Kah­den vuo­den tau­on jäl­keen pääs­tään viet­tä­mään elo­ku­va­te­at­te­ri­kes­kus Ta­pi­on ni­mik­ko­päi­vää, eli Ta­pi­on päi­vää. Lau­an­tai­na 18. ke­sä­kuu­ta talo täyt­tyy elo­ku­vis­ta, ohei­soh­jel­mas­ta ja ki­vas­ta tun­nel­mas­ta jo aa­mu­päi­väs­tä al­ka­en.

Uu­sin­toi­na val­ko­kan­kaal­le Ta­pi­on päi­vä­nä pa­laa­vat Han­ne­le Lau­rin täh­dit­tä­mä draa­ma­ko­me­dia ikään­ty­nees­tä is­kel­mä­lau­la­jas­ta 70 on vain nu­me­ro, Bii­so­ni­ma­fi­an pä­räyt­tä­vä ko­me­dia MC Hel­per be­KINGs, par­haan elo­ku­van Jus­sin saa­nut mat­ka­ker­to­mus Hyt­ti nro 6, Pet­ri Poi­ko­lai­sen pää­o­sit­ta­ma sy­käh­dyt­tä­vä draa­ma So­kea mies joka ei ha­lun­nut näh­dä Ti­ta­ni­cia sekä par­haan elo­ku­van Os­ca­rin saa­nut ta­ri­na kuu­ro­jen per­hees­tä Coda – Kah­den maa­il­man vä­lis­sä.

Ta­pi­os­sa on lau­an­tai­na elo­ku­vien li­säk­si myös muu­ta mu­ka­vaa oh­jel­maa. Kel­lo 11.00 -15.00 voi­vat per­heen pie­nim­mät käy­dä teet­tä­mäs­sä pie­nen kas­vo­maa­lauk­sen, ja kel­lo 13.00–14.30 Poh­jois-Kar­ja­lan ken­nel­pii­rin Ka­ve­ri­koi­rat oh­jaa­ji­neen vie­rai­le­vat Ta­pi­on edes­sä tuo­mas­sa hy­vää miel­tä elo­ku­vien ys­tä­vil­le.

Päi­vän ai­ka­na on myös tuo­te­tar­jouk­sia ja ar­von­to­ja. Ta­pi­os­sa on ar­von­ta, jos­sa pää­pal­kin­to­na on Ta­pi­on ai­ti­on käyt­tö­oi­keus it­sel­le ja kuu­del­le ys­tä­väl­le. Li­put Ta­pi­on päi­vän näy­tök­siin ovat myyn­nis­sä tiis­tai-il­ta­päi­väs­tä 14.6. al­ka­en Sa­von Ki­no­jen verk­ko­kau­pas­sa ja Ta­pi­on lip­pu­kas­sal­la.