk­sel­la on, ja jos nämä kak­si puo­lu­et­ta ru­pe­a­vat to­sis­saan muo­dos­ta­maan hal­li­tus­ta, niin ei ole epäi­lys­tä­kään kuka vie ja kuka vi­ki­see. Sen tans­sin pyör­teis­sä kan­sa kär­sii, mut­ta eh­kä kan­sa taas tar­vit­see ope­tuk­sen.

Mut­ta eläm­me de­mok­ra­ti­as­sa, ja en­sin ää­nes­te­tään. Tämä tun­tuu unoh­tu­van kai­kil­ta po­li­tii­kan kom­men­taat­to­reil­ta ai­na sil­loin, kun pu­hu­taan puo­lu­e­kan­na­tuk­ses­ta. Kan­sa ää­nes­tää, ei­vät gal­lu­pit.

Sa­ka­ri Ti­mo­nen

Kir­joit­ta­ja on juu­ka­lai­nen pa­luu­muut­ta­ja, blog­gaa­ja ja ju­ris­ti.