Kolin matkailualue on saanut Pohjoismaiden parhaan ulkoilukohteen palkinnon.

Pal­kin­nos­ta kil­pai­li­vat muun mu­as­sa tans­ka­lai­nen Sønder­jyl­lan­din alue sekä ko­ti­mai­nen Go­Sai­maa. Pal­kin­to jul­kis­tet­tiin kan­sain­vä­li­sil­lä mat­kai­lu­mes­suil­la, ITB Ber­li­nis­sä, 7.3.2023. Scan­di­na­vi­an Out­door Awards pal­kit­see poh­jois­mai­sia luon­to­mat­ka­koh­tei­ta, jot­ka ovat pa­nos­ta­neet mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la alu­een­sa mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen.

Kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den li­sään­ty­nyt mää­rä eten­kin sak­san­kie­li­sil­tä alu­eil­ta on nä­ky­nyt Ko­lin ja Liek­san mat­kai­lu­ti­las­tois­sa.

Raa­ti ker­too pe­rus­te­luis­saan ol­leen­sa va­kuut­tu­nut Ko­lin ko­ko­nais­val­tai­ses­ta, nel­jään vuo­de­nai­kaan poh­jau­tu­vas­ta ja use­al­le eri koh­de­ryh­mäl­le suun­na­tus­ta mat­kai­lu­kon­sep­tis­ta. Raa­din mu­kaan vas­tuul­li­nen luon­to­mat­kai­lu, alu­een eri­tyy­li­set ma­joi­tus­pai­kat ja pai­kal­lis­ten asuk­kai­den tuki yh­dis­ty­vät Ko­lil­la ta­val­la, joka tu­kee mat­kai­lun kas­vua oi­ke­al­la ta­val­la.

– Koli tun­nus­te­taan täl­lä pal­kin­nol­la kan­sain­vä­li­sen ta­son kär­ki­koh­teek­si Poh­joi­sen La­ke­lan­din alu­eel­la. Ko­lin mat­kai­lu­a­lu­een ai­nut­laa­tui­suus on on­nis­tut­tu nos­ta­maan hy­vin esil­le niin ko­ti­mai­sil­la kuin kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la. Sii­tä kii­tos kuu­luu alu­een tai­ta­val­le yh­teis­työ­ver­kos­tol­le, Liek­san kau­pun­gin­joh­ta­ja Jark­ko Määt­tä­nen to­te­aa pal­kin­nos­ta.

Mittava panostus

Liek­san kau­pun­ki käyn­nis­ti vuon­na 2019 toi­met ret­kei­ly­reit­tien di­gi­taa­li­sen nä­ky­vyy­den ke­hit­tä­mi­sek­si. Työ­tä jat­ket­tiin Pie­li­sen alu­een ke­hit­tä­mis­hank­kees­sa, jos­sa rei­tit ja nii­den var­rel­la ole­vat pal­ve­lut do­ku­men­toi­tiin, niil­le han­kit­tiin Out­doo­rac­ti­ve-li­sens­si ja nii­tä ryh­dyt­tiin suun­ni­tel­mal­li­ses­ti mark­ki­noi­maan kan­sain­vä­li­sen pal­ve­lun avul­la.

Kes­tä­vä mat­kai­lu on kan­sal­lis­puis­ton alu­eel­la tär­keä tee­ma, jo­ten oh­jeis­tus vas­tuul­li­seen ret­kei­lyyn on li­sät­ty myös jo­kai­seen reit­ti­ku­vauk­seen.

– Työ jat­kuu ja par­hail­laan kau­pun­ki kun­nos­taa 127 ki­lo­met­riä pit­kää Kar­hun­pol­ku-reit­tiä Liek­sas­sa, Liek­san Ke­hi­tys Oy Lie­Ken yri­ty­sa­si­an­tun­ti­ja Mari Mus­to­nen ker­too.

– Kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den li­sään­ty­nyt mää­rä eten­kin sak­san­kie­li­sil­tä alu­eil­ta on nä­ky­nyt Ko­lin ja Liek­san mat­kai­lu­ti­las­tois­sa ja yh­tey­de­no­tois­sa sel­ke­äs­ti vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na, Mus­to­nen jat­kaa.

Monipuolinen matkailualue

Ko­lin mat­kai­lu­a­lue (Koli, Liek­sa ja Juu­ka) on mo­ni­puo­li­nen luon­to­mat­ka­koh­de, joka tar­joi­lee eri­lai­sia elä­myk­siä kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na.

– Vuon­na 2021 Koli va­lit­tiin Vuo­den ko­ti­mai­sek­si mat­ka­koh­teek­si, nyt Skan­di­na­vi­an par­haak­si ul­koi­lu­koh­teek­si, Ko­lin Mat­kai­lu Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Tii­na Kan­ni­nen ker­too.

Scan­di­na­vi­an Tra­vel Awards -pal­kin­not ja­et­tiin nyt nel­jät­tä ker­taa.