Joensuun kaupunginteatterin Lempi-draama saa ensi-iltansa kiertueella Kontiolahden Ohto-auditoriossa tänään keskiviikkona 23.11.2022 kello 18. Lempin ohjaa näyttelijä Maria Karhapää, joka debytoi Joensuun kaupun­gin­te­at­terilla ohjaajana.

Näy­tel­mä pe­rus­tuu kuu­sa­mo­lai­sen Min­na Ry­ti­sa­lon pal­kit­tuun Lem­pi-ro­maa­niin. Ta­ri­na si­joit­tuu La­pin so­dan ai­kaan, jol­loin kaup­pi­aan kak­sos­tyt­tä­ret Lem­pi ja Sis­ko naut­ti­vat nuo­ruu­des­taan ja et­si­vät sy­dä­men­sä va­lit­tua.

– Lem­pi on ti­he­ä­tun­nel­mai­nen draa­ma. Se ker­too rak­kau­den voi­mas­ta, jon­ka seu­rauk­set ovat ar­vaa­mat­to­mat. Teks­ti on mie­len­kiin­toi­nen, hie­no ja kos­ket­ta­va. Se so­pii hy­vin kier­tu­e­näy­tel­mäk­si, Kar­ha­pää ker­too.

Se ker­too rak­kau­den voi­mas­ta, jon­ka seu­rauk­set ovat ar­vaa­mat­to­mat.

La­val­la näh­dään kol­me näyt­te­li­jää: Sis­kon roo­lis­sa Re­gi­na Lau­ni­vuo, Vil­ja­mi­na Han­nes Mik­kels­son ja El­li-pii­ka­na Suvi-Maa­ria Vir­ta. Hei­dän li­säk­seen ää­ni­roo­leis­sa on jouk­ko Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin näyt­te­li­jöi­tä sekä las­ten, An­te­ron ja Aar­ren, roo­leis­sa Ur­ho Kuok­ka­nen ja Ale­xand­ra Lau­ni­vuo.

Näy­tel­män kier­tu­e­käyt­töön so­pi­van la­vas­tuk­sen on suun­ni­tel­lut Iris Rou­ta. Va­lo­suun­nit­te­lun on teh­nyt As­ko Heis­ka­nen ja ää­ni­suun­nit­te­lun Pet­ri Ket­tu­nen. La­vas­tuk­seen hei­jas­tu­vien vi­de­op­ro­ji­soin­tien suun­nit­te­lun ta­ka­na on Tuu­la Ha­ku­li­nen. Pro­ji­soin­neis­sa käy­te­tään vi­de­o­ma­te­ri­aa­lien li­säk­si sota-ar­kis­ton ku­via. Pu­ku­suun­nit­te­lus­ta vas­taa tuo­re pu­vus­to­mes­ta­ri Nina Paak­ku­nai­nen.

Maakuntaensi-ilta kiertueella

Lem­pin näy­tän­tö­jä on kaik­ki­aan 16 Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­rin pie­nel­lä näyt­tä­möl­lä ai­na en­si vuo­teen 11.2. saak­ka. Tä­män li­säk­si te­at­te­ri­tuo­tan­to kier­tää Kon­ti­o­lah­den jäl­keen Juu­as­sa, Ki­teel­lä, Nur­mek­ses­sa, Toh­ma­jär­vel­lä, Ilo­mant­sis­sa ja Liek­sas­sa.

– Jo­en­suun kau­pun­gin­te­at­te­ri toi­mii myös Poh­jois-Kar­ja­lan alu­e­te­at­te­ri­na. Edel­li­nen maa­kun­ta­en­si-il­ta oli vuon­na 2017, kun Koi­ran­täh­des­tä poh­joi­seen -tuo­tan­to vie­tiin Ki­teel­le. Täl­lä ker­taa Kon­ti­o­lah­ti il­moit­ti en­sim­mäi­se­nä ha­luk­kuu­ten­sa maa­kun­ta­en­si-il­ta­pai­kak­si, hal­lin­to- ja ta­lous­pääl­lik­kö Lee­na Ki­na­nen kom­men­toi en­si-il­ta­pai­kan va­lin­taa.

Tar­kem­mat Lem­pin kier­tu­eai­ka­tau­lut ja -yh­teys­tie­dot löy­ty­vät te­at­te­rin si­vuil­ta.