Viime viikolla eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä seitsemän päivän hoitotakuuksi.

La­kie­si­tyk­sen mu­kaan hoi­don tar­peen ar­vi­oin­ti tu­li­si jat­kos­sa saa­da sa­man yh­tey­de­no­ton tai päi­vän ai­ka­na sekä kii­reet­tö­mään hoi­toon tai tut­ki­muk­seen tu­li­si pääs­tä seit­se­mäs­sä päi­väs­sä en­ti­sen kol­men kuu­kau­den si­jaan. Uu­dis­tus on erit­täin hyvä ja tär­keä, mut­ta sen ta­voit­teet saa­daan to­teu­tu­maan käy­tän­nös­sä vain, jos sote-alan ve­to­voi­maa saa­daan pa­ran­net­tua.

Seit­se­män päi­vän hoi­to­ta­kuu on hal­li­tuk­sen tär­keim­piä uu­dis­tuk­sia ja se edis­tää oi­kea-ai­kais­ta avun saan­tia mer­kit­tä­väs­ti, mut­ta ris­kit sen to­teu­tu­mi­seen ovat suu­ret, el­lei so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ve­to­voi­maa saa­da pa­ran­net­tua. Kaik­ki toi­met, sekä val­ta­kun­nal­li­set et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la teh­tä­vät, asi­an­ti­lan kor­jaa­mi­sek­si on otet­ta­va käyt­töön. Täl­lai­sia ovat muun mu­as­sa lä­hi­joh­ta­mi­sen pa­ran­ta­mi­nen huo­mi­oi­maan työn­te­ki­jöi­den yk­si­löl­li­set tar­peet pa­rem­min, sai­raan­hoi­ta­jien eri­kois­kou­lu­tuk­sen ke­hit­tä­mi­nen, työ­hy­vin­voin­nis­ta pa­rem­pi huo­leh­ti­mi­nen sekä työn ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­nen yh­des­sä työn­te­ki­jöi­den kans­sa.

Ta­voit­teet saa­daan to­teu­tu­maan käy­tän­nös­sä vain, jos sote-alan ve­to­voi­maa saa­daan pa­ran­net­tua.

Li­säk­si työn ke­hit­tä­mi­nen tut­ki­mus­näyt­töön pe­rus­tu­en on ve­to­voi­man kan­nal­ta tär­ke­ää. Ke­hit­tä­mis­työs­sä on jär­ke­vää hyö­dyn­tää Hoi­to­työn tut­ki­mus­sää­ti­ön (HO­TUS) laa­ti­mia hoi­to­työn suo­si­tuk­sia. Va­li­tet­ta­vas­ti Ho­tuk­sen ra­hoi­tus on jat­ku­vas­ti vaa­ka­lau­dal­la, vaik­ka sen te­ke­mä työ aut­tai­si aloit­ta­via hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­ta ke­hit­tä­mään työ­tään vai­kut­ta­vuus­pe­rus­tei­ses­ti.

So­si­aa­li- ja ter­veys­va­li­o­kun­ta esit­tää mie­tin­nös­sään myös lau­su­maa, joka vaa­tii hoi­to­suh­teen jat­ku­vuu­den vah­vis­ta­mis­ta ot­ta­mal­la käyt­töön oma­lää­kä­ri- ja oma­hoi­ta­ja­mal­li tai per­he­lää­kä­ri­mal­li. Olen jo pit­kään pu­hu­nut oma­lää­kä­rin ja -hoi­ta­jan työ­pa­ri­mal­lin eduis­ta, ja mie­les­tä­ni se on yk­si kes­kei­nen kei­no edis­tää hoi­to­ta­kuun to­teu­tu­mis­ta. Yh­des­sä te­ke­mäl­lä ja jär­ke­vää työn­ja­koa to­teut­ta­mal­la saa­daan mo­lem­pien am­mat­tien osaa­mi­nen te­hok­kaas­ti käyt­töön. Työ­pa­rin tu­ek­si tar­vi­taan myös mo­ni­am­ma­til­lis­ta tii­miä.

Oma­lää­kä­rin ja -hoi­ta­jan työ­pa­ri­mal­li on tut­ki­tus­ti hy­väk­si sekä asi­ak­kail­le et­tä työn­te­ki­jöil­le. Asi­ak­kail­le se nä­kyy vä­he­ne­vä­nä pom­pot­te­lu­na sekä pa­rem­pa­na jat­ku­vuu­te­na ja laa­tu­na. Työn­te­ki­jöil­le puo­les­taan se voi tuo­da pa­rem­paa työn­suun­nit­te­lua ja työ­rau­haa sekä pa­rem­mat mah­dol­li­suu­det po­ti­lai­den koh­taa­mi­seen ja aut­ta­mi­seen. So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön syk­syl­lä te­ke­mä sel­vi­tys an­taa täl­le työl­le hy­vän poh­jan ja vii­meis­tään seu­raa­van hal­li­tus­kau­den aluk­si tu­li­si mal­li saa­da käyt­töön koko maas­sa.

Mer­ja Mä­ki­sa­lo-Rop­po­nen

kan­sa­ne­dus­ta­ja sd