Vii­ti­sen vuot­ta sit­ten al­koi kau­pun­gin edus­ta­jien ja kiin­teis­tö­ja­los­ta­ja Kor­ho­sen neu­vot­te­lut. Nii­den tu­lok­se­na hal­lin­to siir­tyy To­ri­ka­dul­le, mu­siik­ki­ta­lon osuus on avoin­na.

– On­ko Jo­en­suu näi­vet­ty­mäs­sä, kun ve­ron­mak­sa­jat tar­vi­taan tur­vaa­maan in­ves­toin­tia ai­van ydin­kes­kus­taan? Yleen­sä bis­nes­mie­het hais­ta­vat tuot­toi­san apa­jan, häm­mäs­te­li kah­vi­po­ruk­ka.

Kau­pun­ki hy­väk­syi uu­den kon­ser­va­to­ri­on vuok­ra­so­pi­muk­sen jou­lu­kuus­sa 2019. Sii­nä yh­tey­des­sä kau­pun­gin­joh­ta­ja il­mai­si, et­tä se on pa­rem­pi kuin ei mi­tään, kos­ka ai­na­kaan kym­me­neen vuo­teen kau­pun­gil­la ei ole va­raa oi­ke­aan mu­siik­ki­ta­loon. Van­ha kon­sa huo­nos­sa kun­nos­sa (?) ja Ca­re­lia-sali niin kel­vo­ton, et­tä jo­tain uut­ta piti saa­da. Va­jaa puo­li vuot­ta vuok­ra­so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen jäl­keen tuo­tiin val­tuus­ton il­ta­kou­luun hal­lin­non siir­to ikään kuin val­mii­na asi­a­na, mut­ta idea al­koi­kin ta­ku­ta. Seu­raa­vas­sa il­ta­kou­lus­sa esi­tel­tiin idea mu­siik­ki­ta­los­ta Ca­re­li­cu­min taak­se. Täys­kään­nök­sen syy on kah­vi­po­ru­kal­le täy­si mys­tee­ri.

Huip­pu-ur­hei­lun suo­ri­tus­paik­koi­hin on vii­me vuo­si­na si­dot­tu ve­ro­ra­haa kym­me­niä mil­joo­nia. Nii­den bud­jet­ti­ku­ri on ol­lut var­sin löy­hää, vii­mei­sim­pä­nä jää­hal­lin kus­tan­nus­ten yli kak­sin­ker­tais­tu­mi­nen.

Huip­pu-ur­hei­lun suo­ri­tus­paik­koi­hin on vii­me vuo­si­na si­dot­tu ve­ro­ra­haa kym­me­niä mil­joo­nia.

Edel­le kir­joi­tet­tua vas­ten on help­po hah­mot­taa vii­me val­tuus­tos­sa te­ke­mäm­me val­tuus­to­a­loit­teen pe­rus­tei­ta.

Kau­pun­gin kult­tuu­ri­ti­lo­jen ko­ko­nai­suus ja tar­ve on sel­vi­tet­tä­vä en­nen uu­sia pää­tök­siä. Ti­kun­no­kas­sa on mu­se­on siir­tä­mi­nen toi­mi­mat­to­miin ja ny­kyis­tä pie­nem­piin ti­loi­hin tyh­je­ne­väl­le kau­pun­gin­ta­lol­le ja sa­mal­la ar­vok­kaim­man ra­ken­nuk­sen tur­mel­tu­mi­nen. Al­le­kir­joit­ta­ji­na on puo­let val­tuus­toa, mu­ka­na kol­me kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­sen­tä. Aloi­te on no­tee­rat­tu laa­jem­min­kin. Kar­ja­lai­nen kä­sit­te­li aloi­tet­ta isos­sa uu­tis­ju­tus­sa ja jopa pää­kir­joi­tuk­ses­sa.

Se­kin on vih­doin poh­dit­ta­va, on­ko tä­män tien pääs­sä kau­pun­gin asuk­kai­den yl­lä­pi­det­tä­vä­nä kol­me, eh­kä jopa nel­jä va­jaa­käy­töl­lä ole­vaa kon­sert­ti­sa­lia.

Mu­seo so­pi­si Ca­re­li­cu­min taak­se. Si­jain­ti oli­si hyvä ik­ku­nat­to­mal­le ra­ken­nuk­sel­le. Kaup­pa­hal­li­kin so­pi­si sin­ne, kul­ku­auk­ko on jo Kos­ki­ka­dul­la.

– Kult­tuu­ri­ta­lo an­sait­see näyt­tä­vän ark­ki­teh­tuu­rin oi­ke­as­sa ym­pä­ris­tös­sä, ku­ten Sirk­ka­lan­puis­to. Kaik­ki oheis­pal­ve­lut ovat val­mii­na; P-talo, ra­vin­to­la, ho­tel­li, lii­ken­ne­a­se­ma. Sii­nä on paik­ka Poh­jois-Kar­ja­lan maa­mer­kil­le. To­teu­tus kun­tien ja lii­ke-elä­män yh­teis­hank­kee­na, nyö­kyt­te­li kah­vi­po­ruk­ka.

Ver­ra­ton­ta Ju­han­nus­ta

Ari Tie­li­nen