Diabete­so­saa­mis­kes­kuksen toiminta on käynnistynyt toukokuussa Juuassa ja Polvijärvellä, ja samalla osaamiskeskuksen toiminta laajentui koko Siun soten alueelle.

Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kus aloit­ti vuo­den 2022 alus­ta si­ten, et­tä toi­min­ta on tul­lut ter­vey­sa­se­mil­le vä­hi­tel­len.

Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­seen kes­ki­te­tään am­mat­ti­tai­tois­ta di­a­be­tek­sen hoi­toa koko Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la – Siun so­tes­sa. Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen toi­min­taa on sekä kes­kus­sai­raa­lan di­a­be­tes­po­lik­li­ni­kal­la et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­een ter­vey­sa­se­mil­la. Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa hoi­don saa­ta­vuut­ta ja hel­pot­taa yh­tey­de­not­toa di­a­be­tes­hoi­ta­jaan. Osaa­mis­kes­kuk­sen myö­tä asi­ak­kail­le pys­ty­tään tar­jo­a­maan lä­hi­pal­ve­lu­na eri­koi­so­saa­mis­ta, jota di­a­be­tek­sen hoi­to edel­lyt­tää.

– Di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen vah­vuus on mo­ti­voi­tu­nut ja am­mat­ti­tai­toi­nen hen­ki­lö­kun­ta. Py­rim­me ai­na toi­mi­maan asi­ak­kaan par­haak­si: vie­rel­lä tu­kien ja lem­pe­äs­ti kan­nus­ta­en. Laa­du­kas ja huo­lel­li­nen työ on meil­le sy­dä­me­na­sia, en­dok­ri­no­lo­gi­an yli­lää­kä­ri, do­sent­ti Päi­vi Rau­ti­ai­nen ker­too.

Ter­vey­sa­se­mien di­a­be­te­so­saa­mis­kes­kuk­sen hoi­to­vas­tuul­le kuu­luu ai­kuis­ten tyy­pin 1 di­a­be­tes­ta ja vai­ke­a­hoi­tois­ta tyy­pin 2 di­a­be­tes­ta sai­ras­ta­vien hoi­to. Vai­ke­a­hoi­toi­sek­si tyy­pin 2 di­a­be­tek­sek­si mää­ri­tel­lään in­su­lii­ni­hoi­toa vaa­ti­va di­a­be­tes tai di­a­be­tes, jo­hon liit­tyy mui­ta hoi­to-on­gel­mia. Hoi­to-on­gel­mia voi­vat ol­la esi­mer­kik­si kor­kea so­ke­ri­ta­sa­pai­no.