Kä­ve­lin vii­si viik­koa Ber­ge­nin var­sin mä­ki­ses­sä kau­pun­gis­sa. Mä­ki­syy­den li­säk­si huo­mio kiin­nit­tyi run­saa­seen säh­kö­pot­ku­lau­to­jen mää­rään. Nii­tä oli muu­ta­mia jo­kai­sen bus­si­py­sä­kin koh­dal­la ja ris­teyk­sis­sä. Jo­ten­kin ne oli­vat hel­pom­min ym­mär­ret­tä­viä siel­lä. Vaik­ka nor­ja­lai­set ovat tun­ne­tus­ti ur­hei­lu­kan­saa, niin var­maan on suu­ri kiu­saus käyt­tää nii­tä jat­ku­vien nou­su­jen ta­kia esi­mer­kik­si työ- ja kou­lu­mat­koil­la. Mi­kään kau­nis näky ne ei­vät to­del­la ole, kun ne jä­te­tään ihan min­ne ta­han­sa. Jo­han noi­ta nä­kyy tääl­lä Jo­en­suus­sa­kin.

Var­mas­ti on­net­to­muuk­sia sat­tuu joka pai­kas­sa. Kun kä­ve­lin, niin säi­käh­din pari ker­taa, kun ne ää­net­tö­mäs­ti su­hah­ti­vat ohit­se. Sama tie­tys­ti myös säh­kö­au­to­jen kans­sa, joi­ta nä­kyi huo­mat­ta­van pal­jon enem­män ka­tu­ku­vas­sa kuin tääl­lä. Al­koi jo tot­tua Tes­la- merk­ki­siin au­toi­hin niin pal­jon, et­tä kun, joku Hon­da tai Skoda näh­ty­ään, niin mel­kein pet­tyi!

En­tä­pä se päi­vit­täi­sen lii­kun­nan mer­ki­tys ja tär­keys? Sen mer­ki­tyk­sen var­maan jo­kai­nen tie­tää, mut­ta halu vain puut­tuu teh­dä sitä riit­tä­väs­ti.

Näin maal­lik­ko­na sitä ih­met­te­lee, et­tä ei­kös sitä pi­täi­si pyr­kiä sääs­tä­mään ener­gi­an ku­lu­tuk­ses­sa, ei­kä vaan tuo­da koko ajan uu­sia käyt­tö­koh­tei­ta tän­ne jo val­miin hy­vin­voin­nin kes­kel­le.

En­tä­pä se päi­vit­täi­sen lii­kun­nan mer­ki­tys ja tär­keys? Sen mer­ki­tyk­sen var­maan jo­kai­nen tie­tää, mut­ta halu vain puut­tuu teh­dä sitä riit­tä­väs­ti. Jos ener­gi­an käyt­töä ale­taan ra­ja­ta, niin mis­tä sitä sit­ten en­sik­si luo­vu­taan. To­den­nä­köi­ses­ti maa­il­maan jää val­ta­va mää­rä noi­ta nuo­ri­son ra­kas­ta­mia kul­ku­vä­li­nei­tä, ai­van ku­ten ci­ty­pyö­riä on jää­nyt val­ta­via röyk­ki­öi­tä huk­kaan Kii­nas­sa.

En­nen ai­na­kin tääl­lä rak­kaas­sa ko­ti­maas­sa oli ta­pa­na an­taa vii­si­kymp­pi­sil­lä lah­jak­si kiik­ku­tuo­li. Ny­ky­ään se an­ne­taan vas­ta pal­jon myö­hem­min, kos­ka eli­ni­kä­en­nus­te on nous­sut hui­mas­ti.

Mi­tä­pä, jos an­net­tai­siin säh­kö­käyt­töi­nen tuo­li. Sääs­tyi­si ala­ti ku­tis­tu­vaa li­ha­se­ner­gi­aa vaik­ka enem­män TV:n kat­se­luun. Jos oli­si ur­hei­lu­taus­taa, niin voi­si li­sä­va­rus­tei­na os­taa las­ket­te­lu- ja for­mu­la­o­mi­nai­suuk­sil­la va­rus­tel­lut ver­si­ot.

Tank­kaus muo­dos­tui­si näis­sä ver­si­ois­sa var­sin tär­ke­äk­si, mut­ta on­nek­si ruo­ka­ko­ri tu­li­si ai­na­kin oven taak­se säh­köi­ses­ti. Ja jos tun­tui­si lii­an pit­käl­le ai­ka is­tu­es­sa, niin voi­si oh­jel­moi­da sa­tun­nai­sia säh­köis­ku­ja ta­ka­lis­toon kil­pai­lu­jän­ni­tyk­sen li­sää­mi­sek­si.

Jos me­nee lii­an jän­näk­si, niin sil­loin kan­nat­taa va­rus­tau­tua vai­poil­la. Ne ei­vät kuu­lu kiel­let­ty­jen ai­nei­den, vaan sal­lit­tu­jen va­rus­tei­den jouk­koon. Noi­ta ai­ko­ja odo­tel­les­sa.

T:Jus­si

Jul­kais­tu 9.6. il­mes­ty­nees­sä Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­las­sa