JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Joensuun Autokorjaamotyöväki juhlii lauantaina 50-vuotista taivaltaan.

Jo­en­suun Au­to­kor­jaa­mo­työ­vä­en am­mat­ti­o­sas­to 320 täyt­ti lo­ka­kuus­sa 50 vuot­ta ja juh­lis­taa mer­kit­tä­vää tai­val­taan jä­se­nis­tön kes­ken tu­le­va­na lau­an­tai­na te­at­te­rie­si­tyk­sen ja ruo­kai­lun mer­keis­sä Jo­en­suun Kau­pun­gin­ta­lol­la.

Mat­ti Si­vo­nen on toi­mi­nut yh­dis­tyk­sen ta­lou­den­hoi­ta­ja­na pe­rä­ti 32 vuot­ta ja on ol­lut hal­li­tuk­sen jä­se­ne­nä­kin ne­li­sen­kym­men­tä vuot­ta, jo­ten hän muis­taa tai tie­tää his­to­ri­an var­hai­sis­ta­kin vai­heis­ta mo­nia ta­pah­tu­mia.

Am­mat­ti­o­sas­ton toi­mis­tol­ta Jo­en­suun To­ri­ka­dul­ta löy­tyy myös va­kuu­dek­si ajan kel­las­ta­mia pöy­tä­kir­jo­ja vuo­del­ta 1972. Yh­dis­tys pe­rus­tet­tiin nii­den mu­kaan 13.10.1972 ja yh­dis­tyk­sen en­sim­mäi­se­nä pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi edel­leen toi­min­nas­sa mu­ka­na ole­va Es­ko Oi­ka­ri­nen.

Iso­ja työnan­ta­jia tääl­lä oli kor­jaa­mo­a­lal­la kym­men­kun­ta, ai­na­kin Ke­mi­läi­nen, Laak­ko­set, Ti­mo­set, Mu­ta­set, Avain­vau­nu, PKO:n au­to ja V. Toro.

Jär­jes­tön kes­kei­se­nä teh­tä­vä­nä oli hoi­taa jä­sen­ten­sä edun­val­von­taa sekä val­voa työ­eh­to­jen nou­dat­ta­mis­ta. Myös vir­kis­tys­toi­min­ta oli kes­kei­ses­sä roo­lis­sa, jär­jes­tet­tiin il­lan­viet­to­ja sekä kurs­se­ja Mu­ri­kan opis­tol­la. Toi­mis­to si­jait­si aluk­si Kirk­ko­ka­dul­la, kun­nes os­tet­tiin Jo­en­suun Seu­dun Te­ol­li­suus­työn­te­ki­jöi­den kans­sa yh­tei­nen toi­mis­to.

– Iso­ja työnan­ta­jia tääl­lä oli kor­jaa­mo­a­lal­la kym­men­kun­ta, ai­na­kin Ke­mi­läi­nen, Laak­ko­set, Ti­mo­set, Mu­ta­set, Avain­vau­nu, PKO:n au­to ja V. Toro, Si­vo­nen muis­taa.

Osas­ton jä­sen­mää­rä oli al­ku­vai­hees­saan ne­li­sen sa­taa, ny­kyi­sel­lään­kin jä­se­niä on noin 360. Mu­ka­na on myös opis­ke­li­ja- ja elä­ke­läis­jä­se­niä.

Si­vo­nen sa­noo, et­tä alan työ­eh­dot ja ti­lan­ne ovat ny­kyi­sin koh­tuul­li­sen hy­vät. Työ­pai­kat ovat pirs­tou­tu­neet pie­nem­mik­si. Edel­li­ses­tä pi­dem­mäs­tä la­kos­ta on ai­kaa vuo­si­kym­me­niä.

– 1984 ol­tiin seit­se­män viik­koa la­kos­sa, sen jäl­keen on ol­lut muu­ta­mia päi­vän mit­tai­sia lak­ko­ja, Si­vo­nen muis­taa.