Vuonna 2022 Pohjois-Karjalan majoitusmyynnin osalta päästiin ennätyslukemiin kokonaismyynnin ollessa 38,9 miljoonaa euroa.

Edel­tä­vä en­nä­tys, 35,2 mil­joo­naa eu­roa, oli vuo­del­ta 2019. Vii­me vuo­teen näh­den kas­vua ker­tyi 4,6 mil­joo­naa eu­roa. Ma­joi­tus­myyn­nin huip­pu­lu­ke­miin pääs­tiin sel­ke­äl­lä erol­la, vaik­ka re­kis­te­röi­ty­jen yö­py­mis­ten mää­rä (494 000) ei yl­tä­nyt vuo­den 2019 ta­sol­le, jol­loin yö­py­mi­siä kir­jat­tiin yh­teen­sä 529 000. Re­kis­te­röi­ty ma­joi­tus­myyn­ti las­kee yh­teen käy­tän­nös­sä yli 20 pe­ti­paik­kaa tar­jo­a­vat mat­kai­lu­y­ri­tyk­set.

– Sel­ke­äs­ti suu­rim­mat kas­vu­lu­vut vuo­den 2022 re­kis­te­röi­dyis­sä yö­py­mi­sis­sä kir­jat­tiin Jo­en­suus­sa, jos­sa yö­py­mis­ten mää­rä kas­voi yli 32 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na. Nou­sua se­lit­tää eri­tyi­ses­ti ta­pah­tu­ma- ja lii­ke­mat­kai­lun vil­kas­tu­mi­nen alu­eel­la, ker­too Vi­sit­Ka­re­li­an toi­mi­tus­joh­ta­ja An­na­ma­ri Kär­ki.

Sel­ke­äs­ti suu­rim­mat kas­vu­lu­vut vuo­den 2022 re­kis­te­röi­dyis­sä yö­py­mi­sis­sä kir­jat­tiin Jo­en­suus­sa, jos­sa yö­py­mis­ten mää­rä kas­voi yli 32 pro­sent­tia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tu­na.

Re­kis­te­röi­ty­jen yö­py­mis­ten osal­ta ko­ti­mais­ten mat­kai­li­joi­den osuus yl­si sa­mal­le ta­sol­le kuin en­nä­tys­vuon­na 2019. Vaik­ka kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den osuu­des­sa oli vii­me vuo­teen näh­den nou­sua 115 pro­sent­tia, ol­laan ko­ko­nais­mää­ris­sä sel­ke­äs­ti vie­lä vuot­ta 2019 jäl­jes­sä. Las­kua on ol­lut lä­hes kai­kis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä koh­de­mark­ki­nois­ta. Sel­keim­pi­nä nou­si­joi­na oli­vat kui­ten­kin sak­sa­lai­set sekä huo­mi­o­ta he­rät­tä­väs­ti rans­ka­lai­set mat­kai­li­jat, joi­den osuus kas­voi hui­mat 43 pro­sent­tia vuo­teen 2019 näh­den. Osit­tain kas­vua se­lit­tää alu­eel­la har­joit­te­le­vat ja kil­pai­le­vat am­pu­ma­hiih­tä­jät. Sak­sa­lais­ten ja rans­ka­lais­ten yö­py­mis­ten lu­ku­mää­rä vuon­na 2022 oli yh­teen­sä 10 200, joka on 28 pro­sent­tia kai­kis­ta kan­sain­vä­li­sis­tä yö­py­mi­sis­tä.

– Poh­jois-Kar­ja­lan mat­kai­lu on no­jan­nut his­to­ri­an va­los­sa vah­vas­ti ko­ti­maan mat­kai­luun. Tätä vah­vaa poh­jaa ei ole va­raa pi­tää it­ses­tään sel­vyy­te­nä. Tun­net­tuu­den ra­ken­ta­mi­nen ja kil­pai­lu­e­dun säi­lyt­tä­mi­nen kiin­nos­ta­va­na mat­kai­lu­koh­tee­na vaa­tii pit­kä­jän­teis­tä ja sys­te­maat­tis­ta mark­ki­noin­ti­työ­tä. Mat­kai­lun suu­rim­mat kas­vu­nä­ky­mät tu­le­vat kui­ten­kin kan­sain­vä­li­sil­tä mark­ki­noil­ta, jos­sa on vie­lä pal­jon työn­sar­kaa, Kär­ki to­te­aa.