Joensuun naiskuoro konsertoi keväisissä tunnelmissa keskiviikkona 31.5. klo 18 Joensuun taidemuseolla.

Jo­en­suun nais­kuo­ron pe­rin­tei­käs ke­vät­kon­sert­ti tar­jo­aa herk­kää, voi­maan­nut­ta­vaa ja ke­vään iloa ju­lis­ta­vaa mu­siik­kia, jos­sa läs­nä on nai­sen elä­män eri puo­let. Vah­vas­ta eläy­ty­mi­ses­tään tun­ne­tun kuo­ron lau­luis­sa pu­hu­vat niin ra­kas­tu­nut ja ra­kas­te­tus­taan unel­moi­va kuin it­se­tie­toi­nen ja oman ar­von­sa tun­te­va nai­nen, jol­le mie­het ovat vain pe­li­nap­pu­loi­ta.

Kon­ser­tis­sa pa­la­taan muu­ta­mien kap­pa­lei­den ajak­si vii­me syk­syn 55-vuo­tis­juh­la­kon­ser­tin tun­nel­miin. Mu­ka­na on myös pal­jon kuo­rol­le uut­ta oh­jel­mis­toa. Näis­tä Soi­la Sa­ri­o­lan kä­si­a­laa ovat kon­ser­tis­sa kuul­ta­vat lau­lut Tans­sit tai­vaan al­la sekä Lau­lu­jen tei­tä. Kuo­ro esit­tää myös Mia Ma­ka­rof­fin Tom­mi Ta­ber­man­nin ru­noi­hin sä­vel­tä­mäs­tä kol­men lau­lun sar­jas­ta kak­si lau­lua Kaik­kea saa teh­dä ja Vie­lä­kö hu­vit­tai­si.

Kon­ser­tis­sa kuo­roa sä­es­tä­vät Päi­vi Ve­sa­la pi­a­nol­la ja Las­se Ero­nen har­mo­ni­kal­la. Jo­en­suun nais­kuo­roa joh­taa tut­tuun ta­paan dir.cant. He­le­na Hul­mi.

Li­pun hin­ta on 15 eu­roa. Voit var­mis­taa paik­ka­si ja va­ra­ta lip­pu­si en­nak­koon Mer­ja Haa­pi­ai­sel­ta (mer­ja­kuok­ka­nen5@gmail.com). Lip­pu­ja saa muil­ta­kin kuo­ro­lai­sil­ta ja nii­tä on myyn­nis­sä myös tun­tia en­nen ovel­ta. Mak­su­ta­poi­na toi­mi­vat kort­ti ja kä­tei­nen.