JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Raimo Turusen mielestä myös pohjois­kar­ja­laisilla veronmaksajilla on oikeus kuunnella radiota omalla kielellään, kun ruotsinkielisillä ja saamelaisillakin on oma kanavansa.

Poh­jois-Kar­ja­lan Ra­dio on yk­si Yle Ra­dio Suo­men maa­kun­nal­li­sis­ta ra­di­oa­se­mis­ta. Ni­men pe­rus­teel­la voi­si olet­taa, et­tä ka­na­val­la kuul­laan oman maa­kun­nan uu­ti­sia pai­kal­li­sel­la ää­nel­lä, mut­ta asia ei ole ai­van näin­kään. Vaik­ka vas­taa­not­ti­mes­sa lu­kee Poh­jois-Kar­ja­lan Ra­dio, tu­lee lä­he­tys mil­loin Kuo­pi­os­ta, mil­loin taas val­ta­kun­nal­lis­ta si­säl­töä esi­mer­kik­si Sei­nä­jo­el­ta.

Kaik­kia ke­hi­tys ei miel­ly­tä. Di­gi­tal­la ra­di­o­mas­to­jen ja lä­het­ti­mien yl­lä­pi­dos­ta jo vuo­si­kym­me­niä vas­tan­neen Rai­mo Tu­ru­sen mie­les­tä pai­kal­lis­ra­dio on poh­jois­kar­ja­lai­sil­le niin tär­keä iden­ti­teet­ti­te­ki­jä, et­tei ka­na­vaa sovi juon­taa sa­vo­lai­sit­tain saa­tik­ka Poh­jan­maan mur­teel­la. Tu­ru­sen miel­tä kor­ven­taa se, et­tä esi­mer­kik­si il­ta­päi­vä­lä­he­tyk­set aje­taan ny­ky­ään usein Kuo­pi­os­ta.

Olen siir­ty­nyt vii­me ai­koi­na ää­ni­kir­jaan.

– 70–80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kuun­te­lee ra­di­o­ta töi­hin men­nes­sään, töis­tä tul­les­saan, mö­kil­lä ja va­paa-ajal­la. Poh­jois-Kar­ja­lan Ra­di­o­kin oli ta­ka­vuo­si­na kuu­li­ja­ti­las­tois­sa yk­kö­se­nä. Nyt tätä pai­kal­li­suut­ta häi­vy­te­tään. Olen­kin siir­ty­nyt vii­me ai­koi­na ää­ni­kir­jaan, Tu­ru­nen sa­noo.

Yleinen kehitys

Tu­ru­sen tuoh­tu­muk­sen taus­tal­la on ke­hi­tys, jota on näh­ty muu­al­la­kin me­dia-alal­la. Esi­mer­kik­si maa­kun­ta­leh­tien si­säl­löis­tä puo­let al­kaa ol­la val­ta­kun­nal­lis­ten yh­teis­toi­mi­tus­ten si­säl­töä. Ra­di­on puo­lel­la mu­kaan on tul­lut mo­ni­me­di­ai­suus sekä siir­ty­mi­nen en­tis­tä suu­rem­piin yk­si­köi­hin ku­ten Ylel­lä Itä-Suo­men uu­ti­siin.

Tu­ru­nen kat­soo, et­tä nyt kun Ylen toi­min­taa ol­laan lain­sää­dän­nöl­li­ses­ti suit­si­mas­sa verk­ko­puo­lel­la, tu­li­si yh­ti­ön pa­la­ta juu­ril­leen ja pa­nos­taa pai­kal­lis­ra­di­oi­hin­sa sekä pai­kal­li­seen oh­jel­ma­si­säl­töön, jota toi­mi­te­taan ja juon­ne­taan omas­ta maa­kun­nas­ta. Tä­hän oli­si myös poh­jois­kar­ja­lai­sil­la ve­ron­mak­sa­jil­la oi­keus, kun ruot­sin­kie­li­sil­lä ja saa­me­lai­sil­la­kin on oma ka­na­van­sa, Tu­ru­nen kat­soo.

– Mitä kau­em­mas or­ga­ni­saa­tio ja joh­to siir­tyy maa­kun­nas­ta, vaa­ra­na on ke­hi­tys, joka on näh­ty Des­ti­as­sa: tei­den kun­to sen kuin heik­ke­nee Poh­jois-Kar­ja­lan puo­lel­la, Tu­ru­sen ku­vaa.

Tu­ru­nen on ve­don­nut asi­as­sa kan­sa­ne­dus­ta­jiin, jot­ka Ylen hal­lin­to­neu­vos­tos­sa tai Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­nas­sa toi­mi­vat.

– Kan­sa­ne­dus­ta­jien on otet­ta­va tämä sy­dä­me­na­si­ak­seen. Poh­jois-Kar­ja­lan Ra­dio on saa­ta­va ta­kai­sin.