Pohjois-Karjalan Osuuskaupan hallitus on tiistaina 21.6. kokouksessaan päättänyt, että PKO rakentaa Joensuun torille uuden liikerakennuksen.

Ker­ro­sa­lal­taan noin 1 000 ne­li­ön ja kak­si­ker­rok­si­sen uu­dis­ra­ken­nuk­sen ra­ken­ta­mi­nen al­kaa syys­mark­ki­noi­den jäl­keen syys­kuun puo­les­sa vä­lis­sä. Alus­ta­van ar­vi­on mu­kaan ra­ken­nus­työt ovat val­miit al­ku­ke­säs­tä 2023. Hank­keen kus­tan­nu­sar­vio on noin 5,6 mil­joo­naa eu­roa.

– Kaup­pa­hal­lis­ta tai min­kä ni­men ra­ken­nus saa­kaan, ha­lu­taan teh­dä maa­kun­nan pää­kau­pun­gin kes­kus­taa elä­vöit­tä­vä ja ve­to­voi­mai­nen ko­ko­nai­suus. Sa­mal­la ta­voin to­ris­ta tu­lee teh­dä ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti elä­vä sen si­jaan, et­tä to­rie­lä­mä kes­kit­tyy vain ke­sä­kuu­kau­siin ja tal­vi­kau­del­la kat­so­taan va­ne­ri­luu­kuil­la sul­jet­tu­ja ik­ku­noi­ta. Tar­koi­tuk­se­na on ra­ken­taa kau­pun­ki­lai­sil­le ja mat­kai­li­joil­le yh­tei­nen olo­huo­ne, jon­ne ha­lu­taan ko­koon­tua. Kau­pun­ki­lais­ten tar­peet lo­pul­ta mää­rit­te­le­vät sen mikä lii­ke­toi­min­ta hal­lis­sa me­nes­tyy, PKO:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ki­ve­lä sa­noo.

Uu­den lii­ke­ra­ken­nuk­sen ni­mes­tä tul­laan syk­syn ja lop­pu­vuo­den ai­ka­na jär­jes­tä­mään kai­kil­le avoin ni­mi­kil­pai­lu. Kil­pai­lun al­ka­mi­ses­ta ja käy­tän­nöis­tä ker­ro­taan tar­kem­min syys­kuus­sa.

Hankkeelle on vahva tuki

Hank­keen suun­nit­te­lun ai­ka­na PKO on teh­nyt kak­si kaup­pa­hal­lia kos­ke­vaa ky­se­lyä, joi­hin saa­tiin yh­teen­sä yli 20 000 vas­taus­ta.

– Näin suur­ta vas­taus­mää­rää on tus­kin kos­kaan saa­tu mi­hin­kään Jo­en­suun seu­dun ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vaan ky­se­lyyn. Kau­pun­ki­lai­sia on osal­lis­tet­tu poik­keuk­sel­li­sen laa­jas­ti, Ki­ve­lä sa­noo.

Näin suur­ta vas­taus­mää­rää on tus­kin kos­kaan saa­tu mi­hin­kään Jo­en­suun seu­dun ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vaan ky­se­lyyn.

Toi­nen ky­se­lyis­tä kos­ki sitä, ha­lu­taan­ko to­ril­le kaup­pa­hal­li­tyyp­pi­nen ra­ken­nus ja toi­ses­sa ky­se­lys­sä tie­dus­tel­tiin sitä, min­kä­lai­sia pal­ve­lui­ta ra­ken­nuk­ses­sa tu­li­si ol­la. Ky­se­lyyn pys­tyi vas­ta­maan PKO:n yk­si­köis­sä ole­vil­la Raa­ti-näy­töil­lä, so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa sekä PKO:n net­ti­si­vuil­la ole­vas­sa ky­se­lys­sä.

Yli 80 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta eli lä­hes 11 000 sa­noi ha­lu­a­van­sa, et­tä to­ril­le ra­ken­ne­taan tuo­te- ja pal­ve­lu­tar­jon­nal­taan mo­ni­puo­li­nen ja ny­ky­ai­kai­nen kaup­pa­hal­li, jon­ka an­si­os­ta tori on elä­vä ym­pä­ri vuo­den. Pal­ve­luis­ta eni­ten kan­na­tus­ta sai­vat kah­vi­la- ja lei­po­mo­pal­ve­lut (34 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta), juo­ma- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lut (26 %) sekä eri­kois­liik­keet (23 %).

Vetovoimainen kokonaisuus

PKO:n pe­rus­teh­tä­väk­si on mää­ri­tel­ty pal­ve­lu­jen ja etu­jen tar­jo­a­mi­nen omis­ta­jil­le sekä maa­kun­nan elin­voi­mai­suu­den edis­tä­mi­nen.

– Mitä vi­re­äm­pi ja ve­to­voi­mai­sem­pi Jo­en­suu on sitä pa­rem­pi tääl­lä on ih­mis­ten elää ja ol­la. Kes­kus­tan ve­to­voi­man li­sää­mi­nen pal­ve­lee kaik­kia to­rin ym­pä­ris­tön toi­mi­joi­ta, myös PKO:ta, kun to­ril­le ja sen ym­pä­ris­töön tu­lee li­sää asi­ak­kai­ta. Kaup­pa­hal­li-in­ves­toin­nin tu­lee ol­la kan­nat­ta­vaa lii­ke­toi­min­taa, mut­ta pi­ka­voit­to­ja tai pörs­siy­ri­tys­mäi­sen suu­ria kat­tei­ta em­me hae, Ki­ve­lä sa­noo.

Uu­teen lii­ke­ra­ken­nuk­seen on ol­lut kai­kil­le val­miil­le lii­kei­de­oil­le, yri­tyk­sil­le ja yrit­tä­jil­le avoin kump­pa­ni­ha­ku käyn­nis­sä maa­lis­kuus­ta läh­tien.

– Uu­teen lii­ke­ra­ken­nuk­seen tu­le­vien toi­mi­joi­den ni­miä jul­kis­tam­me yh­tei­ses­ti so­vi­tus­ti myö­hem­min. Hank­keen suun­nit­te­lun ai­ka­na niin si­dos­ryh­mil­tä kuin PKO:n omis­ta­jil­ta­kin on tul­lut vah­vo­ja toi­vei­ta sii­tä, et­tä ra­ken­nus­ma­te­ri­aa­lei­na käy­te­tään puu­ta, ki­veä ja la­sia. Ku­ten esi­tel­lyis­tä ha­vain­ne­ku­vis­ta on nä­ky­nyt, nämä toi­veet on otet­tu huo­mi­oon, Ki­ve­lä sa­noo.