SII­LIN­JÄR­VI / Ar­to Miet­ti­nen

Siilinjärveläinen terveystieteiden maisteri, sairaanhoitaja Heikki Miettinen vannoo itäsuomalaisen yhteistyön nimiin niin sote-asioissa kuin muussakin aluepolitiikassa.

Sii­lin­jär­ve­läi­nen ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, sai­raan­hoi­ta­ja Heik­ki Miet­ti­nen aset­tui en­si ker­taa eh­dol­le po­li­tiik­kaan vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa. Sen jäl­keen vuo­den 2022 alu­e­vaa­leis­sa.

Kun hän­tä pyy­det­tiin vii­me syk­sy­nä SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaak­si vuo­den 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin, ei hän kiel­täy­ty­nyt.

– Pai­kal­li­syh­dis­tys ky­syi mi­nua ja to­te­si, et­tä kai­ken­lai­sia ih­mi­siä tar­vi­taan, Miet­ti­nen ku­vaa.

Mi­nus­ta de­ma­rit ovat ol­leet täs­sä maan­puo­lus­tus­kes­kus­te­lus­sa hie­man taka-alal­la.

Työ­u­ran­sa Miet­ti­nen on teh­nyt teho-osas­tol­la sekä leik­kaus­sa­lis­sa anes­te­si­a­hoi­ta­jan ja per­fuu­si­o­tek­ni­kon teh­tä­vis­sä pää­a­si­as­sa sy­dän- ja neu­ro­ki­rur­gi­an pa­ris­sa. Työ­paik­ka on si­jain­nut Kuo­pi­on yli­o­pis­tol­li­ses­sa kes­kus­sai­raa­las­sa, jos koh­ta yh­teis­työ on ol­lut tii­vis­tä myös Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan kans­sa Jo­en­suus­sa.

Mais­te­rin pa­pe­rit tu­li­vat hoi­to­työs­tä, jo­hon hä­nel­lä on opet­ta­jan pä­te­vyys. Myös luot­ta­mus­toi­met ovat Sii­lin­jär­ven sote-lau­ta­kun­nas­ta ja nyt­tem­min Poh­jois-Sa­von hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­ta, jo­ten ei ole vai­kea ar­va­ta et­tä Miet­ti­sen kes­kei­sim­mät vaa­li­tee­mat­kin liit­ty­vät sote-asi­oi­hin.

– Var­sin­kin nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin pää­sy sekä muun mu­as­sa or­to­pe­di­an hoi­to­jo­not ovat asia, joi­hin on puu­tut­ta­va, Miet­ti­nen sum­maa.

Pioneerina politiikassa

Miet­ti­nen on syn­tyi­sin Sii­lin­jär­vel­tä ja asu­nut­kin siel­lä koko ikän­sä lu­kuun ot­ta­mat­ta ly­hyt­tä opis­ke­lu­vi­siit­tiä Kuo­pi­os­sa. Per­hee­seen kuu­luu vai­mo ja kak­si tei­ni-ikäis­tä ty­tär­tä.

So­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen ar­vot tu­li­vat lap­suu­den­ko­dis­ta. Isä työs­ken­te­li pa­pe­ri­teh­taan pal­ve­luk­ses­sa ja äi­ti keit­tä­jä­nä. Myös oma työ­u­ra sai­raan­hoi­ta­ja­na on avan­nut nä­ke­mys­tä.

– Po­li­tii­kas­sa ku­kaan per­he­pii­ris­tä ei ole kui­ten­kaan ol­lut mu­ka­na, jo­ten sil­lä sa­raa olen oman su­vun pi­o­nee­ri, Miet­ti­nen ku­vaa.

Miet­ti­sen nuo­ruu­teen kuu­lui ur­hei­lu­taus­taa len­to­pal­lon pa­ris­ta, joka kui­ten­kin vam­mo­jen ja vuo­sien myö­tä jäi taka-alal­le. Ta­ka­tas­kus­ta löy­tyy ikä­mies­ten Suo­men mes­ta­ruus.

Va­rus­mie­sai­ka­na Miet­ti­nen suo­rit­ti re­ser­viup­see­ri­kou­lun ja on ny­ky­ään so­ti­la­sar­vol­taan re­ser­vin luut­nant­ti. Tur­val­li­suus­ky­sy­myk­sen ovat hä­nel­le tär­kei­tä myös po­liit­ti­ses­sa työs­sä.

– Tee­ma­na on rau­haa ra­jal­le. Van­non va­kaut­ta­van poh­jois­mai­sen yh­teis­työn ni­miin. Mi­nus­ta de­ma­rit ovat ol­leet täs­sä maan­puo­lus­tus­kes­kus­te­lus­sa hie­man taka-alal­la ja an­ta­neet ko­koo­muk­sel­le ti­laa.

Te­hy­läi­se­nä Miet­ti­sel­le on tär­ke­ää hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan jak­sa­mi­nen. Sa­moin laa­ja itä­suo­ma­lai­nen yh­teis­työ, sil­lä sai­ras­ta­vuus on kor­ke­al­la ei­kä yh­tei­siä haas­tei­ta saa­da rat­kais­tua maa­kun­nal­li­sia raja-ai­to­ja ra­ken­ta­mal­la, Miet­ti­nen pai­not­taa.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.