Aika on sen kaltainen, että valmistautuminen järjestöllisiin toimiin on alkanut.

Or­po Pur­ra hal­li­tus on vii­toit­ta­nut tien tu­le­vil­la pää­tök­sil­lä his­to­ri­al­li­sen suu­riin val­ta­kun­nan ta­son mie­le­nil­mai­sui­hin. Am­mat­ti­lii­tot ja ak­tii­vit työ­pai­koil­la ovat pi­tä­neet pro­tes­ti­päi­viä, osoit­taak­seen vas­tus­tus­ta hal­li­tuk­sen leik­kaus ja hei­ken­nys­po­li­tiik­kaa vas­taan. Ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten joh­ta­vat po­lii­ti­kot ei­vät ole osoit­ta­neet min­kään­lai­sia pe­rään­ty­mi­siä his­to­ri­al­li­sen suu­rien työ­mark­ki­na­muu­tok­sien edel­lä.

Ti­lan­ne on ai­dos­ti va­ka­va. Ei ole ke­nen­kään etu val­ta­vien lak­ko­jen to­teu­tu­mi­nen, ei yri­tys­ten, val­ti­on tai yk­sit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den. Tie­dän ja ym­mär­rän kui­ten­kin, et­tä vaih­to­eh­to­ja ei ole. Pe­rus­tus­lain ja Eu ih­mi­soi­keus­so­pi­mus­ten mu­kai­set po­liit­ti­set mie­le­nil­mai­sut ovat vii­me kä­des­sä ai­noa kei­no es­tää to­del­la hai­tal­lis­ten pää­tök­sien to­teu­tu­mi­nen. Vie­lä kun se on mah­dol­lis­ta. Hal­li­tus on to­sin vie­mäs­sä tä­män­kin oi­keu­den pois, en­nen mui­ta suu­ria hei­ken­nyk­siä pal­kan­saa­ji­a­kin koh­taan.

Ei ole ke­nen­kään etu val­ta­vien lak­ko­jen to­teu­tu­mi­nen, ei yri­tys­ten, val­ti­on tai yk­sit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den. Tie­dän ja ym­mär­rän kui­ten­kin, et­tä vaih­to­eh­to­ja ei ole.

Pu­hut­ta­es­sa jär­jes­töl­li­sis­tä toi­mis­ta, on to­det­ta­va, et­tä on myös mui­ta jär­jes­töl­li­siä toi­mia kuin am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keen toi­met. Olen saa­nut kun­ni­an ol­la pu­hu­mas­sa kah­den vai­kut­ta­van ta­hon ty­kö­nä. Wan­hat to­ve­rit – Kuo­pi­os­sa ja Jo­en­suus­sa pyy­si­vät mi­nut hei­dän ko­kouk­seen­sa kuul­ta­vak­si. Kuo­pi­on to­ve­rit kuun­te­li­vat ja tent­ta­si­vat mi­nua toi­mi­van etäyh­tey­den kaut­ta ja Jo­en­suun to­ve­rit ta­pa­sin vii­kon­lop­pu­na fyy­si­ses­ti. Täy­tyy to­de­ta, et­tä näi­den toi­mi­joi­den ak­tii­vi­ses­ta ot­tees­ta on esi­merk­kiä mo­nel­le yh­dis­tyk­sel­le. Ana­lyyt­tis­tä, ko­ke­nut­ta ja kriit­tis­tä­kin nä­kö­kul­maa on erit­täin hyvä en­sim­mäi­sen­kin kau­den edus­ta­jan ol­la kuu­le­mas­sa. Tä­män­het­ki­sen po­liit­ti­sen val­ta­kun­nal­li­sen kuin myös maa­il­man­laa­jui­sen ti­lan­teen lä­pi­käyn­nit ko­ke­nei­den vai­kut­ta­jien kans­sa on hy­vin opet­ta­vais­ta.

Jo­en­suun Wan­hat to­ve­rit oli­vat jär­jes­töl­li­sien toi­mien osal­ta hy­vin val­veu­tu­nei­ta. Toi­met, jois­ta pää­sin hei­dän kans­san­sa kes­kus­te­le­maan oma­na ai­hee­na, oli tu­le­vat kun­ta- ja alu­e­vaa­lit. Oi­kea huo­mio kon­ka­reil­ta oli se, et­tä nyt on ai­ka al­kaa val­mis­tau­tu­maan tu­le­viin vaa­lei­hin, eh­do­kas­han­kin­nan ja kam­pan­ja­suun­ni­tel­mien osal­ta. Var­kaus on use­am­mas­sa vaa­leis­sa ol­lut Suo­men So­si­a­li­de­mok­raat­ti­sim­pia kun­tia. Oli ilo ker­toa sii­tä, min­kä­lai­sil­la kam­pan­ja­toi­mil­la on usein on­nis­tut­tu koh­taa­maan po­ten­ti­aa­li­sia ää­nes­tä­jiä. Ha­lu­an­kin kan­nus­taa koko Savo-Kar­ja­lan alu­een de­ma­rei­ta jo nyt he­rät­te­le­mään eh­do­ka­sa­set­te­lun tun­nus­te­lua. Ai­em­mis­sa vaa­leis­sa ku­ten edus­kun­ta­vaa­leis­sa on ol­lut eh­dok­kail­la kym­me­nit­täin tu­ki­joi­ta ja toi­mi­joi­ta ol­lut tu­ke­na kam­pan­joi­mas­sa. Aloi­te­taan vaik­ka näis­tä hen­ki­löis­tä, kun kar­toi­te­taan mah­dol­li­sia kun­ta- ja alu­e­vaa­lien eh­dok­kai­ta.

Timo Su­ho­nen

Kan­sa­ne­dus­ta­ja, Savo-Kar­ja­la