Edus­kun­ta kä­sit­te­li hil­jat­tain Lap­si­a­si­an­val­tuu­te­tun ker­to­mus­ta. Sii­nä nos­te­taan kes­kei­sik­si huo­lik­si ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­set lap­siin, mie­len­ter­vey­den on­gel­mat, las­ten­suo­je­lun pit­kit­ty­nyt ja krii­siy­ty­nyt ti­lan­ne sekä kou­lu­tuk­sen re­surs­sien riit­tä­mät­tö­myys.

Ko­ro­na­pan­de­mi­an kiel­tei­set vai­ku­tuk­set ovat koh­dis­tu­neet eri­tyi­ses­ti nii­hin lap­siin, nuo­riin ja per­hei­siin, jot­ka ovat jo en­nes­tään ol­leet hei­kom­mas­sa ase­mas­sa. Vä­hä­va­rai­sis­sa per­heis­sä elä­vät lap­set, vam­mai­set lap­set, las­ten­suo­je­lun tai muun eri­tyis­pal­ve­lu­jen pii­ris­sä ole­vat lap­set tai vä­hem­mis­tö­ryh­miin kuu­lu­vat lap­set ovat kär­si­neet pan­de­mi­an seu­rauk­sis­ta eni­ten.

Sa­mal­la pan­de­mia on en­tis­tä­kin voi­mak­kaam­min ko­ros­ta­nut myös tar­vet­ta laa­duk­kaal­le ja riit­tä­väl­le kou­lu­tuk­sel­le ja sen tu­ke­mi­sel­le. Koko ajan kas­va­va tut­ki­mus­näyt­tö osoit­taa­kin jo var­sin va­kuut­ta­vas­ti, et­tä sekä pan­de­mi­al­la et­tä kou­lu­jen sul­ke­mi­sil­la on ol­lut mer­kit­tä­vä ne­ga­tii­vi­nen vai­ku­tus las­ten op­pi­mis­tu­lok­siin, ke­hi­tyk­seen ja hy­vin­voin­tiin. Va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­nen vaa­tii­kin mer­kit­tä­viä li­sä­pa­nos­tuk­sia var­hais­kas­va­tuk­seen ja ope­tuk­seen.

Va­hin­ko­jen kor­jaa­mi­nen vaa­tii­kin mer­kit­tä­viä li­sä­pa­nos­tuk­sia var­hais­kas­va­tuk­seen ja ope­tuk­seen.

Tä­män vuok­si on­kin ää­rim­mäi­sen tär­ke­ää, et­tä hal­li­tus päät­ti vuo­den toi­ses­sa li­sä­ta­lou­sar­vi­os­saan laa­jas­ta pa­ke­tis­ta las­ten ja nuor­ten tu­ke­mi­sek­si. Nyt on kes­keis­tä voi­da laa­jas­ti tar­joa tu­kea ja apua nuo­ril­le, jot­ka ovat ko­ro­na­pan­de­mi­an ja sen vuok­si käyt­töö­no­tet­tu­jen va­ro­toi­men­pi­tei­den vuok­si vaa­ras­sa jää­dä syr­jään.

Yh­teen­sä 120 mil­joo­nan pa­ke­til­la vah­vis­te­taan esi- ja pe­ru­so­pe­tus­ta sekä lu­kio- et­tä am­ma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Mää­rä­ra­ho­ja suun­na­taan myös op­pi­lai­tok­sis­sa ta­pah­tu­vaan nuo­ri­so­työ­hön ja har­ras­ta­mi­sen Suo­men mal­liin. Li­säk­si las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuut­ta pa­ran­ne­taan.

Yh­des­sä nämä pa­nos­tuk­set tu­ke­vat las­ten ja nuor­ten tur­val­li­sen ar­jen ra­ken­ta­mis­ta ja an­ta­vat op­pi­lai­tok­sil­le val­miuk­sia tar­vit­ta­vien tu­ki­toi­mien jär­jes­tä­mi­seen. Nyt on tär­ke­ää, et­tä ra­hat käy­te­tään juu­ri las­ten ja nuor­ten syr­jäy­ty­mi­sen ja eri­ar­vois­tu­mi­sen eh­käi­syyn.

On­kin tär­ke­ää, et­tä pa­nos­tam­me vah­vas­ti lap­siin ja nuo­riin. Meil­lä ei ole va­raa me­net­tää yh­tään täs­tä tu­le­vai­suu­den po­ten­ti­aa­lis­ta. Jos em­me on­nis­tu te­ke­mään toi­mia, jois­sa lap­set ja nuo­ret on eri­tyi­ses­ti huo­mi­oi­tu, kiel­tei­set seu­rauk­set voi­vat ol­la pit­kä­kes­toi­set hei­dän elä­mäs­sään.

Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja (sd)