Uudenmaan Sosiali­de­mok­raattien piirihallitus valitsi kokouksessaan kaksi aluekoordinaattoria.

Itä- ja Län­si-Uu­si­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den yh­tei­sek­si alu­e­koor­di­naat­to­rik­si tuli va­li­tuk­si Tuo­mas Ti­mo­nen.

Tuo­mas Ti­mo­nen on hal­lin­to­tie­tei­den mais­te­ri ja siir­tyy teh­tä­vään SDP:n Savo-Kar­ja­lan pii­rin toi­min­nan­joh­ta­jan pai­kal­ta.

– Län­si- ja Itä-Uu­den­maan alu­e­koor­di­naat­to­rin työs­sä pää­sen jat­ka­maan Savo-Kar­ja­las­sa al­ka­nut­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin liit­ty­vää työs­ken­te­lyä. Us­kon et­tä täs­tä osaa­mi­ses­ta­ni on hyö­tyä Itä- ja Län­si Uu­den­maan alu­e­val­tuus­to­ryh­mil­le. Odo­tan in­nol­la yh­teis­työ­tä pai­kal­lis­ten puo­lu­e­toi­mi­joi­den kans­sa. Kan­sa­lais­ten hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­nen ovat mi­nul­le tär­kei­tä ar­vo­ja. On hie­noa pääs­tä jat­kos­sa­kin työs­ken­te­le­mään näi­den asi­oi­den pa­ris­sa, to­te­aa Ti­mo­nen.

Län­si- ja Itä-Uu­den­maan alu­e­koor­di­naat­to­rin työs­sä pää­sen jat­ka­maan Savo-Kar­ja­las­sa al­ka­nut­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­siin liit­ty­vää työs­ken­te­lyä.

Kes­ki-Uu­den­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le alu­e­koor­di­naat­to­rik­si tuli va­li­tuk­si Jut­ta Vi­ho­nen, hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta Suo­men Am­mat­tiin Opis­ke­le­vien Liit­to- SAK­KI ry:n pu­heen­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä.

– Odo­tan in­nol­la pää­se­vä­ni aloit­ta­maan työt Kes­ki-Uu­den­maan luot­ta­mus­toi­mi­joi­den tu­ke­na. Eri­tyi­sen in­nois­sa­ni olen työ­teh­tä­vän uu­tuu­des­ta sekä sii­tä, et­tä pää­sen te­ke­mään työ­tä omien ar­vo­je­ni mu­kai­ses­sa yh­tei­sös­sä, to­te­aa Vi­ho­nen.

– Saam­me Tuo­mak­ses­ta ja Ju­tas­ta eri­no­mai­sen li­sän Uu­del­le­maal­le alu­e­val­tuus­to­ryh­mien toi­min­nan tu­ke­mi­seen, to­te­aa Uu­den­maan So­si­a­li­de­mok­raa­tit ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Jou­ni Gus­tafs­son.