Ama­ril­lo Jo­en­suu on täy­sin uu­dis­tet­tu. Si­sä­ti­lo­jen täy­del­li­sen muo­don­muu­tok­sen li­säk­si myös pal­ve­lu­ko­ke­mus sekä ruo­ka- ja juo­ma­tar­jon­ta ovat uu­dis­tu­neet.

Uu­tuu­te­na ra­vin­to­la tar­jo­aa The Tab­le -me­nu­kon­sep­tia. Sen yti­mes­sä on 6–8 hen­ki­lön pöy­tä, jon­ka ää­rel­lä osa tar­joi­luis­ta val­mis­te­taan.

– The Tab­le on kiin­nos­ta­va, eri­lai­nen ja ajan­koh­tai­nen il­lal­lis­ko­ke­mus, jota ei muu­al­ta saa! Mei­dän teh­tä­väm­me on tuo­da ih­mi­set yh­teen ja tar­jo­ta heil­le ko­ke­muk­sia, jois­ta par­haat ta­ri­nat syn­ty­vät. Ta­ri­nat, joi­ta ja­e­taan sekä so­mes­sa et­tä to­sie­lä­mäs­sä, Poh­jois-Kar­ja­lan Osuus­kau­pan ryh­mä­pääl­lik­kö Ou­ti Poh­jo­ran­ta ker­too.

Il­lan kun­ni­a­vie­rai­ta pal­ve­le­vat En­ter­tai­ner ja pä­te­vä keit­ti­ön Chef­tai­ner, jot­ka tuo­vat keit­ti­ös­tä pöy­tään yl­lä­tyk­sel­li­siä ja näyt­tä­viä ruo­ka­la­je­ja yh­tei­ses­ti ja­et­ta­vik­si. The Tab­le -elä­myk­sen täy­den­tä­vät pie­net il­taan kuu­lu­vat oh­jel­ma­nu­me­rot, jois­sa ruo­ka­juo­mat voi­daan tuo­da pöy­tään sa­vu­a­vil­la kot­ti­kär­ryil­lä ja vä­lis­hot­ti lie­kit­tää näyt­tä­väs­ti pöy­däs­sä.

Viih­ty­vyy­des­sä mil­jööl­lä ja va­lais­tuk­sel­la on suu­ri mer­ki­tys, jo­ten Ama­ril­lo rai­kas­tui ja sai pal­jon uu­sia yk­si­tyis­koh­tia si­sus­tuk­seen­sa. Kaik­ki pöy­tä­ryh­mät so­pi­vat ruo­kai­luun ja baa­ris­ta on muo­vat­tu näyt­tä­vä ko­koon­tu­mis­paik­ka.

Ama­ril­lon uu­dis­tus aloi­tet­tiin 2. tou­ko­kuu­ta, ja ra­vin­to­la avat­tiin uu­dis­tu­nee­na 3. ke­sä­kuu­ta.