Per­jan­tai­na 12. elo­kuu­ta kel­lo 17–19 Ru­non­lau­la­jan pir­tis­sä Ilo­mant­sis­sa kes­kus­tel­laan ilo­mant­si­lai­sis­ta met­säs­tys- ja ka­las­tus­pe­rin­teis­tä en­nen ja nyt. Ka­las­tus ja met­säs­tys ovat osa pai­kal­lis­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja nii­hin liit­ty­vä pe­rin­ne elää vah­vas­ti myös täs­sä ajas­sa.

Erä­pe­rin­neil­las­sa kes­kus­te­lun alus­ta­ji­na toi­mi­vat pai­kal­li­set ka­las­ta­jat ja met­säs­tä­jät. Mark­ku Uu­si­ta­lo ja Ar­vi Ris­sa­nen joh­dat­te­le­vat ka­las­tus­tee­maan, met­säs­tyk­ses­tä ja luon­to­va­lo­ku­vauk­ses­ta va­lo­ku­va­e­si­tyk­sen kera alus­taa Mar­kus Ah­po­nen. Li­säk­si esil­lä on Jaa­ko­na­hon su­vun van­ho­ja ka­las­tus­vä­li­nei­tä Ilo­mant­sin Möh­kös­tä.

Ta­pah­tu­maan on va­paa pää­sy ja se on osa Kar­hu­fes­ti­vaa­lien oh­jel­maa. Ti­lai­suu­den jär­jes­tä­vät Ilo­mant­sin Mu­se­o­sää­tiö, Jo­en­suun mu­se­oi­den Osal­li­suut­ta ja et­si­vää kult­tuu­ri­pe­rin­töä -han­ke sekä Ilo­mant­si-Seu­ra ry.

Jo­en­suun mu­se­oi­den Osal­li­suut­ta ja et­si­vää kult­tuu­ri­pe­rin­töä -hank­kees­sa kar­tu­te­taan vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­li­sin kei­noin tie­tout­ta kult­tuu­ri­pe­rin­nös­tä Poh­jois-Kar­ja­lan alu­eel­la. Han­ket­ta ra­hoit­taa Mu­se­o­vi­ras­to.