Pohjois-Karjalan hyvinvointialue teetti Siun soten henkilöstölle kyselyn, jossa tiedusteltiin mielipiteitä valmisteilla olevasta hyvinvoin­ti­a­lu­est­ra­te­giasta.

Alu­e­val­tuus­to ko­koon­tui stra­te­gi­a­se­mi­naa­riin tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä ja pe­rus­ti työ­ryh­mät ja­los­ta­maan ar­vo­ja, mis­si­o­ta, vi­si­o­ta, stra­te­gi­sia ta­voit­tei­ta ja pal­ve­lu­lu­paus­ta. Stra­te­gi­a­työ­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat esit­te­li­vät var­hai­sen vai­heen aja­tuk­set suo­raan hen­ki­lös­töl­le eri­tyi­ses­sä stra­te­gi­ain­fos­sa 3. ke­sä­kuu­ta, jon­ka jäl­keen hen­ki­lös­tö­ky­se­ly avau­tui vas­tat­ta­vak­si.

Hen­ki­lös­tö­ky­se­lyyn vas­tan­nei­ta oli yh­teen­sä 552. Alu­e­val­tuus­to kä­sit­te­li hen­ki­lös­tön nä­ke­myk­siä toi­ses­sa stra­te­gi­a­se­mi­naa­ris­saan 15. ke­sä­kuu­ta.

Poh­ja­e­si­tyk­ses­sä ar­voik­si eh­do­tet­tiin asi­a­kas­läh­töi­syyt­tä, vas­tuul­li­suut­ta, tur­val­li­suut­ta, luo­tet­ta­vuut­ta, yh­den­ver­tai­suut­ta ja ava­ra­kat­sei­suut­ta.

– 95 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta piti eh­do­tus­ta ar­voik­si hy­vä­nä. Jat­ko­työs­ken­te­lys­sä tuli esiin sel­vem­min toi­ve hen­ki­lös­tön ar­vos­ta­mi­sen kir­jaa­mi­ses­ta, ja mie­tim­me, et­tä se me­ni­si stra­te­gis­ten ta­voit­tei­den puo­lel­le, Ar­vot-ryh­män pu­heen­joh­ta­ja An­na Kar­ju­la ker­toi.

Pal­ve­lu­lu­paus­ta kä­si­tel­leen ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Tar­ja Kärk­käi­nen kiit­ti vas­taa­jia ar­ki­re­a­lis­min tuo­mi­ses­ta stra­te­gi­a­kä­sit­te­lyyn.

– Mi­nun mie­les­tä­ni hen­ki­lös­tö oli ot­ta­nut tosi pal­jon kan­taa - ja vie­lä mie­ti­tys­ti. Hy­vin ym­mär­ret­tiin esi­mer­kik­si se, et­tei pal­ve­lu­lu­pauk­ses­sa voi ha­la­ta maa­il­mo­ja. Sen täy­tyy ol­la konk­reet­ti­nen, jon­ka pys­tyy pi­tä­mään. Li­säk­si nos­tet­tiin esiin riit­tä­vä hen­ki­lös­tö ja se, et­tä vä­li­nei­den täy­tyy ol­la kun­nos­sa, Kärk­käi­nen lis­ta­si tu­lok­sia.

Hä­nen mu­kaan­sa di­gi­taa­lis­ten vä­li­nei­den tar­peen ko­ros­ta­mi­sel­la hen­ki­lös­tö kat­soo tu­le­vaan ja sii­hen, et­tä pal­ve­lu­lu­paus pys­ty­tään täyt­tä­mään.

– Nämä vaa­teet nä­ky­vät var­mas­ti stra­te­gi­as­sa, kos­ka koko ajan on pu­hut­tu hen­ki­lös­tös­tä voi­ma­va­ra­na ja mie­tit­ty, mi­ten se saa­daan si­tou­tet­tua.

Vas­taa­jis­ta 91 pro­sent­tia oli tyy­ty­väi­nen esi­tel­tyyn pal­ve­lu­lu­pauk­seen, ja yh­dek­säl­lä pro­sen­til­la oli sii­hen ke­hi­ty­seh­do­tuk­sia.