Suomen kansainvälisesti menestyneimpiin yhtyeisiin kuuluvan Nightwishin maailmankiertue Human. :II: Nature. saapuu Kiteen Rantakentän pesäpal­los­ta­di­onille 16.6.2023.

Kon­ser­tin ko­ko­nais­ka­pa­si­tee­tis­ta on tä­hän men­nes­sä myy­ty jo yli 90 pro­sent­tia, jo­ten ky­sees­sä on Ki­teen Ran­ta­ken­tän his­to­ri­an suu­rin ta­pah­tu­ma.Kon­ser­tin läm­mit­te­li­jöi­nä näh­dään hel­sin­ki­läi­nen me­tal­liyh­tye Lä­hi­ö­bo­tox sekä Poh­jois-Kar­ja­lan Toh­ma­jär­vel­tä ko­toi­sin ole­va he­viyh­tye Si­lent­rain, joka oli läm­mit­te­li­jä­nä myös Night­wis­hin Ki­teen kon­ser­tis­sa vuon­na 2004.

Night­wish on alu­eem­me mu­siik­ki­maa­il­man kirk­kain täh­ti.

Maa­il­man­laa­jui­seen mai­nee­seen nous­seen Night­wish-yh­ty­een ta­ri­naa on tal­len­net­tu Ki­tee Tou­rist In­for­ma­ti­on – A Night­wish Story -näyt­te­ly­kes­kuk­seen, joka avat­tiin Ki­teen kes­kus­taan vuon­na 2020. Näyt­te­lys­sä on esil­lä har­vi­nais­ta ai­neis­toa, jota on mah­dol­lis­ta näh­dä ja ko­kea vain Ki­teel­lä. A Night­wish Story -näyt­te­ly­kes­kus tu­lee ole­maan au­ki ym­pä­ri vuo­ro­kau­den 15. – 17.6.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na.

Stadionille uusi kävijäennätys

Ki­teen Ran­ta­ken­tän pe­sä­pal­los­ta­di­o­nin tä­män­het­ki­nen ylei­sö­en­nä­tys on 7773 kat­so­jaa vuo­den 1996 Itä–Län­si-ot­te­lus­sa. Night­wis­hin Ki­teen kon­ser­tin li­puis­ta on tä­hän men­nes­sä myy­ty jo 90 pro­sent­tia, jo­ten sta­di­o­nin kä­vi­jä­en­nä­tys tu­lee rik­kou­tu­maan kirk­kaas­ti. Kon­ser­tin jär­jes­te­lyis­sä on vah­vas­ti mu­ka­na pai­kal­li­nen pe­sä­pal­lon suur­seu­ra Ki­teen Pal­lo.

– Night­wish on alu­eem­me mu­siik­ki­maa­il­man kirk­kain täh­ti, ja ta­pah­tu­mal­la on­kin eri­tyi­nen mer­ki­tys niin Ki­teen Pal­lol­le, kuin kai­kil­le seu­ran yh­teis­työ­ta­hoil­le ja fa­neil­le. Vuo­sien yh­teis­työ bän­din jä­sen­ten kans­sa on ol­lut sau­ma­ton­ta, ja tu­le­va ta­pah­tu­ma ker­too myös kun­ni­oi­tuk­ses­ta yh­teis­työ­täm­me koh­taan. Olem­me erit­täin yl­pei­tä ki­tee­läi­syy­des­täm­me, ja toi­vo­tam­me kaik­ki Night­wish-fa­nit ter­ve­tul­leek­si Ki­teel­le vaik­ka koko ta­pah­tu­ma­vii­kok­si, ker­too Ki­teen Pal­lon Mik­ko Va­ro­nen.