Kotimaiselle dokument­tie­lo­kuvalle omistettu “Itäinen dokkariklubi” jalkautuu loppuvuodesta eri puolille Pohjois-Karjalaa itsenäisiin elokuvateattereihin ja kylätaloille, sekä muun muassa huoltoasemalle ja baariin.

Itäi­nen dok­ka­rik­lu­bi tuo yh­teis­kun­nal­li­sia ai­hei­ta kä­sit­te­le­viä do­ku­ment­tie­lo­ku­via lä­hel­le itää ja ih­mi­siä. Kier­tu­een näy­tök­siä jär­jes­te­tään eri puo­lil­la Poh­jois-Kar­ja­laa, myös siel­lä mis­sä do­ku­ment­tie­lo­ku­va har­voin pää­see esil­le. Dok­ka­rik­lu­bin luon­tee­seen kuu­lu­vat elo­ku­vien ohel­la myös yh­teis­kun­nal­li­siin ai­hei­siin tiu­kas­ti pu­reu­tu­vat kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­det, tai vaih­to­eh­toi­ses­ti ren­not ru­pat­te­lut elo­ku­van jäl­keen.

Itäis­tä dok­ka­rik­lu­bia jär­jes­tää Poh­jois-Kar­ja­lan elo­ku­va­yh­dis­tys ja tu­kee Ot­to A. Mal­min ra­has­to.

Otteita elokuva- ja keskus­te­luoh­jelmasta:

16.11 Kino Mant­sis­sa (Ilo­mant­si) näh­dään suo­ma­lai­seen eläin­tuo­tan­toon pa­neu­tu­va do­ku­ment­ti “Eläi­noi­keus­jut­tu” (ohj. Sai­la Ki­ve­lä & Vesa Kuos­ma­nen), jon­ka jäl­keen ai­hees­ta kes­kus­tel­laan pai­kal­li­sen pien­ti­lal­li­sen Esa Holc­kin sekä pit­kän lin­jan eläi­noi­keu­sak­ti­vis­tin ja elo­ku­van yh­den pää­hen­ki­lön Kris­to Muu­ri­maan kans­sa.

Niin ikään Ilo­mant­sis­sa Kat­ri Va­lan kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa 25.11. ai­hee­na ovat suot. Vii­an­ki­aa­van koh­ta­los­ta ja Riik­ka Karp­pi­ses­ta ker­to­va “Ak­ti­vis­ti” (ohj. Pet­te­ri Saa­rio) saat­te­lee klu­bi­lai­set pa­nee­li­kes­kus­te­luun Ilo­mant­sin sois­ta ja pal­jon pu­hut­ta­nees­ta ak­tii­vi­hii­li­teh­taas­ta.

Saa­me­lais­ten oi­keuk­siin kes­ki­ty­tään Kon­ti­o­lah­del­la ja Nur­mek­ses­sa, jois­sa kat­so­taan saa­me­lai­soh­jaa­ja Suvi Wes­tin ly­hyt­do­ku­ment­ti­sar­ja Sámi As­si­mi­Na­ti­on, joka vä­hin­tään jo­kai­sen suo­ma­lai­sen tu­li­si näh­dä.

Toh­ma­jär­ven SEO-huol­to­a­se­man baa­ris­sa kat­so­taan ly­hyt­do­ku­ment­te­ja ren­nos­sa il­ma­pii­ris­sä ja kes­kus­tel­laan mm. itä­ra­jas­ta ja ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä. Ui­ma­har­jun Se­los­ta­ja­tor­pal­la näh­dään Ui­ma­har­jus­sa ku­va­tun do­ku­ment­tie­lo­ku­van en­nak­ko­e­si­tys.