Joensuun kaupungin uusi nuorisovaltuusto valittiin marraskuussa. Heidän kaksivuotinen kautensa käynnistyi järjes­täy­ty­mis­ko­kouksessa keskiviikkona 18. tammikuuta.

Nuo­ri­so­val­tuus­to va­lit­si ko­kouk­ses­saan pu­heen­joh­ta­jak­si kau­del­le 2023–2024 Mart­ta Pet­re­liuk­sen, joka sai ää­nes­tyk­ses­sä 18 ään­tä 20 ää­nes­tä. Mart­ta Pet­re­lius on 17-vuo­ti­as ja opis­ke­lee Ly­se­on lu­ki­os­sa.

Uu­si pu­heen­joh­ta­ja tart­tuu hom­maan in­nol­la.

– Odo­tan in­nol­la, mitä saam­me­kaan ai­kai­sek­si. Olim­me vii­me vii­kon­lop­pu­na tu­tus­tu­mis­lei­ril­lä ja jo siel­lä kävi sel­väk­si, et­tä ha­lu­ai­sim­me edis­tää muun mu­as­sa ym­pä­ris­tö­a­si­oi­ta ja yh­den­ver­tai­suut­ta. Nuor­ten mie­len­ter­vey­sa­si­at ja ma­ta­lan kyn­nyk­sen osal­lis­tu­mi­nen oli­vat myös mo­nel­le tosi tär­kei­tä. Yleen­sä sel­lai­nen avoin ja rei­lu mei­nin­ki, Pet­re­lius ker­too.

Jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa va­lit­tiin nuo­ri­so­val­tuus­ton en­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Ee­tu Sal­li­nen ja toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si An Thy Doan. Nuo­ri­so­val­tuus­ton sih­tee­rik­si va­lit­tiin Jark­ko Pulk­ki­nen ja va­ral­le Joel Ni­su­la. Op­pi­las- ja opis­ke­li­ja­kun­ta­ko­kous­ten pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Ida Bäck­man ja työ­va­li­o­kun­nan seit­se­män­nek­si jä­se­nek­si Moo­na Piis­pa­nen.

Täs­tä vuo­des­ta läh­tien Jo­en­suun nuo­ri­so­val­tuus­to saa oman edus­ta­jan­sa myös kau­pun­gin­val­tuus­toon, jos­sa nuo­ri­so­val­tuus­tol­la on edus­tus läs­nä­o­lo- ja pu­he­oi­keu­del­la (KV 14.11.2022). Val­tuus­toon va­lit­tiin Ee­tu Sal­li­nen, joka on 17-vuo­ti­as Ly­se­on lu­ki­os­ta.