II­SAL­MI / Ar­to Miet­ti­nen

Iisalmelainen kätilö-sairaanhoitaja Sanna Kauppinen haluaa antaa äänensä niille, jotka eivät sitä syystä tai toisesta saa yhteiskunnassa kuuluville.

Toi­si­naan po­li­tii­kan sa­no­taan tul­leen elä­mään ve­ren­pe­rin­tö­nä omil­ta van­hem­mil­ta.

Ii­sal­me­lai­sel­le San­na Kaup­pi­sel­le kävi kui­ten­kin sii­nä mie­les­sä nu­rin­ku­ri­ses­ti, et­tä kut­su­mus he­rä­si tyt­tä­ren in­noit­ta­ma­na.

– Ty­tär kir­joit­ti jo lap­se­na Ylel­le kat­so­ja­pa­lau­tet­ta sii­tä, et­tä edus­kun­nan ky­se­ly­tun­ti ja Pik­ku-Kak­ko­nen tu­le­vat sa­maan ai­kaan, Kaup­pi­nen nau­rah­taa.

Tänä päi­vä­nä tuo ty­tär opis­ke­lee yh­teis­kun­ta­po­li­tiik­kaa Jo­en­suus­sa ja San­na Kaup­pi­nen it­se on so­si­a­li­de­mok­raat­tien edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas. Ei siis hul­lum­pi tu­los.

Esi­mer­kik­si tei­den kun­to ja mak­su­ton kou­lu­tus ovat po­liit­ti­sia ky­sy­myk­siä.

Kaup­pi­sen moni Savo-Kar­ja­lan pii­rin ak­tii­vi toki tun­nis­ta­nee ai­na­kin pii­ri­ko­kouk­sien yh­tey­des­tä­kin. Pii­ri­hal­li­tuk­sen jä­sen hän on ol­lut jo use­am­man vuo­den, sa­moin Ii­sal­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen sekä Sa­von kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­män hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja.

Am­ma­til­taan Kaup­pi­nen on kä­ti­lö; Ii­sal­mes­sa hän on ol­lut kä­ti­lön työs­sä per­he­suun­nit­te­lu­neu­vo­las­sa ja avo­sai­raan­hoi­don sai­raan­hoi­ta­ja­na sekä pää­luot­ta­mus­mie­he­nä Te­hys­sä. Juu­ri nyt hän on pa­laa­mas­sa työ­e­lä­mään pit­kä­kes­toi­sel­ta sai­raus­lo­mal­ta.

Am­ma­til­li­nen taus­ta nä­kyy myös Kaup­pi­sen po­liit­ti­sis­sa kan­nois­sa. Sy­dä­mel­lä ovat hoi­to­a­lan asi­at sekä nais­ten ää­ni. Kaup­pi­nen tun­nus­tau­tuu fe­mi­nis­tik­si sekä nii­den ää­ni­tor­vek­si, jot­ka ei­vät yh­teis­kun­nas­sa saa syys­tä tai toi­ses­ta omaa ään­tään esil­le.

Miksi?

Edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si Kaup­pi­nen roh­ke­ni Ii­sal­men de­ma­rei­den vah­van tuen saat­te­le­ma­na. Myös pii­rin tu­kea hän kiit­te­lee.

– Tämä ei ole yk­sin mi­nun kam­pan­ja vaan yh­dis­tyk­sen ja puo­lu­een kam­pan­ja, jol­la ak­ti­voi­daan ih­mi­siä Ylä-Sa­von alu­eel­la, Kaup­pi­nen lin­jaa.

Ylä-Savo to­den tot­ta tun­nis­te­taan haas­teel­li­sek­si de­ma­ri­a­lu­eek­si, sil­lä val­ta­puo­lue on kes­kus­ta.

Kam­pan­join­nin Kaup­pi­nen aloit­ti jou­lu­kuun alus­sa ja on tä­hän men­nes­sä jär­jes­tä­nyt muun mu­as­sa oh­jel­mal­li­sia il­ta­mia vas­ta­re­mon­toi­dul­la Ii­sal­men työ­vä­en­ta­lol­la.

Vaa­li­tee­moik­seen Kaup­pi­nen mai­nit­see työn, ter­vey­den ja tur­val­li­suu­den sekä alu­eel­li­sen kou­lu­tuk­sen, jon­ka avul­la alu­eel­le saa­daan työ­paik­ko­ja ja sitä myö­tä myös asuk­kai­ta.

Tur­val­li­suu­dek­si hän miel­tää laa­jas­ti ot­ta­en myös ar­jen pal­ve­lut, ku­ten kou­lut ja ter­veys­pal­ve­lut sekä toi­mi­van inf­ran. Hän ke­hot­taa ää­nes­tä­jiä poh­ti­maan si­tä­kin, mi­ten pal­ve­lui­den käy jos maa­han tu­lee oi­keis­to­lai­nen hal­li­tus.

– Moni sa­noo, et­tei po­li­tiik­ka kiin­nos­ta, mut­ta olen muis­tut­ta­nut hei­tä sii­tä, et­tä esi­mer­kik­si tei­den kun­to ja mak­su­ton kou­lu­tus ovat po­liit­ti­sia ky­sy­myk­siä, Kaup­pi­nen ku­vaa.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.