Suomen luonnon­suo­je­lu­liitto järjestää Saimaannorpan syksy -tapahtuman Joensuun Kulttuuritehdas Siihtalassa lauantaina 26. marraskuuta kello 11–13.

Sai­maan­nor­pan syk­sy -ta­pah­tu­mas­sa pe­reh­dy­tään sai­maan­nor­pan vuo­den­kier­toon ku­va­e­si­tyk­sen kaut­ta. Toi­min­nal­li­sil­la ras­teil­la voi muun mu­as­sa tu­tus­tua oi­ke­an­ko­koi­siin peh­mo­norp­piin ja sai­maan­nor­pan pe­sin­tään, ver­tail­la ih­mi­sen ja nor­pan tie­to­ja sekä tes­ta­ta tie­tä­mys­tään Sai­maan ka­lo­jen tun­nis­tuk­ses­sa. In­nok­kaat ka­las­ta­jat voi­vat tut­kia norp­pa­tur­val­lis­ta Sai­maa-ka­tis­kaa.

Ta­pah­tu­mas­sa on pai­kal­la myös do­ku­men­ta­ris­ti, kau­pal­li­nen ka­las­ta­ja Juha Tas­ki­nen, joka ker­too ko­ke­muk­si­aan norp­pa­tur­val­li­sen NoTu-ry­sän te­ke­mi­ses­tä ja sil­lä ka­las­ta­mi­ses­ta. Te­ho­kas rysä on re­a­lis­ti­nen vaih­to­eh­to verk­ko­ka­las­tuk­sel­le. Ry­sän avul­la kau­pal­li­set ka­las­ta­jat voi­vat tar­jo­ta asi­ak­kail­leen ka­laa, jon­ka pyyn­ti ei va­hin­goi­ta sai­maan­norp­pia.

Sai­maan­nor­pan syk­sy -ta­pah­tu­mas­sa voi teh­dä os­tok­sia pu­kin­kont­tiin. Myyn­nis­sä on Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Luon­to­kau­pan sai­maan­norp­pa- ja luon­to­ai­hei­sia tuot­tei­ta. Ta­pah­tu­mas­sa voi myös as­kar­rel­la it­se norp­pa­tee­mai­sen jou­lu­kor­tin.

Suo­men luon­non­suo­je­lu­liit­to jär­jes­tää Sai­maan­nor­pan syk­sy -ta­pah­tu­man osa­na Yh­tei­nen sai­maan­norp­pam­me LIFE -han­ket­ta (Our Sai­maa Seal LIFE, LIFE19 NAT/FI/000832). Han­ke on saa­nut ra­hoi­tus­ta Eu­roo­pan uni­o­nin LIFE-oh­jel­mas­ta. Ta­pah­tu­man si­säl­tö hei­jas­te­lee sen te­ki­jöi­den nä­ke­myk­siä, ei­kä Eu­roo­pan ko­mis­sio tai CI­NEA ole vas­tuus­sa ta­pah­tu­man si­säl­tä­mien tie­to­jen käy­tös­tä.